Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2022-11-01

Dnr: 8-982461

1 Sammanfattning

Vid prövningen av om en stiftelse, ideell förening eller ett registrerat trossamfund uppfyller fullföljdskravet ska lämnade bidrag som återbetalas av mottagaren minska fullföljdsanvändningen det beskattningsår som återbetalningen ska hänföras till enligt god redovisningssed hos bidragsgivaren. Detsamma gäller om en utsedd destinatär inte tar emot ett beviljat bidrag.

2 Frågeställning

En avkastningsstiftelse lämnar vanligen bidrag eller liknande för att främja sitt ändamål. Det förekommer att den som erhållit bidrag återbetalar hela eller del av bidraget till stiftelsen. Anledningen kan vara t.ex. att mottagaren inte har möjlighet att använda bidraget på avsett sätt.

Fråga är på vilket sätt en sådan återbetalning ska behandlas vid en prövning av om stiftelsen uppfyller fullföljdskravet enligt 7 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Fullföljdskravet

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund är som huvudregel skattskyldiga för alla inkomster (6 kap. 3 och 4 §§ IL).

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller de krav som anges i 7 kap. 3 § IL är dock inskränkt skattskyldiga. Ett av dessa krav är fullföljdskravet vilket även gäller för stiftelser som omfattas av 7 kap. 15-17 §§ IL.

Fullföljdskravet innebär att stiftelsen, den ideella föreningen eller det registrerade trossamfundet under beskattningsåret, eller under flera beskattningsår, i skälig omfattning ska använda sina intäkter för ett eller flera allmännyttiga ändamål (7 kap. 6 § IL). Med skälig omfattning avses en användningsgrad om minst ca 75-80 procent (prop. 2013/14:1 s. 316 f.).

Som fullföljdsanvändning räknas, utöver lämnade bidrag, även andra utgifter i den allmännyttiga verksamheten (prop. 2013/14:1 s. 316).

Vilka intäkter som ska ligga till grund för bedömningen om fullföljdskravet är uppfyllt framgår av 7 kap. 7 § IL. De ska minskas med kostnader för att förvärva och bibehålla dessa intäkter.

3.2 Tidpunkt för fullföljd

För inkomstslaget näringsverksamhet är huvudprincipen att inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed (14 kap. 2 § IL).

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett överklagat förhandsbesked också bedömt tidpunkten för en stiftelses fullföljd med stöd av god redovisningssed (RÅ 2010 ref. 40).

Även lagstiftaren har uttalat att god redovisningssed normalt bör tillämpas vid en prövning av fullföljdskravet (prop. 2013/14:1 s. 316).

4 Bedömning

En återbetalning av ett lämnat bidrag innebär att den faktiska fullföljden minskar med motsvarande belopp. Detsamma gäller om en utsedd destinatär avstår från att ta emot ett bidrag som stiftelsen beviljat men inte hunnit utbetala. Vid en prövning av om fullföljdskravet är uppfyllt kommer en återbetalning eller ett avstående således att minska användningsgraden.

Vad gäller tidpunkt ska ett beviljat bidrag medräknas i fullföljden det beskattningsår som bidraget ska hänföras till enligt god redovisningssed.

Enligt Skatteverkets uppfattning ska god redovisningssed vara utgångspunkten även när hänsyn ska tas till bidrag som återbetalas och vid avstående av beviljade bidrag.

Skatteverket anser därför att ett bidrag som ska återbetalas eller ett avstående av beviljat bidrag ska minska fullföljden det beskattningsår dessa poster ska hänföras till enligt god redovisningssed hos stiftelsen. Det innebär att bidragsgivaren vid upprättandet av årsredovisningen eller årsbokslutet ska göra en bedömning i enlighet med god redovisningssed om en fordran ska tas upp respektive om skulden för beviljade bidrag ska reduceras.

  • Exempel

En stiftelse har år 1 en fullföljdsanvändning om 160 tkr varav 100 tkr avser bidrag till ett forskningsprojekt. En återbetalning av forskningsbidraget sker senare med 40 tkr vilken enligt god redovisningssed ska hänföras till år 3. Det beviljade bidraget medräknas med hela beloppet i fullföljden för år 1 medan återbetalningen minskar fullföljden år 3.

Intäkter - netto

Beviljade bidrag m.m.

Återbetalda bidrag

Fullföljds-användning

Användningsgrad

År 1

200

160

0

160

160/200=80%

År 3

200

180

40

140

140/200=70%

Detta ställningstagande gäller även vid bedömning av fullföljdskravet för ideella föreningar och registrerade trossamfund.