Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2023-02-10

Dnr: 8-2189980

I Skatteverkets ställningstagande Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi (dnr 202 99897-18/111) som publicerades den 28 februari 2018, redovisas Skatteverkets uppfattning bland annat avseende tillämpningen av 4 kap. 1 § 5 och 12 § 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) i vissa situationer.

Den 13 februari 2023 träder vissa ändringar av LSE i kraft. Med anledning av dessa ändringar behöver den fortsatta tillämpningen av det nämnda ställningstagandet begränsas på följande sätt.

Till den del ställningstagandet avser bedömningen av om ett företag är skattskyldigt enligt 4 kap. 1 § 5 LSE eller enligt 4 kap. 12 § 3 LSE för flytande gas som företaget för in till Sverige, ska ställningstagandet bara i följande fall fortsätta att tillämpas efter ikraftträdandet av lagändringarna:

  • När det enligt punkten 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till SFS 2022:166 är aktuellt att tillämpa 4 kap. 1 § 5 och 4 kap. 12 § 3 LSE i den äldre lydelsen.
    • Detta gäller situationen när gasen förs in till Sverige före den 13 februari 2023. Vid tillämpningen av ställningstagandet i dessa fall avses den äldre lydelsen av bestämmelserna.
  • När det enligt punkten 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till SFS 2022:166 är aktuellt att tillämpa 4 kap. 1 § 5 LSE i den äldre lydelsen.
    • Detta gäller situationen när flyttningen av gasen har påbörjats före den 13 februari 2023 och gasen förs in senast den 31 december 2023. Vid tillämpningen av ställningstagandet i dessa fall avses den äldre lydelsen av 4 kap. 1 § 5 LSE. Efter ikraftträdandet av lagändringarna motsvaras 4 kap. 12 § 3 LSE av 6 kap. 10 § 2 LSE. Vid tillämpningen av ställningstagandet i de fall som avses i punkten 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska det när det i ställningstagandet refereras till 4 kap. 12 § 3 LSE i stället avses 6 kap. 10 § 2 LSE i den nya lydelsen.