Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2022-11-21 Ställningstagandet ”Fiskelag, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2022-10-14 Behöver beslutsfattarens namn alltid anges i underrättelser om beslut enligt förvaltningslagen?
2022-12-13 Direkt tillsyn av Finansinspektionen kan krävas för att ingå i en mervärdesskattegrupp
2022-10-25 Jämkningsskyldighet vid överlåtelse av fastighet
2022-12-16 Ställningstagandet ”Skyldighet att betala mervärdesskatt - medverkan av ett svenskt fast etableringsställe” ska inte lägre tillämpas
2022-12-20 Registreringens betydelse för egenskapen av beskattningsbar person och rätten till avdrag, mervärdesskatt
2022-11-21 Ställningstagandet ”Periodisk publikation – minst fyra nummer per år; mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2022-03-30 Undantag från skatteplikt för krigsfartyg samt återbetalningsrätt; mervärdesskatt
2022-02-28 Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil
2022-02-23 Hur ska utgifter för uppförande av ett friliggande växthus för odlingsändamål hanteras skattemässigt i näringsverksamhet
2022-12-20 Hur beskattas utdelning för en fysisk person som tagit emot en utdelningskupong i gåva avseende en kvalificerad andel och hur behandlas gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme hos den som äger andelen?
2022-06-30 Främjande av allmännyttigt ändamål genom bidrag till aktiebolag
2022-02-10 Behöver beslutsfattarens namn anges i underrättelser om beslut enligt förvaltningslagen?
2022-12-21 Byten av tillgångar med olika marknadsvärden utan gåvoavsikt eller inslag av något annat
2022-10-20 Skatt på energi; bränsle som en upplagshavare förvarar i ett utrymme som är upplagshavarens skatteupplag
2022-12-22 Ska begränsat skattskyldig delägare i fåmansföretag fördela utdelning och kapitalvinst mellan inkomstslagen tjänst och kapital samt lämna blankett K10?
2022-09-09 Skrivelsen Mervärdesskatt - bokslutsmetoden ska inte längre tillämpas
2022-06-30 Hur ska utgifter för uppförande av en padelbana utan tak hanteras skattemässigt i inkomstslaget näringsverksamhet
2022-11-30 Ställningstagandet ”Mervärdesskatt – stödrätter för gårdsstöd inom jordbruksområdet” ska inte längre tillämpas
2022-02-25 En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme; mervärdesskatt
2022-12-14 Relevant ansvarstidpunkt för företrädaransvar enligt 59 kap. 12 § skatteförfarandelagen vid samlingsbeslut
2022-10-20 Tobaksskatt; varor som en upplagshavare förvarar i ett utrymme som är upplagshavarens skatteupplag
2022-12-15 Avdragsrätt för ingående skatt på förvärv och a conton innan den frivilliga skattskyldigheten
2022-12-19 Ställningstagandet ”Försäljning av elektroniska tjänster via marknadsplatser och andra förmedlare på Internet, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2022-10-28 Befrielse från skattetillägg när det felaktigt har gjorts avdrag för nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar m.m.
2022-10-28 Bilförmån – komplettering av nybilspriser och jämförbar bil
2022-11-25 Ställningstagandet ”Erbjudande om grupprabatter på dealföretags webbplats, s.k. deal-koncept” ska inte längre tillämpas
2022-09-13 Skrivelsen Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt ska inte längre tillämpas
2022-03-09 Äganderättsövergång genom bodelning under bestående äktenskap utan att mål om äktenskapsskillnad pågår
2022-12-13 Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare
2022-09-06 Indelning av byggnadskropp i en eller flera byggnader
2022-02-21 Behandling av uppgifter i folkbokföringsdatabasen om dödfödda barn
2022-09-30 När motsvarar en utländsk juridisk person ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar?
2022-12-21 Ställningstagandet ”Beskattningsland för tjänster med anknytning till fastighet, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2022-10-24 Proportionering av friskvårdsbidrag samt utgivande av naturaförmån på olika orter
2022-11-24 Fördelning av elförbrukning vid framställning av el och värme i en anläggning med ORC-enhet
2022-11-21 I vilka situationer kan utgifter till annan part än långivaren räknas som ränteutgifter?
2022-09-29 Utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder och specialfonder
2022-02-15 Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar, mervärdesskatt
2022-12-13 När uppkommer statens fordran på återkrav avseende utbetalningar för hushållsarbete respektive skattereduktion för installation av grön teknik?
2022-12-21 Tillfälle att utöva idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang, mervärdesskatt
2022-11-02 Fullföljdskravet - återbetalning av beviljade bidrag
2022-10-24 Upphävande av ställningstagandet ”Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid”, dnr 131 145503-17/111
2022-01-28 Ställningstagandet ”Avgifter för kortbetalningar, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2022-12-12 Internprissättning och vinstallokerings påverkan på beskattningsunderlaget, mervärdesskatt
2022-12-21 Uthyrning av lokal och anläggning för idrottsutövning, mervärdesskatt
2022-12-01 Beskattningsland vid direktsända interaktiva framträdanden som tillhandahålls via internet, mervärdesskatt
2022-10-07 Avdrag för kapitalförlust på en inte marknadsnoterad utländsk fordringsrätt
2022-12-15 Ställningstagandet ”Fakturas utseende när bidrag är direkt kopplat till priset på en leverans och bidraget därför ska ingå i beskattningsunderlaget samt köparens avdragsrätt” ska inte längre tillämpas
2022-12-07 Ska dödsboet eller legatarien beskattas för kapitalvinst och avkastning i inkomstslaget kapital?
