Områden: Punktskatter och trafikskatter (Trafikförsäkringspremie m.m., skatt på)

Datum: 2023-07-03

Dnr: 8-2435309

1 Sammanfattning

Det saknas möjlighet för utländska beskickningar, konsulat och dess personal att få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande ”Utländska beskickningar, konsulat och dess personal kan inte få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald och försäkringsgivare kan inte avstå från att innehålla sådan skatt”, 2022-12-21, dnr 8-2106269. Skatteverket ändrar inte sin bedömning, utan ändringarna är huvudsakligen av redaktionell karaktär och en anpassning till aktuell lagtext.

2 Frågeställning

Finns det möjlighet för utländska beskickningar, konsulat eller dess personal att få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald?

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie, LSTF

Skatt ska betalas på premie för trafikförsäkring som avser risk belägen inom landet (1 § LSTF). Några undantag från detta finns inte i LSTF.

Försäkringsgivare som meddelar trafikförsäkring är skattskyldig för skatten (3 § LSTF).

Det finns inga bestämmelser i LSTF om återbetalning av skatten till utländska beskickningar, konsulat eller dess personal.

När LSTF infördes uttalades följande i förarbetena: ”Såsom normalt är fallet vid punktskatter förväntas den skattskyldige föra kostnaden för skatten vidare. Det får antas att försäkringsgivarna normalt överför skattekostnaden för det aktuella avtalet direkt på försäkringstagarna” (prop. 2006/07:96 s. 43).

3.2 Förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Av 1 § förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. framgår att den gäller vid återbetalning av skatt enligt

 • 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi
 • 64 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL
 • 15 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter
 • 12 kap. 10 § lagen (2022:155) om tobaksskatt
 • 12 kap. 10 § lagen (2022:156) om alkoholskatt
 • 14 kap. 59–67 §§ mervärdesskattelagen (2023:200).

3.3 Skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL

Den som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får enligt 64 kap. 6 § SFL utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten. Detta gäller dock inte om någon av följande bestämmelser om återbetalning av skatt är tillämplig på förvärvet:

 • 9 kap. 1 § lagen om skatt på energi
 • 15 § lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter
 • 12 kap. 10 § lagen om tobaksskatt
 • 12 kap. 10 § lagen om alkoholskatt
 • 14 kap. 59–67 §§ mervärdesskattelagen.

3.4 Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall samt 1961 och 1963 års Wienkonventioner

En främmande stats beskickning, dess beskickningsmedlemmar inklusive deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser (2 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall). Bestämmelser om skattebefrielse för dessa finns i artiklarna 23 och 34 i 1961 års Wienkonvention1.

Den sändande staten och beskickningschefen är, vad gäller beskickningslokalerna, befriade från alla statliga, regionala och kommunala skatter och avgifter. Undantag görs dock för ersättning för lämnade tjänster och när skatten eller avgiften enligt mottagarstatens lag ska betalas av den som ingår avtal med den sändande staten eller beskickningschefen (artikel 23 punkt 1 och 2 i 1961 års Wienkonvention).

Diplomatiska företrädare är befriade från alla statliga, regionala eller kommunala skatter och pålagor, vare sig de avser person eller egendom. Detta gäller med undantag för sådana indirekta skatter, som vanligen inräknas i varornas eller tjänsternas pris (artikel 34 i 1961 års Wienkonvention).

Främmande stats konsulat, konsulatsmedlemmar, deras familjer och betjäning samt konsulära kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om konsulära förbindelser (3 § lagen om immunitet och privilegier). Bestämmelser om skattebefrielse för dessa finns i artiklarna 32 och 49 i 1963 års Wienkonvention2.

Artiklarna 32 och 49 i 1963 års Wienkonvention avseende skattebefrielse för konsulat m.fl. motsvarar bestämmelserna om skattebefrielse för beskickningar och diplomatiska företrädare i artiklarna 23 och 34 i 1961 års Wienkonvention.

4 Bedömning

Det är försäkringsgivaren som är skattskyldig för skatt på trafikförsäkringspremie. Skatt ska enligt LSTF betalas på premier för trafikförsäkring för risk belägen i landet. Något undantag då försäkringstagaren är en utländsk beskickning, ett konsulat eller personal vid utländsk beskickning eller konsulat finns inte. Det finns inte heller några bestämmelser om återbetalning av skatten i LSTF.

Diplomater och konsulatsmedlemmar är skattebefriade från alla statliga skatter och pålagor med vissa undantag enligt 1961 och 1963 års Wienkonventioner. Ett sådant undantag är indirekta skatter som är inräknade i varornas eller tjänsternas pris. Försäkringsgivaren är skattskyldig för skatten på trafikförsäkringspremie, men i normalfallet förs skattekostnaden över på försäkringstagarna, jfr prop. 2006/07:96 s. 43. Skatt på trafikförsäkringspremie är därför en sådan indirekt skatt för vilken skattebefrielse inte medges. Återbetalning med stöd av 64 kap. 6 § SFL kan därför inte medges.

Det saknas således möjlighet för utländska beskickningar, konsulat och dess personal att få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande ”Utländska beskickningar, konsulat och dess personal kan inte få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald och försäkringsgivare kan inte avstå från att innehålla sådan skatt”, 2022-12-21, dnr 82106269. Skatteverket ändrar inte sin bedömning, utan ändringarna är huvudsakligen av redaktionell karaktär och en anpassning till aktuell lagtext.

­­­­­­­­­­­­­­­­___________

Fotnot

1 SÖ 1967:1 Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser

2 SÖ 1974:10 Wienkonventionen om konsulära förbindelser