Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-31

Dnr: 8-2395871

Ställningstagandet om återbetalningsrätt till företag med fast etableringsställe i Sverige daterat den 19 oktober 2007, dnr 131 430591-07/111, ska från och med den 1 juli 2023 inte längre tillämpas. För tid före den 1 juli 2023 ska ställningstagandet fortfarande tillämpas.

Skatteverket klargör i ställningstagandet att en beskattningsbar person från ett annat land med fast etableringsställe i Sverige kan medges återbetalning enligt 10 kap. 11 eller 12 § mervärdesskattelagen (1994:200) trots att de förvärv som den ingående skatten avser inte är hänförliga till tillhandahållanden eller leveranser som direkt sker från det fasta etableringsstället. Detta kommer att framgå direkt av 14 kap. 3 och 33 §§ mervärdesskattelagen (2023:200). Denna information kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet när mervärdesskattelagen (2023:200) träder ikraft.