Områden: Punktskatter och trafikskatter (Trängselskatt)

Datum: 2023-06-01

Dnr: 8-2384123

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta en bil från användningsförbud när beslut om företagsrekonstruktion eller ackord fattats, förutsatt att bilen behöver användas för att driva näringsverksamheten vidare eller för resor till och från arbetet. Vidare krävs att de obetalda skatter och avgifter som givit upphov till användningsförbudet omfattas av företagsrekonstruktionen respektive ackordet.

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl för undantag från användningsförbud under den tid företagsrekonstruktionen pågår eller till dess skulden enligt en fastställd rekonstruktionsplan har betalats av.

I fråga om ackord anser Skatteverket att det finns särskilda skäl för undantag från användningsförbud fram till dess ackordet fullföljs eller till dess beslutet om ackord upphävs respektive förfaller.

2 Frågeställning

Utgör ett beslut om företagsrekonstruktion eller ackord särskilda skäl för undantag från användningsförbud enligt 18 a § lagen (2004:629) om trängselskatt, LTS?

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Trängselskatt

Skyldighet att betala trängselskatt inträder när en skattepliktig bil passerar en betalstation i Stockholms eller Göteborgs kommun under skattebelagd tid (9 § LTS). Det är bilens ägare som är skattskyldig (8 § LTS).

I 12, 15 och 15 a §§ LTS anges inom vilken tid trängselskatt ska betalas. Om trängselskatt inte betalas i rätt tid ska en tilläggsavgift påföras den skattskyldige med 500 kronor (14 § LTS). Skyldigheten att betala tilläggsavgift anses inträda vid den tidpunkt då trängselskatten senast skulle ha betalats (jfr HFD 2011 ref. 88).

En skattepliktig bil får inte användas om trängselskatt eller tilläggsavgift inte har betalats i tid. Användningsförbudet inträder dock först när:

1. obetald trängselskatt och tilläggsavgift uppgår till mer än 5 000 kronor, och

2. minst sex månader har gått från den dag då ett belopp överstigande 5 000 kronor senast skulle ha betalats (18 a § första stycket LTS).

Skatteverket ska medge undantag från användningsförbudet för en viss bil om det finns särskilda skäl (18 a § fjärde stycket LTS).

I fråga om vad som utgör särskilda skäl för undantag från användningsförbud kan vägledning hämtas från motsvarande bestämmelser om fordonsskatt (prop. 2014/15:1 s. 314 och s. 352).

I förarbetena till vägtrafikskattelagen (2006:227) uttalas att ett exempel på ett sådant särskilt skäl kan vara en bilägare som använder sin bil yrkesmässigt och betalar av sin skuld enligt en med Kronofogden uppgjord betalningsplan (prop. 2014/15:1 s. 352, jfr även prop. 1978/79:94 s. 16 och prop. 1987/88:159 s. 57).

3.2 Företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är ett särskilt förfarande där en näringsidkare med ekonomiska svårigheter kan rekonstruera sin verksamhet under ledning av en rekonstruktör. Ett beslut om företagsrekonstruktion fattas av domstol (jfr 1 kap. 1 § lagen [2022:964] om företagsrekonstruktion, FrekL).

En företagsrekonstruktion syftar till att ge företag som i grunden är livskraftiga men som har drabbats av tillfälliga ekonomiska svårigheter en möjlighet att vidta åtgärder för att rekonstruera verksamheten och på så sätt komma på fötter igen (jfr prop. 2021/22:215 s. 100 f.).

Skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion får inte betalas utan samtycke från rekonstruktören. Det krävs synnerliga skäl för att rekonstruktören ska kunna lämna sådant samtycke (2 kap. 20 och 21 §§ FrekL).

Under förfarandet kan en rekonstruktionsplan fastställas. En rekonstruktionsplan ska innehålla de åtgärder som är nödvändiga för att komma till rätta med gäldenärens ekonomiska svårigheter och säkerställa att den verksamhet som gäldenären bedriver helt eller delvis ska kunna fortsättas av gäldenären eller någon annan (4 kap. 4 § FrekL).

I 6 kap. FrekL regleras i vilka situationer rätten ska besluta att en företagsrekonstruktion ska upphöra. En företagsrekonstruktion ska upphävas bland annat om syftet med företagsrekonstruktionen kan anses uppnått (6 kap. 1 § första stycket 1) men även i t.ex. fall där syftet med företagsrekonstruktionen inte kan antas bli uppnått (6 kap. 1 § första stycket 4).

3.3 Ackord

Skatteverket får anta ett förslag om ackord om det kan anses ekonomiskt fördelaktigt för det allmänna och det inte med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden eller av någon annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt.

Ackordsförslag som inte framställts i konkurs får antas endast om övriga berörda borgenärer godkänner det (4 § lagen [2007:324] om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter).

4 Bedömning

4.1 Företagsrekonstruktion

Syftet med företagsrekonstruktion är att ge potentiellt livskraftiga näringsidkare som tillfälligt hamnat i ekonomiska svårigheter en möjlighet att vidta åtgärder för att rekonstruera verksamheten.

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl för undantag från användningsförbud i de fall en bil behöver användas i näringsverksamhet eller för resor till och från arbetet för att bidra till en lyckad företags­rekonstruktion. Vidare anser Skatteverket att ett undantag från användningsförbud endast kan komma ifråga om samtliga obetalda skatterna och avgifterna som givit upphov till användningsförbudet omfattas av företagsrekonstruktionen.

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl för undantag från användningsförbud under den tid företagsrekonstruktionen pågår eller så länge skulden enligt en fastställd rekonstruktionsplan betalas av.

4.2 Ackord

Ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en gäldenär som är på obestånd och hens borgenärer. Uppgörelsen innebär i regel att borgenärerna sätter ner sina fordringar till vissa procent av de ursprungliga beloppen. Ackordet ersätter därigenom det ursprungliga fordringsförhållandet mellan gäldenären och borgenärerna och gäldenärens förpliktelser förändras bland annat vad gäller fordrans storlek och när fordran ska vara betald. Om ackordet fullföljs bortfaller fordringarna till den del de överstiger vad som överenskommits mellan parterna.

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl för undantag från användningsförbud vid beslut om ackord om en bil som är belagd med användningsförbud behöver användas i näringsverksamhet eller för resor till och från arbetet.

För att undantag från användningsförbud ska medges krävs att de skulder som givit upphov till användningsförbudet omfattas av beslutet om ackord.

Det finns särskilda skäl för undantag från användningsförbud fram till dess ackordet fullföljs eller till dess beslutet om ackord upphävs respektive förfaller.