Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2022-12-14

Dnr: 8-2055588

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att företrädaransvar enligt 59 kap. 12 § skatteförfarandelagen där skatten eller avgiften beslutats genom ett samlingsbeslut bara kan göras gällande mot den företrädare som företrätt den juridiska personen faktiskt eller legalt när skatten eller avgiften skulle ha dragits av eller anmälan om F-skatt skulle ha gjorts.

När skatt eller avgift som ska betalas kan hänföras till en viss tidpunkt eller period trots att den påförts genom ett samlingsbeslut, kan den fysiska person som varit företrädare för den juridiska personen under denna period bli solidariskt betalningsansvarig för obetalda skatter och avgifter.

Om det inte är möjligt att hänföra skatten eller avgiften till en viss period kan företrädaransvar bara göras gällande mot den företrädare som faktiskt eller legalt företrätt den juridiska personen under hela den perioden som samlingsbeslutet avser.

2 Frågeställning

Fråga har väckts om vilken företrädare som företrädaransvar kan göras gällande mot enligt 59 kap. 12 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, för underlåtna skatteavdrag respektive underlåten anmälan om F-skatt när skatten eller avgiften påförts genom ett s.k. samlingsbeslut.

3 Gällande rätt m.m.

Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har gjort skatteavdrag med rätt belopp eller anmälan om F-skatt enligt 10 kap. 14 §, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala det belopp som den juridiska personen har gjorts ansvarig för.

Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten ursprungligen skulle ha dragits av eller anmälan skulle ha gjorts (59 kap. 12 § SFL).

Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften.

Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten eller avgiften ursprungligen skulle ha betalats.

Om Skatteverket enligt 66 kap. 35 § har hänfört skatt eller avgift som avser flera redovisningsperioder till en period, avses med ursprunglig tidpunkt för betalning förfallodagen för skatt eller avgift som redovisas i den perioden (59 kap. 13 § SFL).

Om en omprövning av ett beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt eller punktskatt avser flera redovisningsperioder och det inte framgår vilka perioder skatten eller avgiften ska hänföras till, får en omprövning som beslutas under beskattningsåret hänföras till den senaste redovisningsperioden. Beslutas omprövningen efter beskattningsårets utgång, får ändringen hänföras till beskattningsårets sista period (66 kap. 35 § SFL).

I förarbetena till 59 kap. 12 § andra stycket SFL redogörs närmre för till vilken tidpunkt företrädaransvaret är knutet. Den relevanta tidpunkten för ansvaret är den tidpunkt då skatten skulle ha dragits av, d.v.s. när ersättning för arbete, ränta, utdelning eller annan avkastning betalas ut (prop. 2010/11:165 s. 1005).

4 Bedömning

Den relevanta ansvarstidpunkten för ett företrädaransvar enligt 59 kap. 12 § SFL för en juridisk person som inte gjort skatteavdrag med rätt belopp är den tidpunkt då skatten eller avgiften skulle ha dragits av, d.v.s. när ersättning för arbete, ränta, utdelning eller annan avkastning betalades ut.

Den relevanta ansvarstidpunkten för ett företrädaransvar enligt 59 kap. 12 § SFL för en juridisk person som inte gjort anmälan om F-skatt enligt 10 kap. 14 § SFL är den tidpunkt då anmälan skulle ha gjorts, d.v.s. senast den dag då arbetsgivardeklaration ska lämnas för den redovisningsperiod då utbetalningen gjordes.

Om utbetalaren gör ett skatteavdrag men inte betalar in det till Skatteverket kan företrädaren i stället göras betalningsansvarig enligt reglerna i 59 kap. 13 § SFL. Av förarbetena framgår att den relevanta ansvarstidpunkten då är den tidpunkt skatteavdraget skulle ha betalts in.

Till skillnad från vad som gäller för företrädaransvar enligt 59 kap. 13 § SFL framgår det varken av 59 kap. 12 § SFL eller av förarbetena till vilken tidpunkt betalningsskyldigheten är knuten när Skatteverket enligt 66 kap. 35 § SFL har hänfört skatt eller avgift som avser flera redovisningsperioder till en (1) period i ett s.k. samlingsbeslut.

Skatteverket anser att företrädaransvar enligt 59 kap. 12 § SFL där skatten eller avgiften beslutats genom ett samlingsbeslut bara kan göras gällande mot den företrädare som företrätt den juridiska personen faktiskt eller legalt när skatten eller avgiften skulle ha dragits av. Det spelar inte någon roll om den fysiska personen under denna tid till exempel bytt roll från legal till faktisk företrädare.

När skatt eller avgift som påförts genom ett samlingsbeslut kan hänföras till en viss tidpunkt eller period inom den tid som omfattas av samlingsbeslutet kan alltså den fysiska person som varit företrädare för den juridiska personen under denna period bli solidariskt betalningsansvarig för obetalda skatter och avgifter.

Om det inte är möjligt att hänföra skatten eller avgiften till en viss tidpunkt eller period inom samlingsbeslutet kan företrädaransvar därför bara göras gällande mot den företrädare som faktiskt eller legalt företrätt den juridiska personen under hela den period som samlingsbeslutet avser. Det innebär att företrädaransvar i dessa fall inte kan göras gällande mot en företrädare som inte har varit legal eller faktisk företrädare för bolaget under hela den tid som samlingsbeslutet omfattar.