Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-15

Dnr: 8-2417891

Ställningstagandet ”Frågor om tillämpning av EG-domstolens dom i målet C-152/02 Terra Baubedarf-Handel”, daterat den 23 september 2004, dnr 130 565227-04/113, ska inte längre tillämpas.

Skatteverket klargör i ställningstagandet att det är bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200) och vad som anses som god redovisningssed som avgör vid vilken tidpunkt avdragsrätten inträder och att det aktuella avgörandet från EU-domstolen inte innebär någon förändring av detta. Det som framgår av ställningstagandet kan ses som sådan förtydligande information som kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte skäl att ha kvar ställningstagandet.