Områden: Punktskatter och trafikskatter (Trängselskatt)

Datum: 2023-06-01

Dnr: 8-2384097

Nytt: 2023-07-04

Ställningstagandet har uppdaterats med två ändringar. För tydlighets skull har ”F-skuldsanering” lagts till i rubriken och i sista meningen har skrivfel rättats.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta en bil från användningsförbud när ett beslut om inledande av skuldsanering eller F-skuldsanering fattats. Detta förutsatt att bilen behövs för att få intäkter för att fullfölja skuldsaneringen och samtliga obetalda skatter och avgifter som givit upphov till användningsförbudet omfattas av skuldsaneringen respektive F-skuldsaneringen. Särskilda skäl för undantag föreligger under den tid som skuldsaneringen pågår.

2 Frågeställning

I vilka situationer utgör skuldsanering eller F-skuldsanering särskilda skäl för undantag från användningsförbud enligt 18 a § lagen (2004:629) om trängselskatt, LTS?

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Trängselskatt

Skyldighet att betala trängselskatt inträder när en skattepliktig bil passerar en betalstation i Stockholms eller Göteborgs kommun under skattebelagd tid (9 § LTS). Det är bilens ägare som är skattskyldig (8 § LTS).

I 12, 15 och 15 a §§ LTS anges inom vilken tid trängselskatt ska betalas. Om trängselskatt inte betalas i rätt tid ska en tilläggsavgift påföras den skattskyldige med 500 kronor (14 § LTS). Skyldigheten att betala tilläggsavgift anses inträda vid den tidpunkt då trängselskatten senast skulle ha betalats (jfr HFD 2011 ref. 88).

En skattepliktig bil får inte användas om trängselskatt eller tilläggsavgift inte har betalats i tid. Användningsförbudet inträder dock först när:

1. obetald trängselskatt och tilläggsavgift uppgår till mer än 5 000 kronor, och

2. minst sex månader har gått från den dag då ett belopp överstigande 5 000 kronor senast skulle ha betalats (18 a § första stycket LTS).

Skatteverket ska medge undantag från användningsförbudet för en viss bil om det finns särskilda skäl (18 a § fjärde stycket LTS).

I fråga om vad som utgör särskilda skäl för undantag från användningsförbud kan vägledning hämtas från motsvarande bestämmelser om fordonsskatt (prop. 2014/15:1 s. 314 och s. 352).

I förarbetena till vägtrafikskattelagen (2006:227) uttalas att ett exempel på ett sådant särskilt skäl kan vara en bilägare som använder sin bil yrkesmässigt och betalar av sin skuld enligt en med Kronofogden uppgjord betalningsplan (prop. 2014/15:1 s. 352, jfr även prop. 1978/79:94 s. 16 och prop. 1987/88:159 s. 57).

3.2 Skuldsanering och F-skuldsanering

En person som under överskådlig tid kan antas sakna förmåga att betala sina skulder kan efter ansökan beviljas skuldsanering om vissa villkor är uppfyllda (5–10 §§ skuldsaneringslagen [2016:675], SksanL).

För företagare och närstående till företagare finns möjlighet att ansöka om F-skuldsanering enligt lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare, FSksanL.

Skuldsaneringen respektive F-skuldsaneringen innebär att gäldenären helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen (1 och 47 §§ SksanL respektive 1 och 49 §§ FSksanL). I beslutet om skuldsanering respektive F-skuldsanering bestäms en betalningsplan som anger bland annat det belopp gäldenären ska betala och under hur lång tid skuldsaneringen pågår (29 § SksanL respektive 31 § FsksanL).

Skuldsaneringen respektive F-skuldsaneringen omfattar enligt huvudregeln alla fordringar som har uppkommit före den dag då inledandebeslutet meddelades (30 § SksanL respektive 32 § FSksanL). Kronofogden får dock bestämma att fordringar som inte är förfallna till betalning inte ska omfattas av skuldsaneringen (32 § SksanL respektive 34 § FSksanL).

Utgångspunkten är att ett beslut om skuldsanering ska vara definitivt (prop. 1993/94:123 s. 78). Av 48 § SksanL respektive 50 § FsksanL framgår dock att ett beslut om skuldsanering i vissa fall får upphävas. Ett exempel på när ett beslut om skuldsanering får upphävas är när gäldenären inte följer betalningsplanen och avvikelsen inte är ringa.

4 Bedömning

Syftet med skuldsanering och F-skuldsanering är att ge svårt skuldsatta personer en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem.

För att skuldsanering eller F-skuldsanering ska bli framgångsrik är det viktigt att gäldenären kan sköta sitt arbete eller driva näringsverksamhet och på så vis få intäkter.

I de fall gäldenären är beroende av en bil för att ta sig till och från sitt arbete, eller använder bilen yrkesmässigt, för att få intäkter till att betala skulderna som ingår i skuldsaneringen anser Skatteverket att det finns särskilda skäl för undantag från användningsförbud (jfr prop. 2014/15:1 s. 352). Det krävs vidare att samtliga skulder som givit upphov till användningsförbudet omfattas av skuldsaneringen respektive F-skuldsaneringen.

Särskilda skäl för undantag från användningsförbud föreligger under den tid som betalningsplanen löper eller till dess förfarandet avslutas genom ett beslut om att skuldsaneringen ska upphävas.