OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Fastighetsavgiften uppgår till ett fast belopp som indexuppräknas varje år eller om det är lägre en viss procentsats av taxeringsvärdet. Fastighetsskatten beräknas till en viss procentsats av taxeringsvärdet. Procentsatsen är beroende av vilken typ av fastighet det är.

Gemensamma regler för beräkning

Det är det vid fastighetstaxeringen faktiskt beslutade taxeringsvärdet som är utgångspunkt vid beräkning av underlaget för fastighetsavgift och fastighetsskatt. Om taxeringsvärdet är felaktigt måste fastighetstaxeringen ändras för att fastighetsavgiftens och fastighetsskattens storlek ska påverkas.

Ändring av fastighetsindelningen

Om en fastighet nybildas under året och därför ännu inte har något beslutat taxeringsvärde kan fastighetsskatt eller fastighetsavgift inte tas ut.

Underlag för fastighetsskatt utgörs av det taxeringsvärde som gäller under ett visst kalenderår för en vid detta års ingång befintlig taxeringsenhet.

Olika räkenskapsår

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften beräknas för kalenderår.

Kalenderår

För den som har kalenderår som räkenskapsår eller i de fall fastigheten inte ingår i näringsverksamhet, beräknas fastighetsavgiften och fastighetsskatten för kalenderåret.

Brutet räkenskapsår

Fastighetsavgift och fastighetsskatt tas ut på grund av innehav av fastighet vid ingången av kalenderåret. Vid ett förlängt räkenskapsår som innefattar två ingångar av kalenderår tas således dubbel fastighetsavgift och fastighetsskatt ut. Vid ett förkortat räkenskapsår som inte innefattar ingången av något kalenderår tas ingen fastighetsavgift eller fastighetsskatt ut.

Två räkenskapsår

Om två räkenskapsår beskattas samma år, tas fastighetsavgift eller fastighetsskatt ut för varje år för sig. Avdrag görs också för varje år för sig.

Avdrag vid inkomsttaxeringen

Avdragsmöjligheterna vid inkomsttaxeringen skiljer sig beroende på om det är en näringsfastighet eller en privatbostadsfastighet.

Näringsfastighet och privatbostadsfastighet

Fastighetsavgiften och fastighetsskatten räknas som en särskild skatt och för näringsfastigheter är den en avdragsgill driftskostnad i näringsverksamheten (16 kap. 17 § IL). Någon motsvarande avdragsrätt i kapital finns inte för fastighetsavgift och fastighetsskatt för privatbostadsfastigheter. Säljare och köpare av fastighet kan avtala om att köparen ska kompensera säljaren för fastighetsskatt som påförs tiden efter äganderättens övergång. Skatteverket anser att denna kompensation ska ses som en skattepliktig intäkt för säljaren och en avdragsgill kostnad för köparen om fastigheten utgör en näringsfastighet.

Undantag för bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar och bostadsaktiebolag som är privatbostadsföretag beskattas inte för intäkter och kostnader som hör till fastigheten (2 kap. 17 § IL). De har därmed inte rätt till avdrag för fastighetsavgift och fastighetsskatt.

Lantbruksfastighet

Fastighetsavgiften är kopplad till bostadsdelen och avdragsrätten är beroende av om bostadsdelen ingår i näringsfastigheten eller om den brutits ut som privatbostadsfastighet.

Tidpunkt för avdrag

Fastighetsavgift och fastighetsskatt tas ut för kalenderår. Avdrag medges för det beskattningsår skatten gäller. Om två räkenskapsår ska beskattas samma år, ska fastighetsavgiften och fastighetsskatten dras av var för sig på respektive räkenskapsår.

Underlag för fastighetsavgift

Underlaget för fastighetsavgift beräknas enligt 3 § FAvL.

Småhus

Kommunal fastighetsavgift är under kalenderåret 2014 7 112 kr för varje småhus med tillhörande tomtmark dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. Om en taxeringsenhet består av flera uppförda småhus ska jämförelsen ske för varje småhus med tillhörande tomtmark. Beloppet 7 112 kr kr jämförs således med ett belopp motsvarande 0,75 procent av småhusets byggnadsvärde och tomtmarksvärde.

