Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-12-01

Dnr: 8-2033881

Nytt: 2023-05-31

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1 Sammanfattning

Ett tillhandahållande av en tjänst i form av ett framträdande som filmas och direktsänds via internet där köparen (tittaren) under framträdandet kan vara interaktiv med den som framträder genom t.ex. videochatt, är omsatt inom landet om aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige. Det gäller om den beskattningsbara person som äger det digitala innehållet tillhandahåller tjänsten till en köpare som inte är en beskattningsbar person och om aktiviteten är kulturell, konstnärlig, idrottslig, vetenskaplig, pedagogisk eller har karaktär av underhållning eller liknande.

Skatteverket anser att aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige om den som tillhandahåller tjänsten, d.v.s. säljaren, har sitt säte här eller ett fast etableringsställe här från vilket tjänsten tillhandahålls. Om säljaren inte har några sådana etableringar i Sverige eller utomlands, äger aktiviteten rum i Sverige om säljaren är bosatt eller stadigvarande vistas här.

Skatteverkets bedömning överensstämmer med de slutsatser som framgår av EU-domstolens dom i mål C-568/17, L.W. Geelen. Skatteverket gör alltså en annan tolkning än den som framgår av mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 118:e mötet den 19 april 2021, Dokument B första punkten andra stycket.

2 Frågeställning

Skatteverket har fått en fråga om när en viss typ av tjänster ska anses omsatta inom landet och Sverige följaktligen är beskattningsland. Det gäller tillhandahållanden av tjänster i form av interaktiva framträdanden som filmas och direktsänds via internet (t.ex. videochatt) och den som äger det digitala innehållet tillhandahåller tjänsten till någon som inte är en beskattningsbar person. Frågan har ställts mot bakgrund av mervärdesskattekommitténs riktlinjer från det 118:e mötet den 19 april 2021 Dokument B första punkten.

Skatteverket redogör i detta ställningstagande för sin uppfattning om när sådana tjänster ska anses omsatta i Sverige och hur den bedömningen förhåller sig till mervärdesskattekommitténs riktlinjer från det 118:e mötet den 19 april 2021 Dokument B första punkten.

3 Gällande rätt m.m.

Tjänster som tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person i samband med en aktivitet är omsatta inom landet, om aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige. Detsamma gäller till dessa tjänster underordnade tjänster och tjänster som tillhandahålls av den som organiserar aktiviteten. Detta gäller för en aktivitet som är

1. kulturell,

2. konstnärlig,

3. idrottslig,

4. vetenskaplig,

5. pedagogisk,

6. av underhållningskaraktär, eller

7. liknande dem som anges i 1-6, såsom mässor och utställningar

(5 kap. 11 § mervärdesskattelagen [1994:200], ML, jämför artikel 54.1 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet)

Sammansatta tjänster i form av interaktiva erotiska framträdanden som filmas och direktsänds via internet utgör tjänster av underhållningsmässig karaktär. Tjänsterna ska, för att få en rationell lösning ur skattesynpunkt, anses utförda på den plats där leverantören har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast driftsställe från vilket tjänsten tillhandahålls eller, i avsaknad därav, på den plats där denne är bosatt eller stadigvarande vistas, när kunderna är privatpersoner. Att de som filmas kan finnas i ett land utanför EU påverkar inte bedömningen (C-568/17, L.W. Geelen, punkt 53).

Mervärdesskattekommitténs riktlinjer från det 118:e mötet den 19 april 2021 DOKUMENT B första punkten beslutades nästan enhälligt. Av riktlinjen framgår att tillhandahållanden av tjänster i form av interaktiva framträdanden som filmas och direktsänds i realtid via internet (t.ex. videochatt) som görs av beskattningsbara personer som äger det digitala innehållet (BP1) till en slutlig kund (tittare), där innehållet tillhandahålls av en annan beskattningsbar person (BP2), ska anses utgöra ett sådant evenemang/en sådan aktivitet som omfattas av artikel 54 i mervärdesskattedirektivet. (Mervärdesskattekommitténs riktlinjer från det 118:e mötet den 19 april 2021 DOKUMENT B – taxud.c.1(2021)6378389 – 1016, första punkten första stycket).

Vidare framgår att aktiviteten ska anses äga rum där kunden är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas och artiklarna 23, 24, 24a, 24b, 24d, 24f och 25 i rådets genomförandeförordning EU nr 282/2011, ska tillämpas analogt. (Mervärdesskattekommitténs riktlinjer från det 118:e mötet den 19 april 2021 DOKUMENT B – taxud.c.1(2021)6378389 – 1016, första punkten andra stycket).

Mervärdesskattekommitténs riktlinjer är inte rättsligt bindande.

4 Bedömning

Ett tillhandahållande av en tjänst i form av ett framträdande som filmas och direktsänds via internet där köparen (tittaren) under framträdandet kan vara interaktiv med den som framträder genom t.ex. videochatt, är omsatt inom landet om aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige. Det gäller om den beskattningsbara person som äger det digitala innehållet tillhandahåller tjänsten till en köpare som inte är en beskattningsbar person och om aktiviteten är konstnärlig, idrottslig, vetenskaplig, pedagogisk eller har karaktär av underhållning eller liknande.

Skatteverket anser att aktiviteten faktiskt äger rum i Sverige om den som tillhandahåller tjänsten, d.v.s. säljaren, har sitt säte här eller ett fast etableringsställe här från vilket tjänsten tillhandahålls. Om säljaren inte har några sådana etableringar i Sverige eller utomlands, äger aktiviteten rum i Sverige om säljaren är bosatt eller stadigvarande vistas här.

Skatteverkets bedömning överensstämmer med de slutsatser som framgår av EU-domstolens dom i mål C-568/17, L.W. Geelen. Skatteverket gör alltså en annan tolkning än den som framgår av mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 118:e mötet den 19 april 2021, Dokument B första punkten andra stycket.