OBS! Det finns en senare version.

Områden: Andra ämnesområden

Ändring till och med: SFS 2022:152

Tillämpningsområde

1 § /Upphör att gälla U:2022-01-01/ Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Förordningen är meddelad med stöd av

- 4 § lagen om stöd vid korttidsarbete i fråga om 5 §,

- 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 9 §,

- 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

1 § /Träder i kraft I:2022-01-01/ Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och lagen (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete.

Förordningen är meddelad med stöd av

- 4 § lagen om stöd vid korttidsarbete i fråga om 5 §,

- 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 9 §,

- 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Förordning (2021:940).

Ansökan om godkännande

2 § En ansökan om godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

1. den ansökande arbetsgivaren, och

2. huruvida förutsättningarna för stöd enligt 5 a och 5 b §§ lagen om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda.

Tillsammans med ansökan ska det lämnas ekonomiskt eller annat underlag som styrker uppgifterna enligt första stycket 2.

Förordning (2020:933).

Ansökan om preliminärt stöd

3 § En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

1. den ansökande arbetsgivaren,

2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i 15 § lagen om stöd vid korttidsarbete,

3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och

4. det belopp som begärs.

Uppgifterna enligt första stycket 3 och 4 ska redovisas för varje arbetstagare som preliminärt stöd söks för. Person- eller samordningsnummer ska anges för varje arbetstagare.

Uppgifterna i en ansökan om preliminärt stöd ska lämnas på heder och samvete.

Tillsammans med ansökan ska det lämnas

1. sådana kollektivavtal som avses i 15 § 1 och 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, eller

2. sådant skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som avses i 16 § 1 lagen om stöd vid korttidsarbete samt handlingar som visar att övriga förutsättningar i 16 § lagen om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda. Förordning (2020:933).

Anmälan om avstämning

4 § /Upphör att gälla U:2022-01-01/ En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

1. arbetsgivaren,

2. omfattningen av arbetstagarens frånvaro under avstämningsperioden,

3. det eventuella belopp som begärs, och

4. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.

Uppgifterna enligt första stycket 2-4 ska redovisas för varje arbetstagare som preliminärt stöd lämnats för. Person- eller samordningsnummer ska anges för varje arbetstagare.

Uppgifterna i en anmälan om avstämning ska lämnas på heder och samvete. Förordning (2020:933).

4 § /Träder i kraft I:2022-01-01/ En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och 3 § lagen (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

1. arbetsgivaren,

2. omfattningen av arbetstagarens frånvaro under avstämningsperioden,

3. det eventuella belopp som begärs, och

4. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.

Uppgifterna enligt första stycket 2-4 ska redovisas för varje arbetstagare som preliminärt stöd lämnats för. Person- eller samordningsnummer ska anges för varje arbetstagare.

Uppgifterna i en anmälan om avstämning ska lämnas på heder och samvete. Förordning (2021:940).

Gränsbelopp

5 § Det gränsbelopp som avses i 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska vara 44 000 kronor.

Stöd som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket

6 § /Upphör att gälla U:2022-01-01/ Preliminärt stöd och ytterligare stöd, som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska betalas ut månadsvis av Tillväxtverket till arbetsgivaren. Förordning (2020:933).

6 § /Träder i kraft I:2022-01-01/ Preliminärt stöd, som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska betalas ut månadsvis av Tillväxtverket till arbetsgivaren.

Ytterligare stöd som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket enligt 5 a § lagen om stöd vid korttidsarbete och stöd enligt 9 § första stycket första meningen lagen (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete ska betalas ut skyndsamt av Tillväxtverket till arbetsgivaren. Förordning (2021:940).

6 § /Träder i kraft I:2022-04-01/ Stöd enligt 9 § första stycket första meningen lagen (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete ska betalas ut skyndsamt av Tillväxtverket till arbetsgivaren. Förordning (2022:152).

