Områden: Inkomstskatt (Skatteavtal)

Dnr: 8-2644651

Kammarrätten i Göteborg, 2023-03-23 mål nr 6366 – 6369-22, 2023-09-12 mål nr 4892 – 4897-23, Kammarrätten i Stockholm 2023-09-07 mål nr 283-23, Kammarrätten i Sundsvall 2023-09-22 mål nr 1870-22 m.fl.

Sammanfattning

Skatteverket beslutade att beskatta utbetalningar från tjänstepensioner/tjänstepensionsförsäkringar till personer bosatta i Portugal med särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-skatt) efter det att skatteavtalet med Portugal sagts upp och mottagarna av ersättningarna är begränsat skattskyldiga. Besluten gällde utbetalningar från och med den 1 januari 2022. Flera ärenden har överklagats och prövats i förvaltningsrätter och kammarrätter. Motiveringarna när domstolarna avslagit överklagandena är i linje med hur Skatteverket har argumenterat i ärendena.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslutade den 8 november 2023 att inte meddela prövningstillstånd avseende domen i mål nr 6366-6369-22, vilket innebär att kammarrättens avgörande står fast och att målet inte kommer att prövas i sak av HFD.

Referat

Skatteverket beslutade att utbetalningar från tjänstepensioner/tjänstepensionsförsäkringar ska beskattas med SINK-skatt efter det att mottagarna av ersättningarna blivit begränsat skattskyldiga efter sin utflyttning till Portugal. Besluten fattades med anledning av att skatteavtalet med Portugal upphört att gälla. Dessförinnan var Sverige förhindrat att beskatta aktuella ersättningar.

Skatteverkets beslut överklagades i ett antal ärenden.

Bl.a. hävdade klagandena och deras ombud att övergångsbestämmelserna till lagen som upphäver skatteavtalet med Portugal (SFS 2021:574), den så kallade upphävandelagen, bör vara tillämpliga. Detta då samtliga tjänstepensioner förvärvats och uttag påbörjats före ikraftträdandet av lagen. Klagandena och deras ombud menade att Skatteverket tolkat övergångsbestämmelserna felaktigt och att begreppet ”förvärvat” inte är synonymt med ”utbetalat” och att begreppet ”förvärvat” är definierat annorlunda i annan lagstiftning. Klagandena hävdade även att inkomsterna tjänats in före lagens ikraftträdande och att det därför fanns ett förbud mot retroaktiv beskattning.

Förvaltningsrätter och kammarrätter avslog överklagandena med i stort sett liknande motiveringar. Dessa motiveringar är i linje med Skatteverkets argumentation i ärendena.

Domstolarna uttalade därvid bl.a. vilka som är skattskyldiga till SINK-skatt och att det omfattar ersättningar som Skatteverket beslutat att beskatta.

Domstolarna konstaterade att lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal har upphört att gälla genom lag (2021:574) om upphävande av lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal. I punkt 1 av denna upphävandelag anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2022. Av punkt 2 samma lag framgår att den upphävda lagen, dvs. skatteavtalet, fortfarande gäller i fråga om

 1. källskatter, på belopp som förvärvats före ikraftträdande
 2. andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut före beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.

  Domstolarna tog bl.a. upp vad som sägs i förarbetena vid upphävandet av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal. Där framgår det att avsikten är att undanröja hindren för att beskatta pension som personer bosatta i Portugal uppbär från Sverige och som till följd av avtalet inte beskattats här tidigare. Detta ska enligt förarbetena gälla från och med den 1 januari 2022 (prop. 2020/21:138 s. 10 och 11).

  Det konstaterades vidare i domar att någon skatt inte kommer att tas ut på betalningar som skett före den 1 januari 2022. Det var därför inte fråga om någon retroaktiv beskattning som skulle kunna strida mot 2 kap. 10 § regeringsformen (1974:152).

  Dessutom konstaterades att de aktuella undantagen är hämtade direkt från skatteavtalets artikel 30 som reglerar hur avtalet ska tolkas för det fall det upphör att gälla. Av artikel 30 tredje stycket i skatteavtalet framgår att avtalet finns på portugisiska, svenska och engelska och att alla språken äger lika vitsord, men att den engelska texten äger företräde om tvist uppkommer om tolkningen av avtalet. Det har därför ansetts naturligt att tolka övergångsbestämmelserna i ljuset av vad som gällt enligt skatteavtalet. Domstolarna tog därvid upp den engelska lydelsen av motsvarande punkt 2 a i upphävandelagen, dvs. ”in respect of taxes witheld at source, for amounts paid on or after the first day of January in the year next following the end of the six month period”. Domstolarna anslöt sig till Skatteverkets tolkning att det numer upphävda skatteavtalet inte är tillämpligt på belopp som utbetalas den 1 januari 2022 eller senare.

  Att begreppet ”förvärvats” kan ha en annan betydelse i andra lagar medförde inte någon annan bedömning enligt domstolarna.

  Undantaget i upphävandelagens punkt 2 b ansåg domstolarna tar sikte på andra inkomster än de som var föremål för prövning i dessa ärenden. Detta undantag ansågs därför sakna relevans här samt att undantaget avser skatt som tagits ut för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet av upphävandelagen.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket har fått gehör för sin argumentation om att utbetalningar från tjänstepensioner/tjänstepensionsförsäkringar ska beskattas med SINK-skatt, vilket överensstämmer med lagstiftarens syfte med upphävandelagen.

Ett antal av domarna som meddelats av kammarrätter har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

HFD har den 8 november i mål nr 3478–3481-23 beslutat att inte meddela prövningstillstånd avseende domen i mål nr 6366-6369-22. Det innebär att kammarrättens avgörande står fast och att målet inte kommer att prövas i sak av HFD.