Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-15

Dnr: 8-2419588

Ställningstagandet ”Redovisningsperiod avseende retroaktivt avdrag för ingående skatt”, daterat den 22 november 2005, dnr 131 624144-05/111, ska inte längre tillämpas.

Skatteverket har i ställningstagandet klargjort sin syn på hur tidpunkten för redovisning avseende retroaktivt avdrag förhåller sig till 13 kap. 28 b § mervärdesskattelagen (1994:200).

Bestämmelsen i 13 kap. 28 b § mervärdesskattelagen har upphävts genom lag (2013:954), varför frågeställningen i sig inte längre är aktuell. Tilläggas kan att Skatteverkets syn på redovisningstidpunkt för retroaktivt avdrag för ingående skatt framgår av ställningstagandet ”Avdragsrätt för ingående skatt på förvärv och a conton innan den frivilliga skattskyldigheten”, daterat den 15 december 2022, dnr 8-1939521. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet från 2005.