Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 8-2223920

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 21 december 2022, mål nr 6054-22.

Sammanfattning

Z N.V. är inkorporerat i Curaçao och är därmed en beskattningsbar person hemmahörande i Curaçao. Bolaget är skattskyldigt för inkomster som har sin källa i Curaçao (inklusive vissa kapitalinkomster oavsett var de har sin källa) och är därför ett inkomstskattesubjekt i hemlandet. Att bolagets verksamhet bedrivs genom ett fast driftställe i Sverige tillmäts ingen större betydelse i målet.

Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande När motsvarar en utländsk juridisk person ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar? (2022-09-30, dnr 8-1772771) såtillvida att ett inkomstskattesystem som baseras på territorialitetsprincipen inte behöver medföra att den skattemässiga behandlingen av en utländsk juridisk person hemmahörande där är sådan att denna inte reellt kan anses utgöra ett inkomstskattesubjekt i hemlandet. Skatteverket vidhåller att i de fall då bolaget inte anses vara en beskattningsbar person eftersom det saknar skattepliktiga inkomster så är bolaget inte ett reellt inkomstskattesubjekt i ett land som tillämpar ett inkomstskattesystem som fullt ut baseras på var inkomsten har sin källa och inte på var bolaget anses vara hemmahörande. Någon kedjebeskattning som bestämmelserna om näringsbetingade andelar är avsedda att förhindra uppkommer inte i sistnämnda fall.

Referat

AB X, som ansökte om förhandsbesked, överväger att avveckla det helägda bolaget Z N.V och genom utdelning eller likvidation förvärva aktierna i bolagets svenska dotterbolag. AB X ville veta om Z N.V. kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar i aktiebolag är som utgångspunkt skattefria (enligt 24 kap. 35 § respektive 25 a kap. 5 § IL). Även andelar i utländska företag kan vara näringsbetingade om företaget i civil- och skatterättsligt hänseende motsvarar ett svenskt aktiebolag (2 kap. 2 § första stycket IL).

Av ansökan framgår att Z N.V. är en egen juridisk person med rättskapacitet som är inkorporerad och registrerad i Curaçao. Aktieägare och styrelseledamöter har inget personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Andelarna i bolaget är fritt överlåtbara. Bolaget har sedan 2019 ett fast driftställe i Sverige eftersom företagsledningen finns här. Den enda verksamhet som Z N.V. bedriver är att äga det svenska dotterbolaget, ta emot utdelning från dotterbolaget och vidareutdela den. Z N.V. har erhållit ett förhandsbesked från skattemyndigheten i Curaçao avseende att myndigheten på grund av regleringen accepterar att bolaget lämnar deklarationer utan inkomster som ska föranleda beskattning.

Curaçao tillämpar territorialitetsprincipen vilket innebär att endast inkomster som har sin källa i Curaçao beskattas. Utdelningsinkomster beskattas dock oavsett om det utdelande bolaget är hemmahörande där eller inte. Utdelning på andelar i dotterbolag och kapitalvinster vid avyttring av sådana andelar är emellertid undantagna från beskattning under vissa förutsättningar.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att vid bedömningen av om ett utländskt företag motsvarar ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar ska både en civilrättslig och en skatterättslig bedömning göras (RÅ 2009 ref. 100). Av handlingarna i målet framgår att Z N.V. motsvarar ett svenskt aktiebolag vid en civilrättslig jämförelse. För att Z N.V. ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag även vid en skatterättslig jämförelse krävs att bolaget är ett skattesubjekt i Curaçao (RÅ 2009 ref. 100).

Högsta förvaltningsdomstolen slår därefter fast att Z N.V. är föremål för inkomstskatt på eventuella inkomster som har sin källa i Curaçao och det är därför ett skattesubjekt där. Det förhållandet att Z N.V. rent faktiskt inte kommer att ha några inkomster som beskattas i Curaçao saknar betydelse för den bedömningen (HFD 2022 not. 3). Z N.V. ska alltså i såväl civilrättsligt som skatterättsligt hänseende anses motsvara ett svenskt aktiebolag och andelarna i Z N.V. är näringsbetingade.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked, dvs. att Z N.V. såväl civilrättsligt som skatterättsligt motsvarar ett svenskt aktiebolag och att andelarna i bolaget är näringsbetingade.

Skatteverkets kommentar

Z N.V. är inkorporerat i Curaçao och är därmed en beskattningsbar person hemmahörande i Curaçao. Bolaget är skattskyldigt för inkomster som har sin källa i Curaçao (inklusive vissa kapitalinkomster oavsett var de har sin källa) och är därför ett inkomstskattesubjekt i hemlandet. Att bolagets verksamhet bedrivs genom ett fast driftställe i Sverige tillmäts ingen större betydelse i målet.

Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande När motsvarar en utländsk juridisk person ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar? (2022-09-30, dnr 8-1772771) såtillvida att ett inkomstskattesystem som baseras på territorialitetsprincipen inte behöver medföra att den skattemässiga behandlingen av en utländsk juridisk person hemmahörande där är sådan att denna inte reellt kan anses utgöra ett inkomstskattesubjekt i hemlandet.

Skatterättsnämnden framhåller i bedömningen att ”för bolag som är hemmahörande i Curaçao gäller sedan 1 januari 2020 att bl.a. inkomster som inte anses härröra från Curaçao är undantagna från beskattning”. Skattskyldigheten är alltså knuten till att bolaget är hemmahörande i Curaçao. Inkomstskattesystemet i Curaçao skiljer sig således från ett inkomstskattesystem som fullt ut baseras på var inkomsten har sin källa som i exempelvis Hong Kong.

Skatteverket vidhåller att i de fall då bolaget inte anses vara en beskattningsbar person eftersom det saknar skattepliktiga inkomster så är bolaget inte ett reellt inkomstskattesubjekt i ett land som tillämpar ett inkomstskattesystem som fullt ut baseras på var inkomsten har sin källa och inte på var bolaget anses vara hemmahörande. Någon kedjebeskattning som bestämmelserna om näringsbetingade andelar är avsedda att förhindra uppkommer inte i sistnämnda fall.

Referenser

RÅ 2009 ref. 100, HFD 2022 not. 3.