Områden: Mervärdesskatt

Ärende behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 16 mars 1999.

Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § 1 ML.

Fråga om uppdelning av beskattningsunderlag i en skattepliktig och en skattefri del kan ske eller ej.

Omständigheterna var i huvudsak följande: Sökande (ett aktiebolag) verkar inom underhållningsbranschen. Bolaget tillhandahåller, genom en artist, tjänster hänförliga till framförande av konstnärliga verk. Denna verksamhet omfattas av undantaget från skatteplikt som återfinns i 3 kap. 11 § första punkten ML. Artisten uppträder också som föredragshållare. Dessa tjänster omfattas inte av undantaget varför moms uttages avseende dessa tillhandahållanden. Avseende tjänster hänförliga till framförande av konstnärligt verk omfattas ett framträdande normalt av ett förarbete beträffande bl. a ljud, ljus, kostym, smink och rekvisita. Detta arbete utgör ett led i själva produktionen som finns innan framträdandet. Enligt bolagets erfarenheter utgör produktionskostnaden en viss procent av bruttogaget. Bolaget ansöker om förhandsbesked avseende följande frågeställningar:

1) Är det möjligt att betrakta en del av bruttogaget som produktionskostnad och belägga den delen med utgående moms när produktionskostnaden består i anskaffande av scenkläder, smink, hår- och nagelvård, inköp av noter, musikkassetter och skivor?

2) Om svaret på fråga 1 är ja, kan produktionskostnaden i så fall uppskattas schablonmässigt till en viss del av bruttogaget eller skall den faktiska kostnaden fastställas i varje enskilt fall? SRN gjorde följande bedömning avseende fråga 1: " Den med ansökningen avsedda verksamheten innefattar i sin helhet omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML."

SRN redovisade följande motivering: "Enligt 3 kap. 11 § ML undantas från skatteplikt en utövande konstnärs framförande av ett sådant litterärt eller konstnärligt verk som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det ligger i sakens natur att sådana framförande i regel förutsätter att både varor och tjänster anskaffas i verksamheten. Dessa anskaffningar är dock att betrakta som underordnade moment i det av kunden beställda och av konstnären tillhandahållna framförandet. I ett sådant fall tillämpas enligt praxis principen att prestationen skall bedömas utifrån dess huvudsakliga karaktär (jfr t.ex. prop. 1993/94:99 s 136 f.). Någon möjlighet för bolaget att i enlighet med ansökningen dela upp beskattningsunderlaget finns inte utan vad bolaget tillhandahåller skall i sin helhet bedömas som från skatteplikt undantagna framföranden (fråga 1). Med hänsyn till svaret på fråga 1 förfaller fråga 2."

Kommentar: Förhandsbeskedet överensstämmer med RSV:s ståndpunkt.