Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2009-12-02

Dnr: 131 859128-09/111

1 Sammanfattning

En nedsättning av insatsen i ett oäkta bostadsföretag ska för medlemmen inte beskattas som utdelning eller kapitalvinst. Det belopp som utbetalas till en medlem ska istället minska anskaffningsutgiften för hans bostadsrätt. Erhållet belopp kommer därmed att höja kapitalvinsten vid en försäljning av bostadsrätten.

Vid en försäljning av bostadsrätten ska föreningen lämna kontrolluppgift och ange en anskaffningsutgift som har reducerats med utbetalt belopp vid nedsättning av insatsen.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket har i rättsligt ställningstagande den 28 maj 2009 (dnr 131 486996-09/111) behandlat frågan om nedsättning av insatsen i ett privatbostadsföretag, vilket regleras i 46 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Fråga har uppkommit hur beskattningen ska ske vid nedsättning av insatsen i ett företag som inte är ett privatbostadsföretag, dvs. i ett oäkta bostadsföretag. Frågan berör främst bostadsrättsföreningar men kan även omfatta bostadsföreningar.

Frågan berör däremot inte oäkta bostadsföretag som är aktiebolag, eftersom utbetalningar till aktieägarna i samband med nedsättning av aktiekapitalet utan indragning av aktier ska behandlas som utdelning, 42 kap. 17 § IL. Om nedsättningen sker genom indragning av aktier blir det kapitalvinstbeskattning.

3 Gällande rätt m.m.

Med privatbostadsföretag avses bl.a. en ekonomisk förening vars verksamhet till klart övervägande del (mer än 60 procent) består i att tillhandahålla bostäder åt sina medlemmar, 2 kap. 17 § IL. Förening som inte uppfyller detta krav kan benämnas oäkta bostadsföretag.

Har insatsen för lägenheten i ett privatbostadsföretag sänkts efter det att bostadsrätten förvärvades ska anskaffningsutgiften minskas med motsvarande belopp, 46 kap. 5 § IL.

I RÅ 1987 not. 224 uttalade Regeringsrätten att en återbetalning vid nedsättning av insatsen i ett privatbostadsföretag inte kan betraktas som utdelning.

4 Skatteverkets bedömning

Enligt RÅ 1987 not. 224 kan en återbetalning av vad medlemmarna har tillskjutit som grundavgifter/insatser i ett privatbostadsföretag inte betraktas som en utdelning. Enligt Skatteverket saknas skäl att göra en annan bedömning vad gäller oäkta bostadsföretag, varför beskattning inte ska ske såsom utdelning.

Utbetalning vid nedsättning av insatsen kan närmast jämställas med en delvis återbetalning av vad medlemmen har betalat för att förvärva bostadsrätten. Vid en nedsättning av insatsen i ett privatbostadsföretag ska anskaffningsutgiften minskas med utbetalt belopp enligt 46 kap. 5 § IL. Av förarbetena till lagen (prop. 1983/84:67 och Ds B 1982:6) framgår inte vad som annars gäller för oäkta bostadsföretag. Skatteverket kan dock inte finna att det är sakligt motiverat att en nedsättning av insatsen i ett oäkta bostadsföretag ska behandlas annorlunda än vad lagstiftaren har ansett vara motiverat för andel i ett privatbostadsföretag. Det medför dessutom en enkel metod att tillämpa och underlättar även för bostadsföretaget att vid framtida försäljning lämna en korrekt kontrolluppgift för den resterande avdragsgilla anskaffningsutgiften.