Områden: Punktskatter och trafikskatter (Kemikalieskatt på viss elektronik)

Datum: 2023-07-03

Dnr: 8-2435351

1 Sammanfattning

Det saknas möjlighet för utländska beskickningar, konsulat och dess personal att få skatt på kemikalier i viss elektronik återbetald.

2 Frågeställning

Finns det möjlighet för utländska beskickningar, konsulat eller dess personal att få skatt på kemikalier i viss elektronik återbetald?

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (LSKE)

Skatt ska betalas för sådana elektronikvaror som hänförs till vissa utpekade KN-nummer1 (1 och 3 §§ LSKE).

Skattskyldig är den som godkänts som lagerhållare, den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor i Sverige, den som yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor från annat EU-land eller den som yrkesmässigt bedriver eller förmedlar distansförsäljning av skattepliktiga varor (8 § LSKE).

Vid skattepliktig import är i normalfallet deklaranten skattskyldig (9 § LSKE).

Skattskyldigheten inträder när varan tillverkas eller förs in till Sverige samt vid import då tullskulden uppkommer. För den som är godkänd lagerhållare inträder skattskyldigheten i stället när varan efter försäljning levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare, tas till försäljningsställe för detaljförsäljning eller tas i anspråk för annat än försäljning (12 § LSKE).

Det finns inga bestämmelser i LSKE om återbetalning av skatten till utländska beskickningar, konsulat eller dess personal.

I förarbetena uttalas följande: Svenska punktskatter tas normalt ut så tidigt som möjligt bland de aktörer som befattar sig med skattepliktiga varor. Som utgångspunkt placeras därför skattskyldigheten hos den som först befattar sig med de skattepliktiga varorna i Sverige. Beroende på vilka aktörer som hanterat varorna kan skattskyldighet redan ha inträtt i ett tidigare led i försäljningskedjan och skatten utgör då en del av det pris som efterföljande led betalar för varorna (jfr prop. 2016/17:1 s. 347 och 349).

3.2 Förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Av 1 § förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. framgår att den gäller vid återbetalning av skatt enligt

 • 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi
 • 64 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL
 • 15 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter
 • 12 kap. 10 § lagen (2022:155) om tobaksskatt
 • 12 kap. 10 § lagen (2022:156) om alkoholskatt
 • 14 kap. 59–67 §§ mervärdesskattelagen (2023:200).

3.3 Skatteförfarandelagen (2011:1244)

Den som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får enligt 64 kap. 6 § SFL utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten. Detta gäller dock inte om någon av följande bestämmelser om återbetalning av skatt är tillämplig på förvärvet:

 • 9 kap. 1 § lagen om skatt på energi
 • 15 § lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter
 • 12 kap. 10 § lagen om tobaksskatt
 • 12 kap. 10 § lagen om alkoholskatt
 • 14 kap. 59–67 §§ mervärdesskattelagen.

3.4 Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall samt 1961 och 1963 års Wienkonventioner

En främmande stats beskickning, dess beskickningsmedlemmar inklusive deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser (2 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall). Bestämmelser om skattebefrielse för dessa finns i artiklarna 23 och 34 i 1961 års Wienkonvention2.

Den sändande staten och beskickningschefen är, vad gäller beskickningslokalerna, befriade från alla statliga, regionala och kommunala skatter och avgifter. Undantag görs dock för ersättning för lämnade tjänster och när skatten eller avgiften enligt mottagarstatens lag ska betalas av den som ingår avtal med den sändande staten eller beskickningschefen (artikel 23 punkt 1 och 2 i 1961 års Wienkonvention).

Diplomatiska företrädare är befriade från alla statliga, regionala eller kommunala skatter och pålagor, vare sig de avser person eller egendom. Detta gäller med undantag för sådana indirekta skatter, som vanligen inräknas i varornas eller tjänsternas pris (artikel 34 i 1961 års Wienkonvention).

Främmande stats konsulat, konsulatsmedlemmar, deras familjer och betjäning samt konsulära kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om konsulära förbindelser (3 § lagen om immunitet och privilegier). Bestämmelser om skattebefrielse för dessa finns i artiklarna 32 och 49 i 1963 års Wienkonvention 3.

Artiklarna 32 och 49 i 1963 års Wienkonvention avseende skattebefrielse för konsulat m.fl. motsvarar bestämmelserna om skattebefrielse för beskickningar och diplomatiska företrädare i artiklarna 23 och 34 i 1961 års Wienkonvention.

4 Bedömning

Skatt ska enligt LSKE betalas på vissa utpekade elektronikvaror. Precis som för andra svenska punktskatter tas skatten normalt ut så tidigt som möjligt bland de aktörer som befattar sig med de skattepliktiga varorna. Skattskyldig är exempelvis den som tillverkar varan eller den som för in varan i Sverige och skattskyldigheten inträder tidigt i försäljningskedjan, i normalfallet senast vid den tidpunkt då varan tas till försäljningsställe för detaljhandel. Något undantag för varor som tas emot av utländska beskickningar, konsulat eller dess personal finns inte. Det finns inte heller några bestämmelser om återbetalning av skatten till utländska beskickningar, konsulat eller dess personal i LSKE.

Diplomater och konsulatsmedlemmar är skattebefriade från alla statliga skatter och pålagor med vissa undantag enligt 1961 och 1963 års Wienkonventioner. Ett sådant undantag är indirekta skatter som är inräknade i varornas eller tjänsternas pris. För skattepliktiga elektronikvaror för vilka skattskyldighet redan ha inträtt utgör skatten i ett senare led i försäljningskedjan en del av det pris som efterföljande led betalar för varorna, jfr prop. 2016/17:1 s. 349. Skatt på kemikalier i viss elektronik är därför en sådan indirekt skatt för vilken skattebefrielse inte medges. Återbetalning med stöd av 64 kap. 6 § SFL kan därför inte medges.

Det saknas således möjlighet för utländska beskickningar, konsulat och dess personal att få skatt på kemikalier i viss elektronik återbetald.

Fotnot

1 Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 1 januari 2015

2 SÖ 1967:1 Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser

3 SÖ 1974:10 Wienkonventionen om konsulära förbindelser