Områden: Inkomstskatt (Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag)

Datum: 2022-12-21

Dnr: 8-2074970

1 Sammanfattning

En begränsat skattskyldig person som får utdelning på kvalificerade andelar betalar kupongskatt på sådan utdelning. Någon fördelning ska inte göras mellan inkomstslagen tjänst och kapital. Blankett K10 behöver inte lämnas.

En begränsat skattskyldig person som säljer kvalificerade andelar inom den tioårsperiod som anges i 3 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska fördela eventuell kapitalvinst mellan inkomstslagen tjänst och kapital enligt reglerna i 57 kap. IL. Sparat gränsbelopp får beräknas för de år personen varit begränsat skattskyldig och lämnad utdelning ska beaktas. Blankett K10 ska lämnas.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande ”Begränsat skattskyldig fåmansdelägare – beskattning i tjänst/kapital och blankett K10”, 2009-01-29, dnr 131 109683-09/111. Skatteverket ändrar inte sin bedömning, utan ändringarna är huvudsakligen av redaktionell karaktär och en anpassning till aktuell lagtext.

2 Frågeställning

Innehav av andelar i ett fåmansföretag är en av de faktorer som kan medföra att en person som flyttar utomlands får väsentlig anknytning till Sverige även efter utflyttningen. Om innehavet är för litet för att ge väsentligt inflytande i företaget blir den utflyttade personen begränsat skattskyldig under förutsättning att det inte finns andra anknytningsfaktorer. Andelarna kan ändå vara kvalificerade trots att de utgör en mindre del av företaget. Fråga har ställts om utdelning och kapitalvinst i så fall ska fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital samt om blankett K10 ska lämnas.

3 Gällande rätt m.m.

En begränsat skattskyldig person är skattskyldig för kapitalvinst på sådana delägarrätter som anges i 48 kap. 2 § IL, förutom andelar i värdepappers- och specialfonder och delägarrätter på investeringssparkonto. Kontofrämmande tillgångar som förvaras på investeringssparkonto omfattas dock inte av undantaget från skattskyldighet. En förutsättning för skattskyldighet är att personen vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Skattskyldigheten gäller oavsett i vilket inkomstslag kapitalvinsten ska tas upp (3 kap. 19 § IL).

I 57 kap. IL finns bestämmelser om att utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag i vissa fall ska tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital.

En begränsat skattskyldig person ska betala kupongskatt på utdelning från svenskt aktiebolag (1 § kupongskattelagen [1970:624], KupL). Kupongskatt tas ut med 30 procent av utdelningen (5 § KupL).

Delägare i fåmansföretag ska lämna de uppgifter som behövs för tillämpning av bestämmelserna om utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar (31 kap. 29 § skatteförfarandelagen [2011:1244]. Dessa uppgifter lämnas på blankett K10.

4 Bedömning

En begränsat skattskyldig delägare i fåmansföretag beskattas enligt kupongskattelagen för utdelning på andelarna och enligt inkomstskattelagen vid en avyttring av andelarna.

I kupongskattelagen finns inga regler om fördelning mellan inkomstslagen tjänst och kapital. En begränsat skattskyldig person som får utdelning från sitt fåmansföretag betalar därför bara kupongskatt. Skatteverket anser inte att blankett K10 ska lämnas i en sådan situation.

Om andelarna i fåmansföretaget säljs inom den tioårsperiod som anges i 3 kap. 19 § IL är den begränsat skattskyldiga personen skattskyldig för kapitalvinsten. Eftersom andelarna är kvalificerade är bestämmelserna i 57 kap. IL tillämpliga och viss del av vinsten kan därför komma att beskattas i inkomstslaget tjänst. Skatteverket anser därför att blankett K10 ska lämnas vid försäljningen och att fördelning av vinsten ska göras mellan inkomstslagen tjänst och kapital.

Enligt Skatteverkets uppfattning har den skattskyldiga personen även rätt att beräkna sparat utdelningsutrymme för de år personen varit begränsat skattskyldig. Utdelning som har lämnats under tiden delägaren var begränsat skattskyldig ska minska det sparade utdelningsutrymmet. Den begränsat skattskyldiga delägaren är skattskyldig för kapitalvinst efter utflyttningen under hela den period som anges i 3 kap. 19 § IL. Bestämmelserna i 57 kap. IL är därför tillämpliga på den begränsat skattskyldiga personens beskattning även efter utflyttningen. Därför får sparat utdelningsutrymme beräknas också för tid fram till försäljningen. Eftersom det inte finns någon generell skyldighet att årligen lämna blankett K10 för begränsat skattskyldiga delägare kan beräkningen behöva göras för flera år vid försäljningen.

Sveriges rätt att beskatta utdelning och kapitalvinst hos den utflyttade delägaren kan begränsas av skatteavtal.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande ”Begränsat skattskyldig fåmansdelägare – beskattning i tjänst/kapital och blankett K10”, 2009-01-29, dnr 131 109683-09/111. Skatteverket ändrar inte sin bedömning, utan ändringarna är huvudsakligen av redaktionell karaktär och en anpassning till aktuell lagtext.