Områden: Mervärdesskatt

Skatterättsnämnden, 2005-06-23, mervärdesskatt

Bolagsmäns tillhandahållande av byggnadsarbeten m.m. åt ett handelsbolag ansågs utgöra omsättning i bolagsmännens egna verksamheter

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden den 1 juli 2004 – den 30 juni 2007.

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

AB A och AB B bedriver verksamhet inom områdena byggnadsentreprenad respektive fastighetsproduktion och fastighetsförvaltning. Bolagen avser att samverka vid uppförandet av en byggnad. För ändamålet bildas ett handelsbolag. På en av handelsbolaget arrenderad fastighet skall uppföras ett bostadshus. AB B kommer att sköta bokföring och liknande arbetsuppgifter, övrig förvaltning av handelsbolagets angelägenheter samt projektledning och framtagande av förfrågningsunderlag. AB A kommer att sköta färdigprojektering och utförande av byggnadsarbetena.

”Skatterättsnämnden beslutar följande.

FÖRHANDSBESKED

AB A och AB B skall under de i ärendet angivna förutsättningarna anses omsätta tjänster i mervärdesskattehänseende.

MOTIVERING

AB A och AB B bedriver omfattande verksamhet inom områdena byggnadsentreprenad respektive fastighetsproduktion och fastighetsförvaltning. Bolagen avser att samverka vid uppförandet av en bostadsbyggnad. Av ett i ärendet ingivet utkast till avtal mellan bolagen om bildandet av ett bolag med firma X HB och av handlingarna i övrigt framgår i huvudsak följande om det samarbete som bolagen inlett.

På en av handelsbolaget arrenderad fastighet skall uppföras ett bostadshus, det s.k. Projektet. AB B kommer att sköta bokföring och liknande arbetsuppgifter, övrig förvaltning av handelsbolagets angelägenheter samt projektledning och framtagande av förfrågningsunderlag. AB A kommer att sköta färdigprojektering och utförande av byggnadsarbetena i Projektet. AB B och AB A har rätt att belasta handelsbolaget med kostnader för material och underentreprenörer, eget arbete och arvode samt i förekommande fall mervärdesskatt. Handelsbolagets firma tecknas av bolagsmännen gemensamt.

Insatserna i handelsbolaget uppgår till sammanlagt 1 000 kr. AB B tillskjuter 900 kr och AB A 100 kr och vinst och förlust skall fördelas i samma proportioner. Bolagets verksamhet skall i första hand finansieras genom extern upplåning. AB B skall vid behov ställa erforderliga säkerheter men kan i stället välja att själv lämna lån. I andra hand svarar AB B för handelsbolagets finansiering.

Om byggnaden säljs före färdigställandet skall AB B och AB A träffa totalentreprenadavtal avseende kvarstående arbeten inom ramen för kostnader som parterna kommer överens om. AB B skall i sin tur träffa totalentreprenadavtal med köparen avseende de kvarstående arbetena. Såväl AB B som AB A skall i sina respektive entreprenadavtal åta sig fullt ansvar för byggnaden i sin helhet, dvs. även för redan utförda arbeten.

Nämnden gör följande bedömning.

Enligt 6 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) är för omsättning i den verksamhet som ett handelsbolag bedriver bolaget skattskyldigt. I motsats till vad som gäller vid inkomstbeskattningen av ett handelsbolags inkomster är det således vid mervärdesbeskattningen inte delägarna utan handelsbolaget som är skattskyldigt för handelsbolagets omsättningar.

I praxis har delägare i handelsbolag, som varit verksam i bolaget genom att i bolagets namn tillhandahålla tjänster i enlighet med bolagsändamålet, ansetts delta i förvaltningen av bolagets angelägenheter och inte såsom utomstående handla för egen räkning med bolaget som mellanhand till förvärvaren av tjänsterna. Några omsättningar har alltså inte ansetts uppkomma för delägaren genom dennes verksamhet utan skattskyldigheten har ansetts åvila enbart handelsbolaget, som mottagit betalningen från kunden för tjänsterna.