2022-01-11 Återbetalning av mervärdesskatt till beskattningsbara personer etablerade i Sverige som utför transaktioner i andra EU-länder
2022-09-13 Skrivelsen Bokföring av elektroniskt inkomna fakturor och avdrag för ingående mervärdesskatt ska inte längre tillämpas
2022-10-14 Fråga om skatteplikt för spillolja som säljs i avsikt att köparen ska återvinna den till eldningsolja för uppvärmningsändamål
2022-12-22 Ett svenskt företag är inte skyldigt att upprätta dokumentation avseende internprissättning för transaktioner med ett utländskt koncernföretags fasta driftställe i Sverige
2022-09-20 Upphävande av ställningstagandet Registrering av palestinskt medborgarskap och Palestina som födelseland (Dnr 131 459881-16/111)
2022-03-21 Byggrätt för tomtmark bebyggd med parkeringshus och liknande typ av byggnader
2022-07-11 Avfallsförbränningsskatt – när har ett ämne eller föremål upphört att vara avfall?
2022-11-25 Ställningstagandet ”Förenklad redovisning - överföring i stället för gemenskapsintern försäljning?” ska inte längre tillämpas
2022-06-17 Upplåtelse av en garanterad kontorsarbetsplats med vissa varor och tjänster; mervärdesskatt
2022-05-27 Konkurs, skäl för befrielse från trängselskatt respektive tilläggsavgift?
2022-04-21 Omsättningsgränsen för redovisning av mervärdesskatt enligt bokslutsmetoden
2022-12-13 Prövning av begäran om handräckning med betalningssäkring enligt indrivningsdirektivet
2022-11-21 Ställningstagandet ”Utvecklingsarvode till facklig verksamhet” ska inte längre tillämpas
2022-07-07 Distansarbete i tredje land kan i vissa fall jämställas med arbete i Sverige – skyldighet att betala arbetsgivaravgifter
2022-12-12 Betydelsen av utländsk rätt vid bestämmandet av vem som ska anses som stiftare av en liechtensteinsk foundation
2022-10-03 Bedömning av om en bostadsrättsförening utgör ett privatbostadsföretag
2022-10-17 Avdragsbegränsning för negativa räntenetton vid skatterättsliga kommissionärsförhållanden
2022-12-13 Rätt tidpunkt för ansökan om ersättning för säkerhet som inte behöver tas i anspråk
2022-01-18 Export vid omsättning i flera led med endast en transport av varan ut ur EU, mervärdesskatt
2022-09-20 Krav på uppgift om säljarens och köparens namn och adress i en faktura, mervärdesskatt
2022-12-20 Beaktansvärda skäl att vid skuldsanering bestämma en kortare betalningsplan än fem år
2022-10-20 Alkoholskatt; varor som en upplagshavare förvarar i ett utrymme som är upplagshavarens skatteupplag
2022-07-11 Premier inom trav- och galoppsporten, mervärdesskatt
2022-08-18 Metallurgisk process – elförbrukning i skänkar och liknande kärl
2022-06-23 Skuldsanering, skäl för befrielse från trängselskatt respektive tilläggsavgift?
2022-10-14 Ställningstagandet ”Skatt på energi, industriell verksamhet” ska inte längre tillämpas
2022-05-13 När medför en anställds arbete i hemmet att ett utländskt företag får fast driftställe?
2022-10-12 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2022
2022-11-25 Ställningstagandet ”Beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse för konstnärer som samtidigt inte är skattskyldiga för omsättning av konstverk, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2022-03-14 Prövningen av godkännande för stöd vid korttidsarbete vid tillfälligt slopad karens
2022-06-16 När ett distansavtal har ingåtts behöver en försäljning inte registreras i ett kassaregister
2022-12-20 Ställningstagandet ”Begreppet ”nära anslutning till” vid varuleveranser till beskickningar, konsulat och väpnade styrkor” ska inte längre tillämpas
2022-12-13 Avdragsrätt för en delägare i en samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening; mervärdesskatt
2022-05-31 Metallurgisk process – el respektive bränsle som förbrukas i ugnen när den inte innehåller något material
2022-05-30 Ställningstagandet ”Restaurangtjänster, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2022-05-31 Beskattning av obegränsat skattskyldiga investerare i utländska riskkapitalfonder i form av limited partnerships i Jersey m.fl.
2022-12-06 Ställningstagandet ”Tillhandahållande av tjänster mellan två etableringar inom ett företag när den ena etableringen ingår i en svensk mervärdesskattegrupp” ska inte längre tillämpas
2022-10-24 Skattereduktion för installation av grön teknik – frågor avseende installation
2022-03-09 Uppskovsbelopp vid bodelning mellan sambor som flyttat isär
2022-02-15 Insatskapital till ekonomiska föreningar som driver olika slags anläggningar, mervärdesskatt
2022-01-31 Hävande av sekretess genom samtycke
2022-12-30 Ställningstagandet ”Redovisning av mervärdesskatt under coronakrisen” ska inte längre tillämpas
2022-12-21 Skattesats på elektroniska publikationer, mervärdesskatt