Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2022-12-12

Dnr: 8-1960721

1 Sammanfattning

Om flera anstånd med säkerhet har medgetts efter varandra avseende samma ursprungliga beskattningsärende, exempelvis vid överklagande till överrätt, ska en ansökan om ersättning för kostnaden att ställa säkerhet inges inom en månad efter det att den sista anståndstiden som beskattningsärendet avser har löpt ut.

2 Frågeställning

Enligt lag ska en ansökan om ersättning avseende kostnad för att ställa säkerhet göras inom en månad efter den dag då anståndstiden som den aktuella säkerheten gäller för gick ut.

Fråga har uppkommit om när ansökan ska ges in om flera anstånd har följt på varandra. En typsituation kan vara att den skattskyldige har haft anstånd mot säkerhet i samband med en omprövning eller ett överklagande av ett beskattningsbeslut och därefter överklagar till högre instans samt ansöker om ett nytt anstånd till dess avgörandet i den högre instansen har vunnit lagakraft.

3 Gällande rätt m.m.

Ställd säkerhet får tas i anspråk när anståndstiden har gått ut (63 kap. 9 § skatteförfarandelag [2011:1244]).

Om säkerheten inte behöver tas i anspråk, ska Skatteverket efter ansökan besluta om skälig ersättning för kostnaden att ställa säkerhet. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Skatteverket senast en månad efter den dag då anståndstiden gick ut. Om en ansökan kommer in för sent och förseningen är ursäktlig, får ansökan ändå prövas (63 kap 10 § skatteförfarandelag).

I den senare bestämmelsen föreskrivs att Skatteverket beslutar om ersättning för ställd säkerhet och när ansökan om ersättning senast ska ha kommit in till verket. Det går inte att föreskriva att ansökan om ersättning ska göras innan det ärende som anståndet avser har avgjorts eftersom frågan om ersättning blir aktuell först när det står klart att säkerheten inte behöver användas, dvs. först när anståndstiden har gått ut. Det föreskrivs därför att ansökan om ersättning ska ha kommit in senast en månad efter den dag då anståndstiden gick ut. (prop. 2010/11:165 s 1038 f.).

4 Bedömning

En förvaltningsrätt har i ett avgörande ansett att trots att ett anstånd har upphört genom ett beslut av Skatteverket så har den ställda säkerheten inte fått tas i anspråk, eftersom nytt anstånd hade beviljats dessförinnan. Fristen för ansökan om ersättning för kostnaden att ställa säkerhet i ett sådant fall måste förstås så att ansökan ska göras senast en månad efter att ställd säkerhet lagligen kunnat tas i anspråk och behovet av ett ianspråktagande således har kunnat bedömas. Det medför att ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast en månad efter den dag då det senast meddelade anståndet har upphört. Det förhållandet att det, på grund av sakprövningar i olika instanser, formellt sett är fråga om två anstånd, ändrade inte domstolens bedömning (Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 31 juli 2020, mål nr 16059-20).

Skatteverket gör bedömningen att frågan om ersättning för kostnaden att ställa säkerhet blir aktuell först om och när det står klart att säkerheten inte längre behöver tas i anspråk. Om flera anstånd med säkerhet har medgetts efter varandra avseende samma ursprungliga beskattningsärende kan Skatteverket inte göra någon bedömning av behovet av att ianspråkta säkerheten förrän det sista anståndet har löpt ut. Det är således Skatteverkets bedömning att en ansökan om ersättning för kostnaden att ställa säkerhet ska ges in inom en månad efter det att den sista anståndstiden gällande det beskattningsärende som anståndet avser har löpt ut. Skatteverket gör samma bedömning som förvaltningsrätten (se ovan).