Områden: Punktskatter och trafikskatter (Fordonsskatt), Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2023-04-12

Dnr: 8-2309712

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att befria från en dröjsmålsavgift, om gäldenären på grund av en företagsrekonstruktion inte får betala den fordonsskatt som gett upphov till dröjsmålsavgiften. Detta gäller bara i de fall då en fordran på fordonsskatt har uppkommit senast dagen före beslutet om företagsrekonstruktion men förfallit till betalning efter.

2 Frågeställning

Utgör ett beslut om företagsrekonstruktion ett särskilt skäl för befrielse från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift enligt 5 kap. 17 § tredje stycket vägtrafikskattelag (2006:227), VSL?

3 Gällande rätt m.m.

Under företagsrekonstruktionen behåller gäldenären rådigheten över sin egendom. Utan rekonstruktörens samtycke får dock gäldenären inte fullgöra förpliktelser som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion eller ställa säkerhet för sådana förpliktelser (2 kap. 20 § första stycket 1 lag [2022:964] om företagsrekonstruktion, FrekL). Om ansökan om företagsrekonstruktion har gjorts före den 1 augusti 2022 gäller i stället den motsvarande bestämmelsen i 2 kap. 15 § första stycket 1 i lag (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Om en fordonsskatt inte betalas i tid tas en dröjsmålsavgift ut. Skatteverket får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl (5 kap. 17 § VSL).

Avgiftsbefrielse ska medges om det finns särskilda skäl. För att en omständighet ska få medföra befrielse från dröjsmålsavgift, helt eller delvis, bör den till sin karaktär i första hand vara sådan att den betalningsskyldiga inte kunnat förutse eller råda över den (prop. 1991/92:93 s. 81).

4 Bedömning

En gäldenär som genomgår en företagsrekonstruktion får inte, utan samtycke från rekonstruktören, betala fordringar som har uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion. Av Skatteverkets ställningstagande När uppkommer en fordran på fordonsskatt och dröjsmålsavgift för fordonsskatt i en insolvenssituation? (2023-04-12, dnr 82309701) framgår när en fordran på fordonsskatt och dröjsmålsavgift uppkommer.

Om en fordran på fordonsskatt uppkommer samma dag som beslutet om företagsrekonstruktion, eller senare, är gäldenären inte förhindrad att betala skatten och kan därmed undvika att dröjsmålsavgift påförs. Men om en fordran på fordonsskatt har uppkommit före, men förfallit till betalning efter ett beslut om företagsrekonstruktion så innebär beslutet om företagsrekonstruktion att gäldenären inte får betala skatten och därför inte kan råda över att en dröjsmålsavgift påförs.

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att befria från en dröjsmålsavgift, om gäldenären på grund av en företagsrekonstruktion inte får betala den fordonsskatt som gett upphov till dröjsmålsavgiften. Detta gäller bara i de fall då en fordran på fordonsskatt har uppkommit senast dagen före beslutet om företagsrekonstruktion men förfallit till betalning efter.