OBS! Det finns en senare version.

Områden: Andra ämnesområden

Ändring till och med: SFS 2022:153

Tillämpningsområde

1 § /Upphör att gälla U:2022-04-01/ Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om Tillväxtverkets handläggning av ansökningar om ersättning till en enskild arbetsgivare för kostnader för enskilda kompetensinsatser vid korttidsarbete enligt 17 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

1 § /Träder i kraft I:2022-04-01/ Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om Skatteverkets handläggning av ansökningar om ersättning till en enskild arbetsgivare för kostnader för enskilda kompetensinsatser vid korttidsarbete enligt 17 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2022:153).

Innehåll

2 § I denna förordning finns bestämmelser om

- underlag för preliminär ersättning (3 §),

- högsta belopp för ersättning för kompetensinsatser per arbetstagare (4 §),

- ansökan om preliminär ersättning (5 §),

- avstämning av preliminär ersättning (6-13 §§),

- återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar (14 §),

- kontroll (15 §), och

- bemyndigande (16 §).

Underlag för preliminär ersättning

3 § Underlaget för preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser för en arbetstagare ska ange de planerade eller genomförda kompetensinsatserna under stödperioden och kostnaderna för dessa. Den preliminära ersättningen beräknas i enlighet med vad som anges i 17 a § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Högsta belopp för ersättning för kompetensinsatser per arbetstagare

4 § Det högsta belopp som en arbetsgivare kan få för enskilda kompetensinsatser per arbetstagare är

1. 20 000 kronor under den stödperiod som avses i 6 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,

2. totalt 40 000 kronor under stödperioden i det fall tidsperioden förlängts enligt 7 § samma lag,

3. 10 000 kronor under den stödperiod som avses i 6 a § samma lag, och

4. totalt 20 000 kronor under stödperioden i det fall tidsperioden förlängts enligt 7 a § samma lag.

Ansökan om preliminär ersättning

5 § /Upphör att gälla U:2022-04-01/ En ansökan om preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser ska ha kommit in till Tillväxtverket senast inom två kalendermånader från utgången av den sista stödmånaden under stödperioden. I annat fall får ersättning för kompetensinsatser inte lämnas.

En ansökan om preliminär ersättning ska innehålla uppgifter om

1. den ansökande arbetsgivaren,

2. att kompetensinsatser vid korttidsarbete regleras i avtal enligt 15 eller 16 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,

3. att förutsättningarna för ersättning är uppfyllda,

4. huruvida kompetensinsatserna utförs internt eller externt, och

5. den totala kostnaden för kompetensinsatserna, inklusive kostnader i enlighet med en eventuell tidigare ansökan för stödperioden.

Uppgifterna enligt andra stycket 3-5 ska redovisas för varje arbetstagare som preliminär ersättning söks för. Person- eller samordningsnummer ska anges för varje arbetstagare. Uppgifterna i en ansökan om preliminär ersättning ska lämnas på heder och samvete.

5 § /Träder i kraft I:2022-04-01/ En ansökan om preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser ska ha kommit in till Skatteverket senast inom två kalendermånader från utgången av den sista stödmånaden under stödperioden. I annat fall får ersättning för kompetensinsatser inte lämnas.

En ansökan om preliminär ersättning ska innehålla uppgifter om

1. den ansökande arbetsgivaren,

2. att kompetensinsatser vid korttidsarbete regleras i avtal enligt 15 eller 16 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,

3. att förutsättningarna för ersättning är uppfyllda,

4. huruvida kompetensinsatserna utförs internt eller externt, och

5. den totala kostnaden för kompetensinsatserna, inklusive kostnader i enlighet med en eventuell tidigare ansökan för stödperioden.

Uppgifterna enligt andra stycket 3-5 ska redovisas för varje arbetstagare som preliminär ersättning söks för. Person- eller samordningsnummer ska anges för varje arbetstagare. Uppgifterna i en ansökan om preliminär ersättning ska lämnas på heder och samvete. Förordning (2022:153).

Avstämning av preliminär ersättning

Arbetsgivarens skyldighet att göra en avstämning

6 § /Upphör att gälla U:2022-04-01/ När preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser har lämnats av Tillväxtverket efter godkännande enligt 17 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska avstämning göras vid utgången av den tredje kalendermånaden från den tidpunkt då stödperioden löpt ut.

