Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-07

Dnr: 8-2376853

Ställningstagandet om undantag från skatteplikt för krigsfartyg och återbetalningsrätt, daterat den 30 mars 2022, dnr 8-1601422, ska från och med den 1 juli 2023 inte längre tillämpas. För tid före den 1 juli 2023 ska detta ställningstagandet fortfarande tillämpas.

Skatteverket klargör i ställningstagandet att undantaget från skatteplikt för leverans av varor till krigsfartyg som finns i mervärdesskattedirektivet har direkt effekt. Eftersom detta undantag är ett kvalificerat undantag föreligger också återbetalningsrätt. Undantaget och rätten till avdrag kommer att införas i 10 kap. 73 § och 13 kap. 10 § mervärdesskattelagen (2023:200). Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet när mervärdesskattelagen (2023:200) träder ikraft.