OBS! Det finns en senare version.

Områden: Folkbokföring

1 § Skatteverket ska tillhandahålla det system som avses i 1 kap. 4 a § föräldrabalken för digital bekräftelse av

1. faderskap,

2. föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, och

3. moderskap enligt 1 kap. 14 § föräldrabalken.

2 § Skatteverket ska i systemet för digital bekräftelse tillhandahålla lättillgänglig och behovsanpassad information för att användarna ska ha goda möjligheter att göra välgrundade ställningstaganden.

3 § Modern ska i systemet för digital bekräftelse kunna ta del av en lämnad bekräftelse för att godkänna den.

4 § En godkänd digital bekräftelse ska innehålla uppgifter om

1. barnets personnummer,

2. moderns personnummer och namn,

3. personnummer och namn för den som lämnar bekräftelsen,

4. huruvida bekräftelsen avser faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken eller moderskap enligt 1 kap. 14 § föräldrabalken, och

5. datum för när bekräftelsen godkändes.

5 § I systemet för digital bekräftelse ska gemensam vårdnad om barnet kunna anmälas enligt 6 kap. 4 § andra stycket 2 föräldrabalken i samband med att en digital bekräftelse görs.

6 § Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om hur en digital bekräftelse ska lämnas och godkännas.