OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Vägavgift)

/Träder i kraft I:2022-11-15/ 1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2023.

2 § Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som

- när det gäller klasserna 0-V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU, och

- när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014.

Högst 3 axlar

EURO-klass  Avgift    Avgift    Avgift  Avgift  
    per år    per månad  per vecka  per dag 
    i kronor  i kronor  i kronor  i kronor
0      15 300      1 522    402      130
I      13 299      1 326    347      130
II      11 581      1 152    304     130
III      10 069      1 000    260      130
IV      9 156      913    239      130
V      8 655      859    228      130
VI eller renare  8 155      815    217      130

Minst 4 axlar

EURO-klass  Avgift    Avgift    Avgift  Avgift  
    per år    per månad  per vecka  per dag 
    i kronor  i kronor  i kronor  i kronor
0      25 652      2 555    674      130
I      22 205      2 218    587      130
II      19 312      1 924    511      130
III      16 779      1 674    445      130
IV      15 267      1 522    402      130
V      14 430      1 435    380      130
VI eller renare  13 592      1 359    358      130

3 § Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 271 kronor.