/Rubriken träder i kraft I:2022-04-01/

Stöd som lämnas efter godkännande av Skatteverket

7 § /Upphör att gälla U:2022-04-01/ Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig för stöd som har lämnats enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska Tillväxtverket skyndsamt besluta att återkräva beloppet.

Om en arbetsgivare inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Räntekravet får sättas ned om det finns särskilda skäl. Förordning (2020:933).

7 § /Träder i kraft I:2022-04-01/ Om det finns ett överskott på skattekontot efter att preliminärt eller slutligt stöd har krediterats enligt 32 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska det överskjutande beloppet automatiskt betalas ut till det konto som har registrerats hos ett bank- eller kreditmarknadsföretag enligt 14 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Skatteverket får besluta om utbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden motiverar det. Förordning (2022:152).

8 § /Upphör att gälla U:2022-04-01 genom förordning (2022:152)./ Ett beslut enligt 7 § första stycket ska innehålla uppgift om det belopp som arbetsgivaren ska betala tillbaka och när beloppet senast ska betalas.

Är en arbetsgivare återbetalningsskyldig enligt 7 § första stycket eller skyldig att betala ränta enligt 7 § andra stycket får annat stöd som betalas ut enligt denna förordning kvittas mot skulden.

Underrättelser till Skatteverket och Tillväxtverket

8 a § /Upphör att gälla U:2022-01-01/ Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Tillväxtverket ska underrätta handläggande myndighet om det i fråga om arbetsgivare kan antas att godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete har beslutats felaktigt eller att stöd enligt lagen har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skyldigheten gäller dock inte i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2020:322).

8 a § /Träder i kraft I:2022-01-01/ Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Tillväxtverket ska underrätta handläggande myndighet om det i fråga om arbetsgivare kan antas att godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete har beslutats felaktigt eller att stöd enligt den lagen eller lagen (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skyldigheten gäller dock inte i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

Förordning (2021:940).

Anmälan om brott

8 b § /Upphör att gälla U:2022-01-01/ Tillväxtverket ska göra en anmälan till åklagare så snart det finns anledning att anta att någon har gjort sig skyldig till brott enligt 9 kap. 1-3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

En skyldighet för Skatteverket att anmäla sådana brott finns i 18 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

Förordning (2020:322).

8 b § /Träder i kraft I:2022-01-01/ Tillväxtverket ska göra en anmälan till åklagare så snart det finns anledning att anta att någon har gjort sig skyldig till brott enligt 9 kap. 1-3 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete eller lagen (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete. En skyldighet för Skatteverket att anmäla sådana brott om gärningen har samband med lagen om stöd vid korttidsarbete finns i 18 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Förordning (2021:940).

Skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket

8 c § /Upphör att gälla U:2022-01-01/ Tillväxtverket ska på begäran av Skatteverket lämna de uppgifter om beslut i ärenden enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete som behövs för Skatteverkets handläggning enligt den lagen eller för beskattningsverksamheten.

Förordning (2020:322).

8 c § /Träder i kraft I:2022-01-01/ Tillväxtverket ska på begäran av Skatteverket lämna de uppgifter om beslut i ärenden enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och lagen (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete som behövs för Skatteverkets handläggning enligt lagen om stöd vid korttidsarbete eller för beskattningsverksamheten.

Förordning (2021:940).

Bemyndigande

9 § /Upphör att gälla U:2022-04-01/ Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när stöd lämnas enligt 5 § samma lag.

Tillväxtverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när stöd lämnas enligt 5 a § samma lag.

9 § /Träder i kraft I:2022-04-01/ Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2022:152).

Övergångsbestämmelser

2020:208

1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete.

3. Bestämmelsen i 5 § ska dock tillämpas för tid från och med den 16 mars 2020.

2020:933

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

2. Bestämmelsen i 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för stöd som betalas ut efter den 31 januari 2021.

2022:152

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.

2. Ärenden som har inletts hos Tillväxtverket genom en ansökan om godkännande som lämnats före ikraftträdandet handläggs enligt äldre föreskrifter.