Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2022:6

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2022 och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 2024 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter.