Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2023-07-04 Det saknas möjlighet för utländska beskickningar, konsulat och dess personal att få skatt på kemikalier i viss elektronik återbetald
2023-05-08 Ställningstagandet ”Unionsintern omsättning vid kedjetransaktioner, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-06-08 Ställningstagandet ” Retroaktivt avdrag vid uthyrning av verksamhetslokal samt jämkning” ska inte längre tillämpas
2023-06-26 Andelar i CFC-bolag kan omfattas av bestämmelserna i 57 kap. IL om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag
2023-06-15 Ställningstagandet ”Återbetalning av felaktigt inbetald mervärdesskatt, en kommentar till Regeringsrättens dom 2005-12-27, mål nr 4010-03” ska inte längre tillämpas
2023-11-07 Fråga om när inbetalning av trafikskatt ska anses ha bokförts på det särskilda kontot
2023-11-29 Kapitalvinstbeskattning - amortering av fordran i utländsk valuta
2023-06-12 Ställningstagandet ”Ny rättspraxis i fråga om F-skattsedelns rättsverkningar” ska inte längre tillämpas
2023-06-01 Undantag från användningsförbud för fordon vid skuldsanering och F-skuldsanering, fordonsskatt
2023-11-27 Allokering av dotterbolagsandelar till fast driftställe
2023-06-16 Leveranser av vara i flera led med endast en transport av varan ut ur EU, mervärdesskatt
2023-03-21 Ställningstagandet ”Redovisning av mervärdesskatt vid byggnation som påbörjas i egen regi men avslutas som entreprenad” ska inte tillämpas
2023-06-07 Ställningstagandet ”Omsättningsland för omsättning och förmedling av resetjänster” ska från och med den 1 juli 2023 inte längre tillämpas
2023-04-26 Skadestånd, garantiersättning och liknande betalningar, mervärdesskatt
2023-03-22 Ställningstagandet ”Vinstmarginalbeskattning och god tro vid inköp av begagnade bilar och motorcyklar från annat EU-land, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-11-30 Skattereduktion för grön teknik - Installation av batteri
2023-06-07 Ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt för krigsfartyg samt återbetalningsrätt; mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-05-04 Upphävande av ställningstagandet Får det byggas upp informationssamlingar utanför beskattningsdatabasen? Dnr 130 26909-05/111
2023-05-17 Ställningstagandet ”Estetiska operationer och behandlingar, mervärdesskatt ska inte längre tillämpas
2023-06-26 När ska utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar i en utländsk juridisk person kvoteras till fem sjättedelar?
2023-10-19 Ställningstagandet ”Avdragsrätt för mervärdesskatt på inköp i samband med försäljning av aktier i dotterbolag” ska inte tillämpas
2023-07-04 Det saknas möjlighet för utländska beskickningar, konsulat och dess personal att få energiskatt på el återbetald
2023-06-09 Ställningstagandet ”Frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokaler genom att utfärda en faktura med utgående mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-05-29 Ställningstagandet ”Lotteri- och spelverksamhet som bedrivs i enkelt bolag, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-06-09 Ställningstagandet ”Skatteplikt vid upplåtelse av platser för parkering av fordon” ska inte längre tillämpas
2023-06-16 Ställningstagandet ”Försäljning i exportbutiker, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-06-01 Undantag från användningsförbud för bil vid företagsrekonstruktion och ackord, trängselskatt
2023-06-08 Ställningstagandet ” Felaktigt debiterad mervärdesskatt och tidpunkt för redovisning av ändring om särskilda skäl föreligger” ska inte längre tillämpas
2023-06-15 Ställningstagandet ”Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplats till boende då avtal inte ingåtts mellan samma parter som avtalat om bostadsupplåtelsen” ska inte längre tillämpas
2023-05-03 Ställningstagandet ”Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen, Mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-06-07 Ingen avdragsrätt enligt 7 kap. 3 § lagen om skatt på energi för biogas och biogasol som den skattskyldiga har sålt till en återförsäljare
2023-06-14 Får Skatteverket använda uppgifter, som det fått genom informationsutbyte för beskattningsändamål, till att ta ut socialavgifter eller fastställa pensionsgrundande inkomst?
