Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-09-13

Dnr: 8-1885127

Skrivelsen Bokföring av elektroniskt inkomna fakturor och avdrag för ingående mervärdesskatt, daterad 23 oktober 2003, dnr 9053-03/120, ska inte längre tillämpas, eftersom innehållet har ersatts av texter i Rättslig vägledning.

Vid vilken tidpunkt avdragsrätten inträder för ingående skatt enligt 13 kap. 16 § mervärdesskattelagen (1994:200) framgår av sidan Faktureringsmetoden i Rättslig vägledning.

Vad som avses med löpande bokföring enligt 5 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) framgår av sidan Presentation i registreringsordning och systematisk ordning i Rättslig vägledning. Vid vilken tidpunkt bokföring ska ske framgår av sidan Tidpunkten för bokföring i Rättslig vägledning. Se även Bokföringsnämndens vägledning Bokföring – vägledning till BFNAR 2013:2 punkt 2.3 b.