6 § /Träder i kraft I:2022-04-01/ När preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser har lämnats av Skatteverket efter godkännande enligt 17 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska avstämning göras vid utgången av den tredje kalendermånaden från den tidpunkt då stödperioden löpt ut. Förordning (2022:153).

Vad avstämning innebär

7 § /Upphör att gälla U:2022-04-01/ En avstämning innebär att arbetsgivaren, för varje arbetstagare som den preliminära ersättningen för kostnader för kompetensinsatser har avsett, ska redovisa underlag för dessa kostnader till Tillväxtverket.

Tillväxtverket ska därefter beräkna om den preliminära ersättning som tagits emot motsvarar det som anges i 17 a § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, och högst det belopp per arbetstagare som anges i 4 §.

7 § /Träder i kraft I:2022-04-01/ En avstämning innebär att arbetsgivaren, för varje arbetstagare som den preliminära ersättningen för kostnader för kompetensinsatser har avsett, ska redovisa underlag för dessa kostnader till Skatteverket.Skatteverket ska därefter beräkna om den preliminära ersättning som tagits emot motsvarar det som anges i 17 a § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, och högst det belopp per arbetstagare som anges i 4 §. Förordning (2022:153).

Beräkning av slutlig ersättning

8 § En arbetsgivare som har fått preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser är skyldig att betala tillbaka skillnaden mellan preliminär ersättning och slutlig ersättning, om den preliminära ersättningen är högre än den slutliga.

Slutlig ersättning beräknas på motsvarande sätt som preliminär ersättning men baserat på den lägre faktiska kostnaden för kompetensinsatserna som är hänförlig till stödperioden.

9 § En arbetsgivare som har fått preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser har rätt till ytterligare ersättning motsvarande skillnaden mellan preliminär ersättning och slutlig ersättning, om den preliminära ersättningen är lägre än den slutliga.

Slutlig ersättning beräknas på motsvarande sätt som preliminär ersättning men baserat på den högre faktiska kostnaden för kompetensinsatserna som är hänförlig till stödperioden.

Ytterligare ersättning får inte lämnas till en arbetsgivare som har näringsförbud eller skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning, när frågan om sådan ersättning prövas. Om arbetsgivaren är en juridisk person, får den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i verksamheten inte ha näringsförbud.

9 a § Om en arbetsgivare inte inom den tid som anges i 6 § har redovisat underlag för sina kostnader enligt 7 §, ska den handläggande myndigheten förelägga arbetsgivaren att inom en viss tid redovisa underlaget. Förordning (2021:941).

10 § Om en arbetsgivare efter föreläggande enligt 9 a § inte har redovisat underlag för sina kostnader, är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka all preliminär ersättning.

Arbetsgivaren ska helt eller delvis befrias från sin återbetalningsskyldighet, om det är uppenbart oskäligt att arbetsgivaren ska betala tillbaka all preliminär ersättning.

Förordning (2021:941).

Utbetalning och återkrav

11 § /Upphör att gälla U:2022-04-01/ Preliminär ersättning och slutlig ersättning ska betalas ut av Tillväxtverket till arbetsgivaren.

11 § /Träder i kraft I:2022-04-01/ Om det finns ett överskott på skattekontot efter att preliminär eller slutlig ersättning har krediterats enligt 32 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska det överskjutande beloppet automatiskt betalas ut till det konto som har registrerats hos ett bank- eller kreditmarknadsföretag enligt 14 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Skatteverket får besluta om utbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden motiverar det. Förordning (2022:153).

12 § /Upphör att gälla U:2022-04-01/ Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig enligt 8 eller 10 § för preliminär ersättning, ska Tillväxtverket skyndsamt besluta att återkräva beloppet. Ett sådant beslut ska innehålla uppgift om det belopp som arbetsgivaren ska betala tillbaka och när beloppet senast ska betalas.

På belopp som krävs tillbaka ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Räntekravet får sättas ned om det finns särskilda skäl.

12 § /Träder i kraft I:2022-04-01/ Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig enligt 8 eller 10 § för preliminär ersättning, ska Skatteverket skyndsamt besluta att återkräva beloppet. Ett sådant beslut ska innehålla uppgift om det belopp som arbetsgivaren ska betala tillbaka och när beloppet senast ska betalas.

Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på det obetalda beloppet från och med dagen efter att preliminär ersättning tillgodoförts till och med den dag betalning sker. Dröjsmålsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis avstå från kravet på ränta. Förordning (2022:153).