2023-04-25 Kan avräkning medges för utländska socialavgifter enligt skatteavtal eller avräkningslagen?
2023-05-03 Ställningstagandet ”Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin” ska inte längre tillämpas
2023-06-07 Ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-02-13 Tillämpningen av ställningstagandet ”Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi” begränsas
2023-05-05 Ställningstagandet ”Medlemsavgifter” ska inte längre tillämpas
2023-12-01 Ställningstagandet ”Internetbaserade onlinespel, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-07-03 Ställningstagandet ”Faktura vid exekutiv försäljning” ska inte längre tillämpas
2023-11-30 Beskattning av ersättning för nekad rätt att avverka fjällnära skog
2023-06-15 Beräkning av anskaffningsvärde för andelar eller aktiebaserade delägarrätter som hos ägaren upphör att vara näringsbetingade
2023-06-08 Ställningstagandet ”Ändring av redovisningsmetod till bokslutsmetod” ska inte längre tillämpas
2023-02-23 Beskattning i inkomstslaget kapital vid s.k. delning av laddbox eller vid uthyrning av parkeringsplats med tillhörande laddbox
2023-06-09 Ställningstagandet ”Beträffande mervärdesskatt avseende kundfordringar och leverantörskulder dels under löpande år dels i samband med årsbokslut m.m.” ska inte längre tillämpas
2023-05-12 Jämkningshandling vid vissa fastighetsöverlåtelser
2023-05-08 Ställningstagandet ”Förvärvströskeln när en näringsidkare är registrerad till mervärdesskatt endast för förvärv eller omsättning av tjänster” ska inte längre tillämpas
2023-11-30 Överföring eller överlåtelse av aktier till en kapitalförsäkring
2023-05-31 Avräkning utländsk skatt – vad krävs för att spärrbeloppet ska anses uppgå till minst 500 kr?
2023-05-26 Ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt för fartyg när omsättningen sker i flera led, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-03-22 Ställningstagandet ”Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet – mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-06-26 Ställningstagandet ”Mervärdesskattebeloppet i faktura” ska inte längre tillämpas
2023-06-01 Undantag från användningsförbud för bil vid skuldsanering och F-skuldsanering, trängselskatt
2023-06-07 Avräkning utländsk skatt – valutakurs vid omräkning av avräkningsbar utländsk skatt till svenska kronor
2023-03-22 Ställningstagandet ”Mervärdesskatt - pensionsstiftelser” ska inte längre tillämpas
2023-06-07 Ställningstagandet ”Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor som överförs från andra EU-länder” ska inte längre tillämpas
2023-06-15 Ställningstagandet ”Hyresgaranti – skattskyldighet för mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-03-31 Vem är utdelningsberättigad och skattskyldig för kupongskatt när det gäller utländska kontraktsrättsliga fonder?
