OBS! Det finns en senare version.

Områden: Folkbokföring

/Träder i kraft I:2023-09-01/ Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2022:1697) om samordningsnummer.

Förordningen är meddelad med stöd av 2 kap. 9 § första stycket lagen om samordningsnummer i fråga om 14 § och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Tilldelning av samordningsnummer

2 § Samordningsnummer får tilldelas efter ansökan av den enskilde eller på begäran av en statlig myndighet eller en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, om myndigheten eller utbildningsanordnaren i sin verksamhet behöver ett samordningsnummer för en person.

Skatteverket får på eget initiativ tilldela samordningsnummer för registrering i beskattningsdatabasen.

3 § En person som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt 21 kap., ett arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § eller ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd enligt 6 a-6 c kap. utlänningslagen (2005:716) får tilldelas samordningsnummer på begäran av Migrationsverket även om Migrationsverket inte behöver numret i sin verksamhet. Samordningsnummer får då endast tilldelas med stöd av 2 kap. 2 eller 5 § lagen (2022:1697) om samordningsnummer.

4 § En person som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall får tilldelas ett samordningsnummer endast på begäran av Regeringskansliet.

5 § Samordningsnummer enligt 2 kap. 6 § lagen (2022:1697) om samordningsnummer får endast tilldelas för

1. registrering i register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

2. annan behandling av uppgifter enligt lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter, eller i övrigt inom rättsväsendets informationssystem,

3. Migrationsverkets behandling av personuppgifter med stöd av utlänningsdatalagen (2016:27) när det gäller personer som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,

4. registrering i beskattningsdatabasen, eller

5. Försäkringskassans behandling av personuppgifter med stöd av 114 kap. socialförsäkringsbalken.

Begäran eller ansökan om tilldelning av samordningsnummer

6 § En begäran om tilldelning av samordningsnummer ska innehålla uppgifter om den enskildes namn, födelsetid, medborgarskap, kön, födelseort och kontaktadress. I de fall begärande myndighet ska ansvara för identitetskontrollen ska begäran även innehålla uppgift om att personen har styrkt sin identitet vid personlig inställelse.

Tillsammans med begäran ska det ges in en kopia av de handlingar som Skatteverket ska lägga till grund för identifiering. I de fall begärande myndighet ska ansvara för identitetskontrollen ska i stället en kopia av de handlingar som legat till grund för identifieringen ges in.

En begäran om tilldelning av samordningsnummer enligt 2 kap. 6 § lagen (2022:1697) om samordningsnummer ska innehålla tillgängliga uppgifter som anges i första stycket och uppgift om vilka personuppgifter som är osäkra.

7 § När Regeringskansliet begär tilldelning av samordningsnummer för en person som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, ska begäran innehålla uppgifter om den enskildes namn, födelsetid, medborgarskap, kön, födelseort och kontaktadress. Begäran ska, i stället för vad som anges i 6 §, även innehålla uppgift om att personen har styrkt sin identitet eller gjort den sannolik och vilka handlingar som legat till grund för identifieringen.

8 § En ansökan om tilldelning av samordningsnummer från den enskilde ska innehålla uppgifter om namn, födelsetid, medborgarskap, kön, födelseort, kontaktadress, anknytning till Sverige och behovet av en identitetsbeteckning.

9 § Fastställda formulär ska användas för att lämna en begäran eller ansökan om tilldelning av samordningsnummer.

Skatteverket ska fastställa formulären.

Identitetskontroll

10 § Skatteverket ska bedöma om den som ska tilldelas ett samordningsnummer har styrkt sin identitet. Personlig inställelse för identitetskontroll ska ske hos Skatteverket.

Första stycket gäller inte om annat följer av 11-13 §§.

Skatteverket får kräva att en person som befinner sig i Sverige ska inställa sig personligen för identitetskontroll för att samordningsnummer ska tilldelas.

11 § När en passmyndighet begär tilldelning av samordningsnummer ska personlig inställelse för identitetskontroll ske där. Myndigheten ska vid sådan inställelse bedöma om den som ska tilldelas ett samordningsnummer har styrkt sin identitet.

