Områden: Andra ämnesområden

Datum: 2022-03-14

Dnr: 8-1561354

1 Sammanfattning

Med anledning av de nya restriktioner som infördes i december 2021 och i januari 2022 har lagstiftaren infört ett undantag från bestämmelsen om att ett beslut om godkännande tidigast får fattas 24 månader efter att en tidigare stödperiod löpt ut. När karensen tillfälligt slopats så finns det arbetsgivare som tidigare erhållit stöd och som nu befinner sig i karens som på nytt kan bli godkända för stöd efter den 1 april 2022.

I detta ställningstagande utvecklar Skatteverket sin bedömning av vilka villkor som gäller vid prövningen och vilka arbetsgivare som ska kunna få stöd igen.

När den tidigare stödperioden löpt ut och därmed de tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheterna förbättrats så har verksamheten återgått till det normala. Därefter har verksamheten på nytt drabbats av de nya restriktionerna som införts. I det läget måste en arbetsgivare återigen anpassa sin verksamhet efter rådande omständigheter och om man trots detta befinner sig i en tillfällig och allvarlig ekonomisk situation så kan ett nytt godkännande för stöd beviljas. Detta är en bedömning som måste göras i varje enskilt fall och utifrån den enskilda arbetsgivarens situation.

2 Frågeställning

2.1 Fråga

Bestämmelsen om karens enligt 8 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete har tillfälligt slopats avseende vissa stödmånader.

Frågan har uppkommit hur prövningen av godkännande för stöd vid korttidsarbete enligt 5 a § lagen om stöd vid korttidsarbete ska göras när karensen tillfälligt slopats men bestämmelsen om godkännande lämnats oförändrad.

2.2 Bakgrund

Den 23 respektive den 24 december 2021 samt den 12 januari 2022 infördes nya restriktioner på grund av den fortsatta pandemin och den kraftigt ökade smittspridningen.

En stor andel av de arbetsgivare som påverkats av tidigare restriktioner med anledning av pandemin har fått stöd vid korttidsarbete under pandemin. Dessa arbetsgivare befinner sig därför i karens och kunde enligt ordinarie regler om stöd vid korttidsarbete inte beviljas nytt stöd. För att göra det möjligt för arbetsgivare att på nytt kunna ansöka om korttidsstöd införde regeringen ett tillfälligt slopande av karensen.

3 Gällande rätt m.m.

När en sådan tidsperiod som avses i 6, 6 a, 7 eller 7 a § har löpt ut, får ett beslut om godkännande enligt 5 a § fattas tidigast 24 kalendermånader efter den tidpunkten. Detta gäller dock inte om den tidsperiod som löpt ut omfattar en kalendermånad under mars 2020–september 2021, 8 a § lagen om stöd vid korttidsarbete.

Stöd ska lämnas till en enskild arbetsgivare efter godkännande av Skatteverket. Ett sådant godkännande får bara lämnas om arbetsgivavaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll, de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas och arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft, 5 a § lagen om stöd vid korttidsarbete.

Den nuvarande lydelsen av 5 a § lagen om stöd vid korttidsarbete har lämnats oförändrad sedan den infördes. Däremot infördes ett undantag enligt 4 § i den tillfälliga lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall som angav att ett godkännande dock får lämnas, även om de ekonomiska svårigheterna rimligen hade kunnat förutses eller undvikas, trots det som anges i 5 a § andra stycket 3 lagen om stöd vid korttidsarbete.

Med anledning av det tillfälliga slopandet av karensen anges i prop. 2021/22:113 s. 41 f. att en stor andel av de arbetsgivare som nu kan komma att påverkas av återinförda restriktioner kan antas tillhöra gruppen arbetsgivare som har fått stöd vid korttidsarbete tidigare under pandemin. Utan en förändring av bestämmelsen om karens kommer dessa arbetsgivare inte att kunna få ytterligare stöd i närtid även om förutsättningarna i 5 a § lagen om korttidsarbete är uppfyllda.

När det gäller prövningen av godkännande enligt 5 a § lagen om stöd vid korttidsarbete i samband med den tillfälligt slopade karensen så framgår det vidare av prop. 2021/22:113 s. 43 att förutsättningarna i paragrafen gäller oförändrade. Det blir upp till rättstillämpningen att avgöra om dessa förutsättningar är uppfyllda i varje enskilt fall. Det kan handla om att ta ställning till i vilken utsträckning som det kan anses rimligt att en enskild arbetsgivare anpassar sin verksamhet utifrån tillfälliga restriktioner vilka har införts till följd av en kraftigt ökad smittspridning.

