Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-03

Dnr: 8-2352512

Ställningstagandet om kundförluster med anledning av covid-19-pandemin, daterat den 20 januari 2021, dnr 8-704665, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att hantera de särskilda förhållanden som uppstod inom olika delar av näringslivet under covid-19-pandemin. Ställningstagandet omfattar endast fakturor som har utfärdats under perioden 1 februari 2020 – 31 december 2021 och innebär att under vissa förutsättningar kan det anses vara en kundförlust även om det endast gått 3 månader sedan fordran förföll till betalning.

I och med att det nu har gått mer än ett år från den period under vilken fakturorna senast ska ha varit utfärdade för att kunna omfattas av ställningstagandet anser Skatteverket att detta ställningstagande inte längre behövs. För det fall fråga om eventuell kundförlust uppkommer för en faktura från den aktuella perioden kan normala regler för kundförluster tillämpas, se ställningstagandet ”Ändring av utgående och ingående skatt vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand, mervärdesskatt” daterat den 19 maj 2019, dnr 202 494536-19/111.