Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2022-06-29

Dnr: 8-1781547

1 Sammanfattning

En stiftelse, ideell förening eller registrerat trossamfund kan främja ett allmännyttigt ändamål genom att lämna bidrag till ett aktiebolag. En förutsättning är att bolaget har ett allmännyttigt ändamål och bedriver allmännyttig verksamhet. Om bolaget även bedriver annan verksamhet får denna uppgå till högst 10 procent av den totala verksamheten. Bedömningen kan normalt avse en treårsperiod. Syftet med bolagets verksamhet får inte vara att bereda vinst åt ägarna genom utdelning eller vid en likvidation.

2 Frågeställning

En stiftelse, ideell förening eller registrerat trossamfund kan främja allmännyttiga ändamål genom att lämna bidrag till annan allmännyttig organisation. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att främjande kan ske även när bidrag lämnas till aktiebolag. Fråga är om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett sådant bidrag ska anses främja ett allmännyttigt ändamål.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Inskränkt skattskyldighet – främjande av allmännyttigt ändamål

En stiftelse, ideell förening eller registrerat trossamfund som uppfyller vissa krav blir inskränkt skattskyldig (7 kap. 3 § inkomstskattelagen [1999:1229], IL). Ändamålskravet och verksamhetskravet hör till dessa krav.

Ändamålskravet innebär att stiftelsen, den ideella föreningen eller det registrerade trossamfundet ska ha ett eller flera allmännyttiga ändamål (7 kap. 4 § IL).

Stiftelsen, den ideella föreningen eller det registrerade trossamfundet ska också i sin verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande främja ett eller flera allmännyttiga ändamål (7 kap 5 § IL).

Främjande av allmännyttigt ändamål kan ske direkt genom egen verksamhet eller indirekt genom att lämna bidrag till annan allmännyttig organisation. Praxis visar att främjande genom egen verksamhet inte kan ske i form av näringsverksamhet som bedrivs kommersiellt i vinstsyfte på en konkurrensutsatt marknad (se t.ex. RÅ 1998 ref. 10 och RÅ 2000 ref. 14).

Vid ett indirekt främjande krävs att bidragsgivaren gör en prövning av mottagande organisation innan bidraget lämnas. Prövningen bör omfatta kontroll av vilken verksamhet som den mottagande organisationen faktiskt bedriver samt kontroll av ändamålet med mottagarens verksamhet, dvs. att mottagaren uppfyller ändamålskravet (prop. 2013/14:1 s. 289 f.).

Allmänna undervisningsverk, sjukvårdsinrättningar och barmhärtighetsinrättningar är inskränkt skattskyldiga enligt 7 kap. 15 och 16 §§ IL. Även aktiebolag kan omfattas av dessa bestämmelser förutsatt att verksamheten inte bedrivs i vinstsyfte (jfr RÅ 2004 ref. 77, RÅ 2008 ref. 74 och HFD 2021 not. 34).

3.2 Aktiebolagslagen

Om ett aktiebolag inte har till syfte att bereda vinst åt ägarna ska detta anges i bolagsordningen. Det ska då också anges hur bolagets vinster och tillgångar ska fördelas vid en likvidation (3 kap. 3 § aktiebolagslagen [2005:51]).

3.3 Bidrag till aktiebolag

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande slagit fast att ett indirekt främjande av allmännyttiga ändamål genom att lämna bidrag till aktiebolag är möjligt (HFD 2019 ref. 59).

Domstolen konstaterade att det inte finns något krav på att mottagaren av bidraget själv ska vara inskränkt skattskyldig och inga begränsningar i övrigt vad gäller i vilken form mottagaren ska bedriva sin verksamhet. Den omständigheten att verksamheten bedrivs i aktiebolagsform utesluter inte att ett bidrag till bolaget kan anses främja ett allmännyttigt ändamål.

I det aktuella fallet lämnade en stiftelse bidrag till ett aktiebolag som bedrev utbildnings- och forskningsverksamhet. Verksamhetens syfte var enligt bolagsordningen inte att bereda vinst åt ägaren. All vinst skulle användas för att främja verksamheten i den mån den inte reserverades. Högsta förvaltningsdomstolen fann att det därmed stod klart att bolaget i sin verksamhet främjade allmännyttiga ändamål.

Bolaget bedrev även uppdragsutbildning och uppdragsforskning som inte främjade något allmännyttigt ändamål. Intäkterna av den verksamheten hade dock under en femårsperiod inte överstigit 4 procent av bolagets totala intäkter.

Stiftelsen bidrag till aktiebolaget ansågs därför främja ett allmännyttigt ändamål.

4 Bedömning

Bidrag som stiftelse, ideell förening eller registrerat trossamfund lämnar till aktiebolag kan främja allmännyttiga ändamål under förutsättning att bolaget i sin verksamhet främjar allmännyttiga ändamål av de slag som anges i 7 kap. 4 § IL. Detta ska framgå av såväl bolagsordning som faktiskt bedriven verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen har inte uttalat något som tyder på att bolaget måste bedriva verksamhet av de slag som kan medföra att ett aktiebolag blir inskränkt skattskyldigt i egenskap av t.ex. allmänt undervisningsverk eller att det ska ägas av en inskränkt skattskyldig juridisk person. Enligt Skatteverkets uppfattning kan det därför inte ställas sådana krav på det bolag som får bidraget. Ett bolag vars verksamhet bedrivs helt kommersiellt med ett uttalat vinstsyfte kan dock inte anses främja ett allmännyttigt ändamål.

Avgörandet visar att verksamheten i bolaget inte får syfta till att bereda vinst åt ägarna. Enligt aktiebolagslagen ska detta anges i bolagsordningen. Högsta förvaltningsdomstolen pekar i domskälen även på att vinst i det aktuella bolaget skulle användas för att främja verksamheten. Skatteverket anser att det innebär att om vinst uppkommer ska den inte komma ägarna till del genom utdelning. En eventuell vinst ska inte heller komma ägarna till del vid en likvidation vilket ska framgå av bolagsordningen.

Om bolaget även bedriver verksamhet som inte främjar något allmännyttigt ändamål får detta ske endast i begränsad omfattning. Högsta förvaltningsdomstolen godtog att sådan verksamhet årligen uppgick till ca 4 procent sett över en flerårsperiod. Skatteverket anser därför att den icke allmännyttiga verksamheten får utgöra bara en ringa del av bolagets totala verksamhet, med detta avses högst 5-10 procent. Bolaget ska således till minst 90 procent bedriva allmännyttig verksamhet. Bedömningen kan normalt göras utifrån intäkternas storlek enligt bolaget årsredovisningar för de senaste tre åren när bidrag lämnas. Intäkterna av den allmännyttiga verksamheten ska då sammantaget utgöra minst 90 procent.

Ett bidrag anses således främja ett allmännyttigt ändamål när det lämnas till ett aktiebolag som enligt ovan har ett allmännyttigt ändamål och verksamhet, vars bolagsordning anger att syftet inte är att bereda vinst åt ägarna och dessa inte har erhållit utdelning samt inte heller kommer att få del av vinst vid en likvidation.