Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-08

Dnr: 8-2409144

Ställningstagandet ”Fråga om avdragsrätt för mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering till andra bolag i en koncern”, daterat den 8 november 2002, dnr 5373-02/120, ska inte längre tillämpas.

Skatteverket klargör i ställningstagandet att den bokföringsmässiga behandlingen inte är avgörande för bedömningen av om avdragsrätt föreligger för ett inköp. Av praxis, exempelvis RÅ 2004 ref. 112, framgår att bedömningen av om avdragsrätt föreligger för ett inköp är en bevisfråga som ska bedömas med hänsyn till alla omständigheter, däribland i vilken egenskap personen har agerat vid inköpstillfället och syftet med inköpet. Av EU-domstolens dom C-42/19, Sonaecom, framgår att en faktisk användning av en vara eller tjänst har företräde framför den ursprungliga avsikten. Det som framgår av ställningstagandet kan därför ses som sådan information som endast är ett förtydligande och som kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.