Inte heller då tillhandahållandena bara indirekt varit erforderliga för handelsbolagets näringsverksamhet, utan att vara direkt riktade till någon handelsbolagets avtalspart i ett kundförhållande, har omsättningar ansetts föreligga. Tillhandahållandena har betraktats som nödvändiga åtgärder som led i förvaltningen, dvs. ingående i handelsbolagets mervärdesskattepliktiga näringsverksamhet i enlighet med bolagsändamålet. Det nu sagda utesluter emellertid inte att en bolagsman kan ingå särskilda avtal med bolaget om ett tillhandahållande, som inte kan hänföras till bolagsmannens förvaltningsåtgärder för bolaget.

X HB bildas som ovan nämnts med ändamål att en bostadsbyggnad skall uppföras på en av bolaget arrenderad fastighet. Uppförandet av byggnaden med tillhörande administration av byggnationen skall efter viss närmare angiven fördelning utföras av bolagsmännen, i förekommande fall med anlitande av underentreprenörer. Denna fördelning av arbetet har i huvudsak skett med utgångspunkt i respektive bolagsmäns, dvs. aktiebolagens, egna verksamheter. För det fall en överlåtelse av byggnaden sker under uppförandet skall vardera delägarbolaget i handelsbolaget teckna särskilda totalentreprenadavtal med köparen om ett fullföljande av bygget. Slutförandet synes således i detta fall vara avsett att ske utanför handelsbolaget varvid delägarbolagen kommer att driva sin egen verksamhet men i viss samverkan med varandra.

Av intresse för bedömningen i detta ärende är EG-domstolens dom i mål C-23/98 angående J. Heerma, REG 2000 s. I-419. Målet gällde ett enskilt bolag som enligt nederländsk rätt inte var en juridisk person men som i praktiken åtnjöt samma självständighet som ett bolag som var en juridisk person och bedrev ekonomisk verksamhet självständigt. Heerma, som bildat det enskilda bolaget tillsammans med sin maka, hyrde ut en ladugård till bolaget. Domstolen konstaterade inledningsvis att Heerma inte hade ställt ladugården till det enskilda bolagets förfogande såsom ett kapitaltillskott till ett bolag mot delaktighet i detta bolags vinster eller förluster utan genom uthyrning mot betalning (p. 13). Vid uthyrandet av den fasta egendomen till bolaget handlade Heerma enligt domstolen i eget namn, för egen räkning och på eget ansvar även om han hade en ledande ställning i det enskilda bolaget. En sådan uthyrning ingick enligt domstolen inte i förvaltningen eller företrädandet av bolaget (p. 18).

Den i föreliggande ärende aktuella byggnaden uppförs av delägarna i handelsbolaget i syfte att handelsbolaget i första hand skall bli ägare till den. Av handlingarna framgår inte att fastigheten efter uppförandet skall ingå i någon av X HB bedriven verksamhet. För uppförandet erhåller delägarna ersättning av medel som upplånats från externa långivare eller en av delägarna. Vad bolagsmännen uppbär för sina tillhandahållanden är således, till skillnad från vad som har varit fallet i de situationer av liknade art som har varit föremål för Regeringsrättens bedömning, inte del i någon vinst från handelsbolagets verksamhet utan ersättningar för tillhandahållna varor och tjänster. Bolagsmännen får då, på motsvarande sätt som var fallet i den i det föregående stycket berörda domen angående J. Heerma, anses handla enskilt för egen räkning gentemot bolaget och inte som förvaltande i bolagets verksamhet. Denna bedömning är enligt nämndens mening väl förenlig såväl med principen om skatteneutralitet mellan skattskyliga personer som med grundprincipen att mervärdesskatten, som skall vara en allmän skatt på konsumtion, skall belasta den slutlige konsumenten.

Mot bakgrund av det anförda finner nämnden att bolagsmännens tillhandahållanden till X HB mot ersättning utgör självständiga omsättningar i bolagsmännens egna verksamheter.

I den mån ansökan inte har besvarats genom förhandsbeskedet finner nämnden att den bör avvisas.”

Kommentar:Förhandsbeskedet har överklagats av sökandena.