Detta innebär att en värderingsenhet småhus med tillhörande värderingsenhet tomtmark får en fastighetsavgift med 7 112 kr om taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter är 948 267 kr eller högre.

Om tomtmarken är gemensam för flera småhus och inget av dem har nedsatt fastighetsavgift på grund av nyproduktion, anser Skatteverket att hela tomtmarksvärdet ska hänföras till det småhus som har det högsta byggnadsvärdet. Motsvarande ska gälla om tomtmarken är gemensam för flera småhus som på grund av nyproduktion har halverad avgift. Se vidare om nedsättning av fastighetsavgift.

Kalenderåret 2013

Kommunal fastighetsavgift är under kalenderåret 2013 7 074 kr för varje småhus med tillhörande tomtmark dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. Om en taxeringsenhet består av flera uppförda småhus ska jämförelsen ske för varje småhus med tillhörande tomtmark. Beloppet 7 074 kr jämförs således med ett belopp motsvarande 0,75 procent av småhusets byggnadsvärde och tomtmarksvärde.

Det innebär att en värderingsenhet småhus med tillhörande värderingsenhet tomtmark för 2013 får en fastighetsavgift med 7 074 kr om taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter är

943 200 kr eller högre.

Halv avgift för arrendetomt och byggnad på ofri grund

Fastighetsavgift beräknas för tomtmark där bostadsbyggnaden inte ingår i samma taxeringsenhet, s.k. arrendetomter. Fastighetsavgiften är begränsad till halv avgift, 3 556 kr kr, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet, för dessa tomter. Samma begränsning av fastighetsavgiften gäller för småhus där tomtmarken inte ingår i samma taxeringsenhet, s.k. byggnader på ofri grund. Avgiften uppgår till 3 556 kr kr, dock högst 0,75 procent av byggnadens taxeringsvärde (3 a § FAvL). För inkomståret 2009 och tidigare betalades full fastighetsskatt för tomten och full fastighetsavgift för byggnaden.

Kalenderår 2013

Fastighetsavgift beräknas för tomtmark där bostadsbyggnaden inte ingår i samma taxeringsenhet, s.k. arrendetomter. Fastighetsavgiften är begränsad till halv avgift, 3 537 kr kr, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet, för dessa tomter. Samma begränsning av fastighetsavgiften gäller för småhus där tomtmarken inte ingår i samma taxeringsenhet, s.k. byggnader på ofri grund. Avgiften uppgår till 3 537 kr kr, dock högst 0,75 procent av byggnadens taxeringsvärde (3 a § FAvL). För inkomståret 2009 och tidigare betalades full fastighetsskatt för tomten och full fastighetsavgift för byggnaden.

Hyreshus

Kalenderåret 2014 är fastighetsavgiften för bostadsdelen i ett hyreshus 1217 kr per bostadslägenhet dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för värderingsenheten för bostäder med tillhörande värderingsenhet tomtmark. Med bostadslägenhet avses en sådan lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad (3−4 § § FAvL). Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att varje enskilt studentrum ska anses utgöra en bostadslägenhet (RÅ 2010 not. 59).

Kalenderår 2013

Kalenderåret 2013 är fastighetsavgiften för bostadsdelen i ett hyreshus 1210 kr per bostadslägenhet dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för värderingsenheten för bostäder med tillhörande värderingsenhet tomtmark. Med bostadslägenhet avses en sådan lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad (3−4 § § FAvL). Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att varje enskilt studentrum ska anses utgöra en bostadslägenhet (RÅ 2010 not. 59)

Indexering av fastighetsavgift

Det fasta beloppet per småhus respektive bostadslägenhet förändras årligen procentuellt lika mycket som förändringen av inkomstbasbeloppet. Utgångspunkten för småhus är det fasta beloppet 6000 kr för år 2008 som ska räknas upp med samma procenttal som inkomstbasbeloppet för år 2008 (48 000 kr) förändrats till det aktuella kalenderåret. Den procentuella förändringen bestäms med två decimaler där efterföljande decimaler faller bort. Det fasta beloppet anges i hela kronor och öretalen stryks.

Inkomstbasbeloppet 2014 var 56 900 kr. Fastighetsavgiften kalenderåret 2014 har därför indexerats med 118,54 procent. Inkomstbasbeloppet för 2015 är bestämt till 58 100 kr. Fastighetsavgiften ska därför kalenderåret 2015 indexeras med 121,04 procent. Fastighetsavgiften för småhus blir då högst 7 262 kr.

