Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2022-08-18

Dnr: 8-1772676

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att bestämmelserna i 11 kap. 9 § första stycket 5 respektive 13 a § första stycket 4 lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE, om skattebefrielse av el som förbrukas i metallurgiska processer inte omfattar el som förbrukats i skänkar eller liknande kärl för att bibehålla en kemisk förändring eller en förändrad inre fysikalisk struktur i det ingående materialet.

2 Frågeställning

Skattebefrielsen enligt 11 kap. 9 § första stycket 5 respektive 13 a § första stycket 4 LSE avser el som förbrukats i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats. Fråga har uppkommit om el som förbrukas i skänkar eller liknande kärl för att bibehålla de aktuella förändringarna av materialet omfattas av skattebefrielse enligt dessa bestämmelser.

3 Gällande rätt m.m.

Skattebefrielse medges för el som förbrukats i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats. Skattebefrielsen gäller endast i den utsträckning rätt till avdrag respektive återbetalning inte följer av vissa andra bestämmelser (11 kap. 9 § första stycket 5 respektive 13 a § första stycket 4 lagen [1994:1776] om skatt på energi, LSE).

Skattebefrielse medges för bränsle som förbrukas i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras eller bibehålls i skänkar eller liknande kärl. Skattebefrielsen omfattar alla skattepliktiga bränslen (6 a kap. 1 § 1 b LSE).

När bestämmelserna om skattebefrielse för el som förbrukas i metallurgiska processer infördes i LSE uttalades följande i förarbetena:

För metallurgiska processer ”begränsas befrielsen dock till elintensiva ugnsprocesser i vilka kemiska eller inre fysikaliska materialförändringar äger rum”. (prop. 2003/04:144 s. 1)

”Regeringen anser att de möjligheter som nu tillkommit genom energiskattedirektivet bör användas till att skattebefria el som används vid uppvärmning i ugnar i de metallurgiska och mineralogiska processerna. El som används för andra ändamål t.ex. mekaniskt arbete, belysning och liknande i anslutning till dessa processer bör inte omfattas av skattebefrielsen.” (prop. 2003/04:144 s. 7)

I förarbetena till bestämmelserna om skattebefrielse för bränsle som förbrukas i metallurgiska processer görs en jämförelse med de då redan befintliga bestämmelserna avseende el:

"Det är rimligt att tillämpa samma definition av begreppet metallurgiska processer för el- respektive bränslebeskattningen. Genom en enhetlig tillämpning av det skattebefriade området för bränslen och el uppnås en konkurrensneutralitet mellan valet av energikälla. Sålunda bör den fortsatta bearbetningen av göt, ämnen och gjutgods i t.ex. värmnings- och värmebehandlingsugnar ingå i begreppet. Valsverkens bränsleanvändning bör alltså nu skattebefrias. Denna tolkning av begreppet metallurgisk process är i linje med vad som allmänt tillämpas inom övriga EU-länder och det är således, med hänsyn till de svenska företagens internationella konkurrenskraft, väl befogat att låta skattefriheten få denna omfattning. /…/

I likhet med den lagstiftning som numera finns för befrielse från energiskatt på el vid användning i metallurgiska processer, bör en begränsning göras av skattefriheten så att den endast gäller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras. /…/

För bränslebeskattningens del bör dock även bibehållandet av en kemisk förändring eller en förändrad inre fysikalisk struktur i det ingående godset rymmas inom det skattefria området för den metallurgiska processen. Vad som avses är värmning av skänkar, skänkugnar, gjutlådor, blygrytor och liknande kärl. /…/

Skänkvärmningen ingår således som en viktig del i den metallurgiska processen eftersom den har en avgörande betydelse för materialutbytet och metallens struktur. Lagtexten för bränslebeskattningens del bör därför utformas så att skattefriheten för bränslen i de metallurgiska processerna också omfattar värmning av skänkar och liknande kärl.” (prop. 2006/07:13 s. 85–86)

4 Bedömning

Som framgår ovan har bestämmelserna i LSE om skattebefrielse för bränsle respektive el som förbrukas i metallurgiska processer olika lydelser.

Till skillnad från bestämmelserna avseende el anges i bestämmelserna avseende bränsle att skattebefrielse medges även för förbrukning i skänkar eller liknande kärl för att bibehålla de förändringar det ingående materialet genomgått i ugnsprocessen. Av förarbetena går inte att utläsa något skäl till varför bestämmelserna avseende bränsle utformades annorlunda jämfört med bestämmelserna avseende el.

I förarbetena till bestämmelserna avseende bränsle görs en jämförelse med de då redan befintliga bestämmelserna avseende el. Där uttalas att genom en enhetlig tillämpning av det skattebefriade området för bränslen och el uppnås en konkurrensneutralitet mellan valet av energikälla. Senare i samma avsnitt uttalas att ”för bränslebeskattningens del” bör dock även bibehållandet av de aktuella materialförändringarna rymmas i det skattefria området för den metallurgiska processen. Vidare uttalas att lagtexten därför bör utformas så att skattefriheten för bränslen i de metallurgiska processerna också omfattar värmning av skänkar och liknande kärl. De sistnämnda uttalandena talar tydligt för att det skattefria området inom den metallurgiska processen är avsett att vara mer begränsat för el jämfört med för bränsle. Skatteverket gör bedömningen att det förstnämnda uttalandet om en enhetlig tillämpning endast syftar på att definitionen av begreppet metallurgiska processer ska vara densamma för bränsle och för el och inte på att det skattefria området inom den metallurgiska processen ska vara detsamma.

Skatteverket anser att bestämmelserna i 11 kap. 9 § första stycket 5 respektive 13 a § första stycket 4 LSE om skattebefrielse av el som förbrukas i metallurgiska processer inte omfattar el som förbrukats i skänkar eller liknande kärl för att bibehålla en kemisk förändring eller en förändrad inre fysikalisk struktur i det ingående materialet.