Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-22

Dnr: 8-2368078

Skatteverkets ställningstagande ”Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt”, daterat den 24 september 2008, dnr 131 534842-08/111, ska inte tillämpas.

Ställningstagande anger att det saknas förutsättningar för frivillig skattskyldighet när upplåtelse av ett utrymme sker till flera hyresgäster samtidigt under sådana förhållanden att var och en inte med ensamrätt disponerar en till storlek och läge klart bestämd yta.

Skatteverket anser att ställningstagandet inte är i överensstämmelse med Högsta förvaltningsdomstolens dom daterad den 5 maj 2023, mål nr 5329-22. Ställningstagandet ska därmed inte tillämpas.