Områden: Punktskatter och trafikskatter (Fordonsskatt, Saluvagnsskatt, Trängselskatt, Vägavgift), Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2023-11-06

Dnr: 8-2607217

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att en inbetalning av trafikskatt (trängselskatt, fordonsskatt, saluvagnsskatt och vägavgift) har bokförts på det särskilda kontot det datum när betalningen placeras på rätt konto och rätt debitering i Transportstyrelsens system, dvs. att betalningen möter den trafikskatt som betalningsskyldigheten avser.

2 Frågeställning

Lagstiftningen anger att en inbetalning av trafikskatter (trängselskatt, fordonsskatt, saluvagnsskatt och vägavgift) anses betald den dag då betalningen är bokförd på det särskilda kontot. Det händer att en skattskyldig inte betalar korrekt till det särskilda kontot. Transportstyrelsen behöver då placera betalningen på rätt konto och på rätt debitering.

Frågan är då när en inbetalning av trafikskatter ska anses vara bokförd på det särskilda kontot. Är det när betalningen kommer in till ett av Transportstyrelsens konton eller är det när betalningen placeras på rätt konto och rätt debitering i Transportstyrelsens system, dvs. att betalningen möter den trafikskatt som betalningsskyldigheten avser?

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Trängselskatt

Trängselskatt ska betalas till Transportstyrelsen (1 och 2 §§ lag [2004:629] om trängselskatt, LTS).

Inbetalning ska göras genom insättning på ett särskilt konto för skatte- och avgiftsbetalningar. Skatten och avgiften anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot (16 § LTS).

Om trängselskatt inte betalas inom den tid som anges i LTS, ska en särskild avgift (tilläggsavgift) påföras den skattskyldige med 500 kronor (14 § första stycket LTS). Detta gäller dock inte när en EETS- betalningsförmedlare är betalningsskyldig för trängselskatten enligt 17 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

Beskattningsmyndigheten får, självmant eller efter ansökan av den skattskyldige, besluta att trängselskatt eller tilläggsavgift helt eller delvis inte ska tas ut, eller ska återbetalas, om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften (18 § LTS).

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat tre domar om befrielse enligt 18 § LTS från tilläggsavgift som påförts på obetald trängselskatt.

Ett bolag hade i rätt tid betalat in rätt skattebelopp till Transportstyrelsens konto för fordonsskatt, vilket var fel konto eftersom det gällde trängselskatt. Beloppet överfördes efter förfallodagen till trängselskattekontot. Domstolen konstaterade att inbetalningen skett till fel konto samt att de misstag som begicks vid inbetalningen inte utgjorde skäl för befrielse av tilläggsavgiften (HFD den 22 oktober 2012, mål 7145-11). Samma utgång i HFD den 22 oktober 2012, mål 7021-11 som gällde en privatperson.

Ett annat mål gällde befrielse från tilläggsavgift när en inbetalning avsedd att täcka trängselskatten för en viss månad inbetalats i rätt tid och till rätt konto men med ett OCR-nummer som avsåg trängselskatt för en senare månad. HFD konstaterade att inbetalningen inte till någon del kunde anses avse trängselskatt för den i målet aktuella månaden. Även här fanns det grund för att ta ut tilläggsavgift (HFD den 22 oktober 2012, mål 7022-11).

3.2 Fordonsskatt och saluvagnsskatt (vägtrafikskatt)

Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt ska betalas till Transportstyrelsen (1 kap. 1 och 2 §§ vägtrafikskattelag [2006:227], VSL).

Vägtrafikskatt ska betalas genom att sättas in på ett särskilt konto för skatteinbetalningar enligt vägtrafikskattelagen. Skatten och avgiften anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot (5 kap. 1 § VSL).

Vissa fordon beskattas enligt lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, LSBF (1 § LSBF).

2 § första stycket LSBF hänvisar till bestämmelserna i 1 kap. 2 § VSL och 8 § LSBF hänvisar till 5 kap. VSL.

3.3 Vägavgift

Vägavgift ska betalas till Transportstyrelsen (1 § lag [1997:1137] om vägavgift för vissa tunga fordon, LVA, och 4 § första stycket förordning [1997:1140] om vägavgift för vissa tunga fordon).

Vägavgift ska betalas genom att sättas in på ett särskilt konto. Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på kontot (15 § LVA).

4 Bedömning

Av lagstiftningen framgår att trafikskatten ska betalas till ett särskilt konto hos Transportstyrelsen och att trafikskatten anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot. Men varken lagstiftning eller förarbeten uttalar något om att pengarna ska vara riktade mot en specifik debitering, utan endast att pengarna ska finnas på det särskilda kontot i tid. Frågan är därför vad som ligger i begreppet ”bokförts på det särskilda kontot” när det gäller inbetalning av trafikskatter?

Enligt HFD:s praxis om befrielse från tilläggsavgift som påförts på obetald trängselskatt ska en inbetalning av trängselskatt göras till angivet konto, med rätt betalningsuppgifter och i rätt tid för att trängselskatten ska anses vara betald och för att inbetalaren inte ska drabbas av en tilläggsavgift. En inbetalning med felaktig information i något led kan inte anses gjord i rätt tid även om den inkommit till myndigheten innan sista betaldagen.

Skatteverket anser därför att en inbetalning av trängselskatt är bokförd på det särskilda kontot det datum när betalningen placeras på rätt debitering i Transportstyrelsens system, dvs. att betalningen möter den trängselskatt som betalningsskyldigheten avser.

Det saknas relevant praxis som besvarar frågan om när en inbetalning av fordonsskatt, saluvagnsskatt och vägavgift ska anses vara bokförd. Lagtexten i 5 kap. 1 § VSL och 15 § LVA är emellertid i allt väsentligt likalydande med 16 § LTS - inbetalning ska göras till ett särskilt konto och skatten anses betald när betalningen har bokförts på det särskilda kontot.

Även om rekvisiten för befrielse skiljer sig åt mellan å ena sidan trängselskatt som HFD-avgörandena avser, och å andra sidan fordonsskatt, saluvagnsskatt och vägavgift, så gäller som en gemensam utgångspunkt för alla trafikskatter att man först måste konstatera att betalningen inte kommit in i rätt tid, eftersom det är först då (vid en för sen betalning) som en tilläggsavgift/förseningsavgift kan påföras. Efter att ha kommit fram till detta kan man sen pröva befrielsefrågan. Skatteverket anser därför att ledning kan hämtas ifrån HFD:s praxis om befrielse från tilläggsavgift som påförts på obetald trängselskatt när det ska bedömas om inbetalning av fordonsskatt, saluvagnsskatt och vägavgift varit i rätt tid.

Skatteverket anser att en inbetalning av fordonsskatt, saluvagnsskatt och vägavgift är bokförd på det särskilda kontot det datum när betalningen placeras på rätt debitering i Transportstyrelsens system, dvs. att betalningen möter den fordonsskatt, saluvagnsskatt och vägavgift som betalningsskyldigheten avser.