Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2022-10-12

Dnr: 8-1948622

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att ett företag inte kan anses sälja spillolja (avfallsolja) som bränsle för uppvärmning enligt 2 kap. 3 § första stycket 1 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE), när företaget säljer spilloljan i avsikt att köparen ska behandla spilloljan för att ur denna återvinna eldningsolja som ska säljas som bränsle för uppvärmning. Sådan spillolja är alltså inte skattepliktig enligt 2 kap. 3 § första stycket 1 LSE.

2 Frågeställning

Ett företag säljer spillolja i avsikt att köparen ska behandla spilloljan för att avskilja vatten och andra föroreningar och sedan sälja den ur spilloljan återvunna oljan som bränsle för uppvärmning. Spilloljan klassificeras som avfallsolja medan den återvunna oljan klassificeras som eldningsolja1. Spilloljan och den återvunna oljan är således hänförliga till olika KN-nr.

Fråga har uppkommit om ett företag som under ovan angivna omständigheter säljer spillolja ska anses sälja spilloljan som bränsle för uppvärmning. Spilloljan är i sådant fall skattepliktig enligt 2 kap. 3 § första stycket 1 LSE.

3 Gällande rätt m.m.

Både avfallsolja och eldningsolja är energiprodukter enligt 1 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Till skillnad från eldningsolja är avfallsolja inte en sådan energiprodukt som avses i 2 kap. 1 § LSE.

Energiskatt och koldioxidskatt ska betalas även för andra energiprodukter än sådana som avses i 2 kap. 1 § LSE, om en sådan produkt är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning (2 kap. 3 § första stycket 1 LSE).

Exempel på situationer när säljaren ska anses sälja en produkt som bränsle för uppvärmning är när säljaren t.ex. vid marknadsföring eller – vad främst torde gälla enskilda fat eller dunkar av bränsle – via text direkt på den försålda produkten anger att bränslet är lämpat att användas för uppvärmning (prop. 1994/95:54 s. 90).

4 Bedömning

Energiskatt och koldioxidskatt ska i vissa fall betalas även för andra energiprodukter än sådana som avses i 2 kap. 1 § LSE, exempelvis om en sådan annan energiprodukt säljs som bränsle för uppvärmning. Om ett företag hade sålt spillolja i avsikt att den skulle förbrukas för uppvärmning redan i befintligt skick, hade spilloljan således varit skattepliktig enligt 2 kap. 3 § första stycket 1 LSE.

Företagets avsikt med försäljningen av spilloljan är att köparen ska sälja den ur spilloljan återvunna eldningsoljan som bränsle för uppvärmning. Frågan är om den omständigheten innebär att även spilloljan ska anses ha sålts som bränsle för uppvärmning. De exempel som ges i förarbetena ger dock ingen tydlig vägledning avseende detta.

Skatteverket anser att ett företag inte kan anses sälja spillolja (avfallsolja) som bränsle för uppvärmning enligt 2 kap. 3 § första stycket 1 LSE, när företaget säljer spilloljan i avsikt att köparen ska behandla spilloljan för att ur denna återvinna eldningsolja som ska säljas som bränsle för uppvärmning. Sådan spillolja är alltså inte skattepliktig enligt 2 kap. 3 § första stycket 1 LSE.

____________

Fotnot

1 Klassificering med KN-nr enligt den s.k. Kombinerade nomenklaturen. Se 1 kap. 2 a § LSE avseende vad som i LSE förstås med KN-nr. Olja som återvinns ur spillolja klassificeras inte som avfallsolja utan som en annan olja, exempelvis eldningsolja, beroende på den återvunna oljans egenskaper. Egenskaperna kan variera beroende på spilloljans ursprung.