OBS! Det finns en senare version.

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till företag.

Syftet med stödet är att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag och därmed främja en hållbar regional utveckling.

2 § Stöd lämnas i form av bidrag om inte annat följer av denna förordning.

Stöd lämnas i mån av medel.

3 § Inom ramen för den regionala utvecklingspolitiken och näringspolitiken får stöd enligt denna förordning lämnas av Tillväxtverket.

Stöd får även lämnas av de regioner som beviljats tilldelning av statliga medel.

4 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestämmelser om att regioner och Gotlands kommun ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

Det som sägs i denna förordning om regioner gäller också för Gotlands kommun.

5 § Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i

- kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, och

- kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Förutsättningar för stöd

6 § Stöd till företag får endast lämnas under förutsättning att

1. ansökan om stöd har lämnats in innan åtgärden har påbörjats,

2. löner och andra anställningsförmåner hos företaget följer av kollektivavtal eller är likvärdiga med löner och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal inom branschen, och

3. de särskilda förutsättningarna för stödet enligt 7-18 §§ är uppfyllda.

Stöd enligt 9 och 10 §§ får lämnas trots att förutsättningarna enligt 6 § 1 inte är uppfyllda.

Stöd till konsulttjänster

7 § Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 18 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stödet får endast lämnas för verksamhet som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

Stöd för deltagande i mässor

8 § Stöd till små och medelstora företag för deltagande i mässor får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 19 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd för deltagande i projekt inom Europeiskt territoriellt samarbete

9 § Stöd till företag för deltagande i projekt inom Europeiskt territoriellt samarbete får lämnas i enlighet med kapitel I och artiklarna 20 och 20a i förordning (EU) nr 651/2014.

Riskfinansieringsstöd

10 § Stöd i form av riskfinansieringsstöd får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 21 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stödet ska lämnas i form av eget kapital eller kapital likställt med eget kapital, eller ett finansiellt anslag för direkt eller indirekt tillhandahållande av riskfinansiering till stödberättigade företag.

Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt

11 § Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 25 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd till innovationskluster

12 § Stöd till innovationskluster får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 27 i förordning (EU) nr 651/2014.

Trots första stycket är bestämmelserna om höjda stödnivåer för innovationskluster i stödområden i artikel 27.6 i förordning (EU) nr 651/2014 inte tillämpliga.

Innovationsstöd

13 § Stöd i form av innovationsstöd till små och medelstora företag får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 28 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd till processinnovation och organisationsinnovation

14 § Stöd till processinnovation och organisationsinnovation får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 29 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd till utbildning

15 § Stöd till utbildning får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 31 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd för miljöstudier

16 § Stöd för miljöstudier får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 49 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd till företagsutveckling

17 § Stöd till företagsutveckling får lämnas i enlighet med förordning (EU) nr 1407/2013 för kostnader som avser åtgärder

1. som ska genomföras i ett företag, eller

2. som ska genomföras i form av ett projekt som är begränsat i tiden och som omfattar minst tre fristående företag eller, om det finns särskilda skäl, två fristående företag.

Om de godkända kostnaderna uppgår till högst 60 000 kronor, får stödet även inkludera kostnader för maskiner eller andra inventarier (mikrobidrag).

Stödet får endast lämnas för verksamhet som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

18 § Stöd enligt 17 § får inte lämnas

1. för kostnader som avser företagets normala drift, eller

2. till ett företag som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Stödets storlek

19 § Stöd som lämnas får inte vara större än vad som behövs för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

Handläggning av stödärenden

20 § Regionerna får pröva frågor om stöd enligt 7-9 och 11-17 §§.

Tillväxtverket får pröva frågor om stöd enligt 7-10, 12, 13, 15 och 17 §§.

21 § En ansökan om stöd ska ges in till den myndighet som ansvarar för utlysningen.

Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden. Ansökan ska innehålla en beskrivning av den åtgärd som stödet avser, uppgifter om annat stöd som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan samt de övriga uppgifter som behövs för prövningen av ansökan.

22 § Om ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013 ska den även innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget beviljats under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

23 § Stödgivaren ska prioritera mellan inkomna ansökningar som uppfyller förutsättningarna för stöd och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte med stödet som anges i 1 § andra stycket.

24 § Om ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013 ska stödgivaren innan den beviljar stöd

1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i den förordningen, och

2. kontrollera att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 6.3 i den förordningen.

25 § Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet.

Beslut om stöd

26 § Ett beslut om stöd ska innehålla uppgifter om den åtgärd som företaget ska genomföra.

Beslutet om stöd enligt 11, 15 eller 16 § ska förenas med villkor om att stödmottagaren inte ansöker om stöd för åtgärden inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning 2021-2027.

Beslutet får förenas med de ytterligare villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses. Villkoren ska framgå av beslutet.

Utbetalning av stöd

27 § Stödet betalas ut allteftersom stödmottagaren redovisar genomförda åtgärder.

28 § Ett stöd enligt 7-16 §§ får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

29 § Stödgivaren ska besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

1. den som har ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. stödet inte har utnyttjats eller använts eller det finns anledning att anta att stödet inte kommer att utnyttjas eller användas för det ändamål som det har beviljats för, eller

4. villkoren för stödet inte har följts.

Uppföljning och utvärdering

30 § Stödgivaren ansvarar för uppföljning av stöd som betalats ut enligt denna förordning.

En stödmottagare ska på stödgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning av den åtgärd som stöd har lämnats för.

Återbetalning och återkrav

31 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig om det finns någon grund för det enligt 29 §.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslutet om återkrav enligt 32 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

32 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 31 §, ska stödgivaren besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

33 § Om stödgivaren har beslutat om återkrav eller ränta enligt 32 § får det belopp som ska betalas enligt beslutet räknas av mot annan utbetalning av stöd enligt förordningen.

Avräkning får inte ske i det fall som avses i 28 §.

34 § Tillväxtverket ska vid domstolar och myndigheter och i övrigt föra statens talan mot stödmottagaren i fråga om statliga medel enligt denna förordning. Tillväxtverket får anta ackordsförslag eller på annat sätt efterge statens rätt i enlighet med vad som framgår av förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar.

Regionen ska underrätta och bistå Tillväxtverket när en åtgärd från verket enligt denna bestämmelse behöver vidtas.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

35 § Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bemyndigande

36 § Tillväxtverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

37 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 28, 29, 32 och 33 §§ får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2022:1468

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats enligt den förordningen.