2023-05-16 Avräkning av utländsk skatt vid beståndsöverlåtelse och fusion mellan livförsäkringsföretag
2023-01-31 Upphävande av ställningstagandet Databas för personal- och verksamhetsplanering inom skatteverksamheten, dnr 130 108331-05/111
2023-06-01 Ställningstagandet ”Crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-06-01 Undantag från användningsförbud för fordon vid företagsrekonstruktion och ackord, fordonsskatt
2023-10-13 Ställningstagandet ”Praktisk information rörande överföring och gemenskapsintern försäljning” ska inte längre tillämpas
2023-01-16 Sjukpenning på grund av näringsverksamhet som betalas till en begränsat skattskyldig person utan fast driftställe i Sverige ska inte beskattas här
2023-03-24 Tillhandahållande till anställda mot ersättning, mervärdesskatt
2023-05-31 Ställningstagandet ” Frågor om mervärdesskatt i anknytning till EG-domen Stockholm Lindöpark AB, C-150/99” ska inte längre tillämpas
2023-05-26 Ställningstagandet ”Yrkesmässighet för krematorieverksamhet och annan begravningsverksamhet m.m.” ska inte längre tillämpas
2023-06-26 Krav på uppgift om löpnummer i en faktura, mervärdesskatt
2023-04-27 Ställningstagandet ”Undantagen för periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar ska inte längre tillämpas
2023-03-22 Ställningstagandet ”Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-05-03 Ställningstagandet ”Omsättningsland – tränartjänster m.m.” ska inte längre tillämpas
2023-05-03 Ställningstagandet ”Mervärdesskatt; beskattningsunderlag vid rättelse i efterhand” ska inte längre tillämpas
2023-07-04 Det saknas möjlighet för utländska beskickningar, konsulat och dess personal att få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald
2023-06-15 Ställningstagandet ”Avdragsrätt för mervärdesskatt på mäklararvode vid förvärv av fastighet” ska inte längre tillämpas
2023-06-12 Ställningstagandet ”Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare” ska inte längre tillämpas
2023-04-20 När finns grund för befrielse från betalningsskyldighet?
2023-06-08 Ställningstagandet ”Fråga om avdragsrätt för mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering till andra bolag i en koncern” ska inte längre tillämpas
2023-11-02 Bilförmån – rättelse av nybilspris
2023-06-15 Ställningstagandet ”Redovisningsperiod avseende retroaktivt avdrag för ingående skatt” ska inte längre tillämpas
2023-11-30 Vem som ska anses framställa el enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2023-06-19 Fast etableringsställe för säljaren vid överföring av varor till avropslager i Sverige, mervärdesskatt
2023-06-08 Ställningstagandet ”Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på processkostnader i skatteärenden” ska inte längre tillämpas
2023-05-22 Ställningstagandet ”Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt” ska inte tillämpas
2023-01-16 Näringsbetingade lagerandelar i EU-företag
2023-06-26 Krav på uppgift om datum för leverans eller tillhandahållande i en faktura, mervärdesskatt
2023-11-10 Krav på uppgift om mängd, omfattning och art i en faktura, mervärdesskatt
2023-06-16 Ställningstagandet ”Beskattningsland för varutransporter, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-10-19 Laddstationer för elfordon – fast eller lös egendom; mervärdesskatt
2023-06-26 Kravet på direkt utförsel vid export och vissa frågor vid leverans av varor när förvärvaren ansvarar för transporten ut ur EU, mervärdesskatt
2023-03-10 Skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet, mervärdesskatt
2023-03-21 Avräkning av utländsk skatt på utdelning på kvalificerade andelar eller övriga onoterade andelar
2023-03-22 Ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt för fertilitetsbehandlingar, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-06-09 Fartyg som går på öppna havet, mervärdesskatt
2023-04-24 Tillhandahållande till anställda mot ersättning, mervärdesskatt
2023-01-12 Ställningstagandet ”Tjänst på vara i tullager eller skatteupplag, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-02-27 Avräkning utländsk skatt – hantering av utgifter med avdragsbegränsning i spärrbeloppsberäkningen
2023-06-09 Leverans av vissa tillgångar när den ingående skatten vid förvärvet inte varit avdragsgill, mervärdesskatt
2023-10-27 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2023
2023-11-24 Upphävande av ställningstagandet Utlämnande av uppgifter till tillståndsmyndighet i serveringstillståndsärenden
2023-01-16 Utländska beskickningar, konsulat och dess personal kan inte få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald och försäkringsgivare kan inte avstå från att innehålla sådan skatt
2023-05-12 Avräkning utländsk skatt – ska valutakursdifferenser i inkomstslaget näringsverksamhet påverka den utländska inkomsten vid spärrbeloppsberäkningen?
