Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2023:9

beslutade den 21 augusti 2023.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2023 och tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering 2024 och därefter vid särskild fastighetstaxering för år 2025–2026 av småhusenheter.