Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-29

Dnr: 8-2393183

Ställningstagandet om lotteri- och spelverksamhet som bedrivs i enkelt bolag, daterat den 21 augusti 2017, dnr 202 283902-17/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att klargöra när lotteri- och spelverksamhet kan anses bedrivas som enkelt bolag. Bedömningen har gjorts utifrån HFD 2016 not. 29. Därefter har EU-domstolen meddelat en dom C-312/19, XT, som utvecklar när en verksamhet kan anses vara bedriven som enkelt bolag. Det som framgår av ställningstagandet kan därför ses som sådan information som endast är ett förtydligande. Informationen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.