Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-03-21

Dnr: 8-2256951

Ställningstagandet ”Redovisning av mervärdesskatt vid byggnation som påbörjas i egen regi men avslutas som entreprenad”, daterat den 9 mars 2011, dnr 131 811979-10/111 ska inte tillämpas.

Ställningstagandet anger att vid byggnation som påbörjas i egen regi men avslutas som entreprenad ska redovisningen av utgående skatt ske för varje del för sig på det sätt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, anger för arbeten i egen regi respektive entreprenadarbeten. Detta gäller även om byggnationen till väsentlig del har framstått som en produktion i egen regi.

Skatteverket anser att ställningstagandet inte är i överensstämmelse med Högsta förvaltningsdomstolens dom daterad den 15 februari, mål nr 2389-22. Ställningstagandet ska därmed inte tillämpas.