Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-15

Dnr: 8-2417904

Ställningstagandet ”Hyresgaranti – skattskyldighet för mervärdesskatt”, daterat den 1 december 2004, dnr 130 682088-04/111, ska inte längre tillämpas.

Skatteverket klargör i ställningstagandet att den hyresgaranti som en köpare av en fastighet uppbär från säljaren inte utgör omsättning när köparen inte tillhandahåller säljaren någon tjänst för att uppbära garantin. EU-domstolen har i praxis, exempelvis C-283/12, Serebryannay, klargjort att det krävs att det föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan parterna för att det ska anses som en omsättning av en tjänst. Det som framgår av ställningstagandet kan ses som sådan information som endast är ett förtydligande och som av den anledningen kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.