Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-26

Dnr: 8-2430488

Ställningstagandet ”Mervärdesskattebeloppet i faktura” daterat den 12 november 2004, dnr 130 641266-04/111, ska inte längre tillämpas.

Skatteverket klargör i ställningstagandet att mervärdesskattebeloppet i en faktura inte behöver vara specificerat per skattesats utan det är tillräckligt om det totala mervärdesskattebeloppet anges. Av 11 kap. 8 § 10 mervärdesskattelagen (1994:200) framgår att fakturan ska innehålla uppgift om det mervärdesskattebelopp som ska betalas. Det ställningstagandet ger uttryck för kan ses som ett sådant förtydligande som kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.