2023-06-07 Ställningstagandet ”Omsättningsland för tjänster på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik” ska inte längre tillämpas
2023-09-15 Vinst som uppkommer efter en skulduppgörelse i en företagsrekonstruktion
2023-08-15 Ställningstagandet ”Mervärdesskatt och elcertifikat” ska inte längre tillämpas
2023-03-21 Avräkning utländsk skatt – utländsk skatt enligt ett preliminärt slutskattebesked är avräkningsbar
2023-05-08 Ställningstagandet ”Undantag från skatteplikt vid omsättning till ett annat EU-land, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-05-03 Ställningstagandet ”Insatser vid insatslopp inom trav och galopp, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-07-10 Begreppet ”industriell verksamhet” i lagen om skatt på energi
2023-06-09 Ställningstagandet ”Mervärdesskatt vid upplåtelser av uppläggningsplatser för båtar och uppställningsplatser för husvagnar” ska inte längre tillämpas
2023-04-12 Företagsrekonstruktion, skäl för befrielse från dröjsmålsavgift för fordonsskatt
2023-06-07 Ställningstagandet ”Omsättningsgränsen för redovisning av mervärdesskatt enligt bokslutsmetoden” ska inte längre tillämpas
2023-06-16 Ställningstagandet ”Förströelsespelsautomater” ska inte längre tillämpas
2023-02-27 Skatt på överintäkter från el, vad krävs för att en kraftproduktionsanläggning ska anses vara ett hybridkraftverk?
2023-06-07 Ställningstagandet ”Beskattningsunderlag vid import, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas
2023-06-07 Ställningstagandet ”Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – Mervärdesskattekonsekvenser för ideella föreningar” ska inte längre tillämpas
2023-03-21 Avräkning utländsk skatt – svensk sjukpenning i inkomstslaget näringsverksamhet ska inte ses som en utländsk inkomst vid spärrbeloppsberäkningen
2023-05-31 Ställningstagandet ” Återbetalningsrätt till företag med fast etableringsställe i Sverige” ska inte längre tillämpas
2023-03-22 Ställningstagandet ”Skattepliktiga tjänster i andra medlemsländer” ska inte längre tillämpas
2023-03-24 Avräkning utländsk skatt – utdelningsmottagare medges inte avräkning för bolagsskatt som tas ut i samband med utdelning
2023-03-22 Ställningstagandet ”Omsättningsland - persontransporttjänster” ska inte längre tillämpas
2023-05-31 Ställningstagandet ” Skattskyldighet vid upplåtelse av parkeringsplats i flera led” ska inte längre tillämpas
2023-04-12 När uppkommer en fordran på fordonsskatt och dröjsmålsavgift för fordonsskatt i en insolvenssituation?
2023-11-30 Justering av avdrag för ingående skatt vid ändrad användning av en solcellsanläggning; mervärdesskatt
2023-06-15 Ställningstagandet ”Frågor om tillämpning av EG-domstolens dom i målet C-152/02 Terra Baubedarf-Handel” ska inte längre tillämpas
2023-05-03 Ställningstagandet ”Överföring av varor för värdering eller bearbetning” ska inte längre tillämpas
2023-06-07 Ställningstagandet ”Gemenskapsinternt förvärv och förvärvströskeln vid s.k. blandad verksamhet” ska inte längre tillämpas
2023-01-23 Dödsbo efter en begränsat skattskyldig person – ska uttagsbeskattning eller utdelningsbeskattning ske vid arvskifte och hur ska en tidigare privatbostad beskattas i dödsboet?
2023-05-17 Ställningstagandet ”Undantaget från skatteplikt för tandvård, mervärdesskatt ska inte längre tillämpas
2023-05-31 Ställningstagandet ”Övergångsbestämmelser till SFS 2008:909 och justering av ersättning vid överlåtelse av investeringsvara i vissa fall” ska inte längre tillämpas
2023-06-08 Ställningstagandet ” Mervärdesskatt vid ersättning för rättegångskostnader” ska inte längre tillämpas
2023-05-26 Ställningstagandet ”Presumtioner för var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, mervärdesskatt” ska inte längre tillämpas