13 § /Upphör att gälla U:2022-04-01 genom förordning (2022:153)./ Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig enligt 12 § första stycket eller skyldig att betala ränta enligt 12 § andra stycket får annan ersättning som betalas ut enligt denna förordning kvittas mot skulden.

Återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar

14 § /Upphör att gälla U:2022-04-01/ En arbetsgivare som genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är återbetalningsskyldig för det som har betalats ut för mycket.

Om ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser i annat fall lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är arbetsgivaren återbetalningsskyldig endast om denne har insett eller skäligen borde ha insett felet.

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första eller andra stycket, ska Tillväxtverket helt eller delvis kräva tillbaka stödet. På det belopp som återkrävs ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Om det finns särskilda skäl, får myndigheten sätta ned kravet på återbetalning och ränta helt eller delvis.

14 § /Träder i kraft I:2022-04-01/ En arbetsgivare som genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är återbetalningsskyldig för det som har betalats ut för mycket.

Om ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser i annat fall lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är arbetsgivaren återbetalningsskyldig endast om denne har insett eller skäligen borde ha insett felet.

Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig enligt första eller andra stycket, ska Skatteverket helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på det obetalda beloppet från och med dagen efter att preliminär ersättning tillgodoförts till och med den dag betalning sker. Dröjsmålsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis avstå från kravet på återbetalning eller ränta. Förordning (2022:153).

Kontroll

15 § /Upphör att gälla U:2022-04-01/ En arbetsgivare som har ansökt om eller fått ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser ska på Tillväxtverkets begäran ge myndigheten tillfälle att granska verksamheten med avseende på arbetsgivarens rätt till ersättning och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

15 § /Träder i kraft I:2022-04-01/ En arbetsgivare som har ansökt om eller fått ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser ska på Skatteverkets begäran ge myndigheten tillfälle att granska verksamheten med avseende på arbetsgivarens rätt till ersättning och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

Förordning (2022:153).

Bemyndigande

16 § /Upphör att gälla U:2022-04-01/ Tillväxtverket får meddela föreskrifter om vilka typer av kostnader som får ingå vid beräkning av kostnader för kompetensinsatser som genomförs av arbetsgivare internt eller av företag i samma koncern. Sådana kostnader får vid lärande på arbetsplatsen inte omfatta lönekostnader för en arbetstagare som handleder en arbetstagare.

Tillväxtverket får även meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning i fråga om sådan ersättning för kompetensinsatser vid korttidsarbete som myndigheten handlägger.

16 § /Träder i kraft I:2022-04-01/ Skatteverket får meddela föreskrifter om vilka typer av kostnader som får ingå vid beräkning av kostnader för kompetensinsatser som genomförs av arbetsgivare internt eller av företag i samma koncern. Sådana kostnader får vid lärande på arbetsplatsen inte omfatta lönekostnader för en arbetstagare som handleder en arbetstagare.

Skatteverket får även meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning i fråga om sådan ersättning för kompetensinsatser vid korttidsarbete som myndigheten handlägger. Förordning (2022:153).

Övergångsbestämmelser

2020:1249

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

2. I stället för vad som anges i 5 § första stycket får en ansökan om preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser som avser månaderna januari-juni 2021 ges in till Tillväxtverket under perioden 1 april 2021-31 augusti 2021. En sådan ansökan ska ha kommit in till Tillväxtverket senast den 31 augusti 2021 för att ersättning för kompetensinsatser för dessa månader ska lämnas.

3. I stället för vad som anges i 5 § första stycket ska en ansökan om preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser som avser månaderna juli-september 2021 ha kommit in till Tillväxtverket senast vid utgången av november 2021. Förordning (2021:703).

4. I stället för vad som anges i 6 § ska avstämning av preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser som lämnats av Tillväxtverket för månaderna juli-september 2021 göras senast vid utgången av december 2021. Förordning (2021:703).

2022:153

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.

2. I stället för vad som anges i 5 § första stycket ska en ansökan om preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser ha kommit in till Skatteverket senast vid utgången av maj 2022 om

- ansökan om godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete lämnats till Skatteverket, och

- sista stödmånaden under stödperioden är någon av månaderna december 2021-mars 2022.

3. I stället för vad som anges i 6 § ska avstämning av preliminär ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser som lämnats av Skatteverket och där stödperioden löpt ut under december 2021-februari 2022 göras senast vid utgången av juni 2022.

4. Ärenden som har inletts hos Tillväxtverket före ikraftträdandet handläggs enligt äldre föreskrifter.