För bostadshyreshus sänks det fasta beloppet per lägenhet genom lagändring på så sätt att avgiften för kalenderåret 2014, efter indexomräkning, blir högst 1 217 kr per bostadslägenhet. Detta genom att det ursprungliga beloppet från 2008, 1 200 kr, sänks till 1 027 kr. Fastighetsavgiften för bostadsdelen i hyreshus kan därmed kalenderåret 2015 beräknas till 1 243 kr (1 027 kr x 121,04 %).

Kalenderår 2013

Inkomstbasbeloppet 2013 var 56 600 kr. Fastighetsavgiften kalenderåret 2013 har därför indexerats med 117,91 procent. Inkomstbasbeloppet för 2014 är bestämt till 56 900 kr. Fastighetsavgiften ska därför kalenderåret 2014 indexeras med 118,54 procent. Fastighetsavgiften för småhus blir då högst 7 112 kr.

För bostadshyreshus sänks det fasta beloppet per lägenhet genom lagändring på så sätt att avgiften för inkomståret 2013, efter indexomräkning, blir högst 1210 kr per bostadslägenhet. Detta genom att det ursprungliga beloppet från 2008, 1 200 kr, sänks till 1 027 kr. Fastighetsavgiften för bostadsdelen i hyreshus kan därmed kalenderåret 2014 beräknas till 1217 kr (1 027 kr x 118,54 %).

Underlag för fastighetsskatt

Underlaget för fastighetsskatt beräknas enligt 3 § FSL.

Småhusenhet

Fastighetsskatt tas ut på småhusenheter om

 • de är obebyggda
 • det finns byggnad som är under uppförande
 • småhus på lantbruksenhet.

I dessa fall är fastighetsskatten 1 procent av fastighetens taxeringsvärde. För småhusenheter med byggnad som ägs av annan betalar såväl den som äger marken som den som äger byggnaden fastighetsavgift. För inkomståret 2009 och tidigare gällde att man för s.k. arrendetomter betalade fastighetsskatt.

Ägarlägenhetsenhet

Fastighetsskatt tas ut på

 • obebyggd tomtmark
 • ägarlägenhetsenhet till den del ägarlägenhet är under uppförande med tillhörande tomtmark
 • tomtmark som hör till ägarlägenhet som helt eller delvis ägs av annan person än markägaren

Fastighetsskatt tas ut med 1 procent av taxeringsvärdet.

Hyreshus

För hyreshus tas fastighetsskatt ut med 1 procent av taxeringsvärdet för lokaler med tillhörande tomtmark och för lokaler under uppförande med tillhörande tomtmark. Fastighetsskatten är 0,4 procent av taxeringsvärdet för hyreshusenheter med bostäder under uppförande med tillhörande tomtmark, obebyggd tomtmark samt tomtmark där byggnaden för bostäder eller lokaler ägs helt eller delvis av annan person än markägaren.

Industrienhet

En industrienhet är en byggnad avsedd för industriell verksamhet samt tillhörande tomtmark. Till industrienhet räknas också täktmark och byggnad på täktmark. Fastighetsskatt tas ut på industrienheter med 0,5 procent av taxeringsvärdet.

Elproduktionsenheter

Elproduktionsenheter kan delas in i tre grupperingar; vattenkraftverk, vindkraftverk och elproduktionshet som inte nyttjar vatten- eller vindkraft. För en produktionsenhet som utgör taxeringsenhet med vattenkraftverk är fastighetsskatten 2,8 procent, för taxeringsenhet med vindkraft är fastighetsskatten 0,2 procent och för övriga elproduktionsenheter (vanligtvis värmekraftverk) är fastighetsskatten 0,5 procent av taxeringsvärdet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
 • Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt [1]
 • Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift [1] [2] [3] [4] [5]

Ställningstaganden

 • Fastighetsavgift - taxeringsenhet med flera småhus [1]
 • Fastighetsskatt och fastighetsavgift vid ombildning och avregistrering av fastighet [1]
 • Fastighetsskatt/Fastighetsavgift - fördelning mellan säljare och köpare [1]

Referenser inom fastighetsavgift och fastighetsskatt