Områden: Punktskatter och trafikskatter (Vägavgift)

1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2024.

2 § Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som

- när det gäller klasserna 0-V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU, och

- när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014.

Högst 3 axlar

EURO-  Avgift     Avgift     Avgift     Avgift
klass  per år     per månad    per vecka    per dag
    i kronor    i kronor    i kronor    i kronor   
0  16 297      1 621      428     138
I  14 166      1 413    370      138
II  12 336      1 227    324     138
III  10 726   1 065    277      138
IV  9 753      972     254     138
V  9 220      915     243     138
VI   8 687      868     231     138

eller

renare  

Minst 4 axlar

EURO-  Avgift     Avgift     Avgift     Avgift
klass  per år     per månad    per vecka    per dag
    i kronor    i kronor    i kronor    i kronor   
0  27 325      2 722      718      138
I  23 653      2 362    625     138
II  20 571   2 050    544     138
III  17 873   1 783    474      138
IV  16 262      1 621      428      138
V  15 371      1 528      405      138
VI   14 479      1 447      382      138

eller renare

3 § Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 289 kronor.