12 § I vissa fall får en person som inte befinner sig i Sverige inställa sig för identitetskontroll hos en beskickning eller ett karriärkonsulat som enligt 2 § passlagen (1978:302) fullgör uppgift som passmyndighet utom riket och är behörig att handlägga ärenden om vanliga pass.

Första stycket gäller endast om

1. begäran om tilldelning av samordningsnummer har lämnats av en annan myndighet än en passmyndighet eller av en sådan utbildningsanordnare som avses i 2 §, och

2. Skatteverket har begärt att beskickningen eller karriärkonsulatet ska ta emot den enskilde för identitetskontroll.

Beskickningen eller karriärkonsulatet ska vid inställelsen bedöma om den som ska tilldelas ett samordningsnummer har styrkt sin identitet.

13 § När Regeringskansliet begär tilldelning av samordningsnummer för en person som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ansvarar Regeringskansliet för identitetskontroll och bedömning av om den som ska tilldelas ett nummer har styrkt sin identitet.

14 § Skyldigheten enligt 2 kap. 4 § lagen (2022:1697) om samordningsnummer att låta den myndighet som utför identitetskontrollen ta fingeravtryck gäller inte barn under sex år eller personer som är permanent fysiskt förhindrade att lämna fingeravtryck.

Identitetsbedömning när identiteten inte har styrkts

15 § När en person som omfattas av en begäran om tilldelning av samordningsnummer inte har styrkt sin identitet ska Skatteverket bedöma om identiteten på annat sätt har gjorts sannolik.

Första stycket gäller inte begäran om tilldelning av samordningsnummer för personer som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. I dessa fall ansvarar Regeringskansliet för bedömningen av om den som ska tilldelas ett samordningsnummer har gjort sin identitet sannolik.

Förnyelse av samordningsnummer

16 § Det som sägs om tilldelning av samordningsnummer i 2-5 §§, begäran eller ansökan om tilldelning av samordningsnummer i 6-8 §§, identitetskontroll i 10-14 §§ och identitetsbedömning i 15 § gäller även vid förnyelse av samordningsnummer.

17 § Fastställda formulär ska användas för att lämna en ansökan om förnyelse av samordningsnummer.

Skatteverket ska fastställa formulären.

Förnyelse av personnummer som före år 2000 tilldelats utan samband med folkbokföring

18 § Om en myndighet eller en sådan utbildningsanordnare som avses i 2 § anmäler förnyelse av ett sådant personnummer som före år 2000 tilldelats utan samband med folkbokföring enligt 3 kap. 4 § lagen (2022:1697) om samordningsnummer, ansvarar den för identitetskontrollen och kontroll av övriga personuppgifter som lämnas i samband med anmälan.

Rätt att meddela föreskrifter

19 § Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om de krav som ska ställas på identifiering av den person som omfattas av en begäran eller ansökan om tilldelning eller ansökan om förnyelse av samordningsnummer.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka handlingar som ska godtas som pass, identitetskort eller motsvarande handling enligt 2 kap. 3 § lagen (2022:1697) om samordningsnummer och om hur identitetskontrollen enligt 2 kap. 2-4 §§ samma lag ska genomföras. Detta gäller dock inte avseende personer som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om de krav som ska ställas på identifiering av en person som omfattas av en anmälan om förnyelse av personnummer som före år 2000 tilldelats utan samband med folkbokföring samt vilka uppgifter som ska framgå av en sådan anmälan.

Anmälan om brott

20 § Skatteverket ska göra en anmälan till Polismyndigheten eller till åklagare så snart det finns anledning att anta att någon har gjort sig skyldig till brott enligt 4 kap. 6 b §, 14 kap. 1-4 och 10 §§ eller 15 kap. 10-13 §§ brottsbalken, om gärningen avser uppgift eller handling i ett ärende hos Skatteverket.

En anmälan ska dock inte göras om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av något annat skäl inte behövs.

En anmälan ska innehålla uppgift om de omständigheter som ligger till grund för misstanken om brott.

Skatteverket får fullgöra anmälningsskyldigheten till en sådan särskild enhet inom myndigheten som ska medverka till brottsutredning, om

1. det inte finns skäl att anta att brottet kommer att leda till en annan påföljd än böter,

2. den misstänkte kan antas erkänna gärningen, och

3. den misstänkte har fyllt tjugoett år.