I förarbetena till den tillfälligt slopade karensen, prop. 2020/21:113 s. 43, görs en genomgång av de olika förutsättningarna för ett godkännande. ”För att en arbetsgivare ska godkännas för stöd vid korttidsarbete krävs enligt 5 a § lagen om stöd vid korttidsarbete att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter samt att de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll som inte heller rimligen hade kunnat förutses eller undvikas. Arbetsgivaren ska vidare ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. I förarbetena till bestämmelsen anges att det kan röra sig om plötsliga fall i global efterfrågan, begränsningar i arbetsgivares tillträde till viktiga marknader eller störningar i leveranser av viktiga insatsvaror. Exempel på exceptionella störningar som kan ge rätt till stöd är oväntat införande av tullar eller andra handelshinder, plötsliga natur- eller väderhändelser eller en omfattande sjukdomsepidemi. En allmän lågkonjunktur räknas inte som en exceptionell störning som ger rätt till stöd. De ekonomiska svårigheterna ska inte ha varit möjliga att undvika eller lindra. Av detta följer att en allmänt förväntad nedgång i konjunkturen eller andra förutsebara marknads- eller produktionsförändringar inte bör berättiga till stöd. Bedömningen bör ske med beaktande av verksamhetens karaktär. Tullar eller andra handelshinder kan vara oförutsedda. De kan också vara konsekvenser av kända motsättningar eller utdragna processer. I ett sådant läge är det rimligt att kräva att en arbetsgivare försöker anpassa sig till den förväntade utvecklingen genom att exempelvis ställa om produktionen, minska sin exponering mot en viss marknad eller förändra sina leveranskedjor. Vad som kan krävas av arbetsgivaren i termer av omställning får avgöras i det enskilda fallet. En utgångspunkt bör vara att snabba, dramatiska och osannolika händelseförlopp innebär lägre krav på arbetsgivarnas anpassning till förändrade förutsättningar (prop. 2019/20:132 s. 86 och 87).”

Vidare anges att villkoren för godkännande för stöd enligt 5 a § har getts en strikt utformning. Utgångspunkten för stöd enligt det nya permanenta och öppna systemet är enligt förarbetena att sådant bara ska kunna lämnas i särskilda fall. I praktiken har stödet emellertid fått en omfattning och tillämpning som inte förutsetts i de remitterade betänkandena. Skälet till detta är de omfattande negativa effekterna på grund av spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen Covid-19. Den praktiska tillämpning som skett enligt 5 a § bör förstås utifrån de särskilda omständigheter som rådde vid ikraftträdandet av bestämmelsen den 7 april 2020.

I förarbetena till lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall (prop. 2020/21:83 s. 22) skriver regeringen att pandemin har pågått under en längre tid och att det därför inte kan uteslutas att kravet på att de ekonomiska svårigheterna inte ska ha kunnat förutses eller undvikas kommer att skapa svårigheter vid tillämpningen av det tillfälliga regelverket.

4 Bedömning

4.1 Arbetsgivare som fått stöd tidigare under pandemin ska kunna få stöd igen

Med anledning av de nya restriktionerna som infördes i december 2021 och januari 2022 har karensen för stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopats p.g.a. att Sverige befann sig i en situation med en ökad smittspridning och ökad belastning på sjukvården. De ytterligare smittskyddsåtgärder som infördes påverkade många arbetsgivare. Lagstiftaren har därför infört ett undantag från bestämmelsen om att ett beslut om godkännande tidigast får fattas 24 kalendermånader efter att en tidigare stödperiod löpt ut. Det kommer därmed vara möjligt att ansöka om stöd utan hinder av karensen för stödmånader från och med den 1 december 2021 när den tidsperiod som löpt ut avser en kalendermånad under mars 2020 - september 2021.

4.2 Vilka villkor gäller vid prövningen av godkännande?

Lagstiftarens åtgärd syftar till att tillfälligt göra det möjligt för arbetsgivare att på nytt ansöka om stöd utan hinder av bestämmelsen om karens i lagen om stöd vid korttidsarbete. Möjligheten att godkännas för stöd och beviljas stöd bestäms i övrigt utifrån en tillämpning av de ordinarie reglerna i lagen och en bedömning kommer att göras i varje enskilt fall. Det innebär som tidigare nämnts krav på att de ekonomiska svårigheterna ska vara allvarliga och tillfälliga, ha orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll, inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas och att arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Det innebär i sin tur att det finns begränsade möjligheter att godkänna en arbetsgivare för stöd som trots tidigare stöd alltjämt befinner sig i allvarliga ekonomiska svårigheter p.g.a. samma oförvållade och oförutsebara händelse som tidigare.

4.3 Vilka arbetsgivare ska kunna få stöd igen?

När karensen tillfälligt slopas så finns det arbetsgivare som tidigare erhållit stöd och som nu befinner sig i karens som på nytt kan bli godkända för stöd efter den 1 april 2022. Skatteverket anser att dessa skulle kunna utgöras av arbetsgivare som på goda grunder anpassat sin verksamhet efter ett läge utan smittskyddsåtgärder under en period för att därefter på nytt drabbas av restriktioner som i sin tur medfört oförutsedda allvarliga ekonomiska svårigheter. Vid bedömningen måste också beaktas i vilken utsträckning det kan anses rimligt att den enskilda arbetsgivaren anpassar sin verksamhet utifrån tillfälliga restriktioner vilka har införts till följd av en kraftigt ökad smittspridning. Enligt Skatteverkets bedömning måste det alltså vara frågan om en arbetsgivare vars verksamhet tidigare drabbats av pandemin varpå man valt att då nyttja stöd vid korttidsarbete. När stödperioden löpt ut och därmed de tillfälliga och allvarliga ekonomiska problemen förbättrats så har verksamheten återgått till det normala. Därefter har verksamheten på nytt drabbats av de nya restriktionerna som införts. I det läget måste en arbetsgivare återigen anpassa sin verksamhet efter rådande omständigheter och om man trots detta befinner sig i en tillfällig och allvarlig ekonomisk situation så kan ett nytt godkännande för stöd beviljas. Detta är en bedömning som måste göras utifrån den enskilda arbetsgivarens situation.