OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Den som köper husarbete kan få skattereduktion med upp till 50 000 kr på ett år. Vissa villkor måste vara uppfyllda både för köparen och säljaren av tjänsten. Det är bara vissa arbeten som kan ge skattereduktion.

Hur hushållstjänster blev rot och rut

Skattereduktion för hushållsarbete infördes 1 juli 2007 i och med propositionen Skattelättnader för hushållstjänster (2006/07:94). Köparen av tjänsten fick ansöka särskilt om skattereduktionen och fick skattelättnaden via sin slutskattsedel. Det var då städning, trädgårdsarbete och vissa omsorgstjänster som gav skattereduktion

Redan efter ett halvår skedde en förändring genom att även den som får en skattepliktig löneförmån i form av husarbete kunde få skattereduktion för de arbeten som utfördes från och med den 1 januari 2008 (prop. 2007/08:13). Den 8 december 2008 utökades reduktionen till att omfatta även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter (prop. 2008/09:178). I lagtexten benämns även dessa arbeten som hushållsarbete. På webben och i broschyrer benämner vi numera städning, omsorg m.m. som rutarbete, och reparation, om- och tillbyggnad som rotarbete. Rut- och rotarbete kallas tillsammans för husarbete.

Den så kallade fakturamodellen infördes 1 juli 2009 (prop. 2008/09:77). Den innebär att köparen av en tjänst bara ska betala halva arbetskostnaden till en utförare med F-skatt. Den som utfört husarbetet (utföraren) får istället begära resterande belopp hos Skatteverket. Då infördes också att man kan få skattereduktion om man anlitar en person med A-skatt för att utföra husarbete.

Reglerna om skattereduktion för husarbete finns i 67 kap. 11–19 §§ IL samt i Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (HUSFL).

Olika sätt att få skattereduktion

Det finns nu tre olika sätt att få skattereduktion på. Det absolut vanligaste sättet är enligt fakturamodellen.

Fakturamodellen - köparen anlitar en utförare med F-skatt

Fakturamodellen innebär att köparen får sin skattereduktion direkt i samband med att han eller hon betalat det utförda arbetet. För att fakturamodellen ska kunna tillämpas krävs det att utföraren har F-skatt. Utföraren fakturerar kunden som vanligt men gör avdrag med halva arbetskostnaden inklusive moms (6–9 §§ HUSFL).

När arbetet är utfört och köparen har betalat högst halva delen av arbetskostnaden kan utföraren ansöka om utbetalning av resterande del av arbetskostnaden hos Skatteverket. Skatteverket gör utbetalningen till utföraren och samtidigt tillgodoförs köparen en preliminär skattereduktion. Den preliminära skattereduktionen är förifylld i inkomstdeklarationen. När köparen lämnar sin deklaration begär han eller hon slutlig skattereduktion genom att underteckna deklarationen.

Om köparen har tillräckligt mycket skatt att betala påverkar skattereduktionen inte den beräknade slutskatten. Köparen har i praktiken redan fått sin skattelättnad i och med den reducerade betalningen till utföraren. Skulle köparen ha mindre skatt att betala än det belopp som den preliminära skattereduktionen uppgår till resulterar det i en tillkommande post vid beräkningen av slutskatten, se rubriken Skattereduktionens storlek.

Fakturamodellen är inte är tvingande och det är därför viktigt att utföraren och köparen är överens om att modellen ska tillämpas, innan arbetet utförs.

När en anställd får husarbete som en förmån

Om en arbetsgivare erbjuder sina anställda en förmån av husarbete beskattas de anställda för denna förmån. Förmånen värderas till marknadsvärdet, d.v.s. det pris den anställde själv skulle få betala för motsvarande tjänst. Arbetsgivaren ska lämna uppgifter i kontrolluppgiften (KU 10) om både den totala förmånens värde samt den del som utgör underlag för skattereduktion för rutarbete respektive rotarbete.

Förutsättningen för skattereduktionen är att utföraren är godkänd för F-skatt eller har ett så kallat skuldfrihetsintyg, se under rubriken Utföraren ska vara godkänd för F-skatt. Uppgifterna förifylls i inkomstdeklarationen och den anställde ska godkänna dessa för att skattereduktion för husarbete ska medges (67 kap. 18 § första stycket 2 IL).

Arbetsgivare ska inte ta hänsyn till förmånen av husarbete när de beräknar skatteavdraget. Det gäller endast förmåner upp till ett värde av 100 000 kr (11 kap. 14 § SFL).

Köparen anlitar en person som inte har F-skatt

En köpare kan få skattereduktion för ersättning för husarbete som betalas ut till utförare som inte har F-skatt. Utföraren får då inte vara skattskyldig för mervärdesskatt i fråga om verksamhet som avser husarbete (67 kap. 16 § IL).

För att få skattereduktionen ska köparen redovisa ersättningen för arbetet i en förenklad arbetsgivaredeklaration (26 kap. 4 § SFL). När Skatteverket har registrerat och godkänt skattereduktionen i arbetsgivardeklarationen medges köparen en preliminär skattereduktion. Skattereduktionen blir samma belopp som de arbetsgivaravgifter som köparen har redovisat i arbetsgivardeklarationen. Den preliminära skattereduktionen är förifylld i inkomstdeklarationen. När köparen lämnar sin deklaration begär han eller hon slutlig skattereduktion genom att underteckna deklarationen.

Vem kan få skattereduktion?

Rätt till skattereduktion för husarbete har de fysiska personer som uppfyller samtliga följande krav:

 • Personen ska vid beskattningsårets utgång ha fyllt 18 år.
 • Personen ska vara obegränsat skattskyldig under någon del av beskattningsåret.
 • Personen ska ha haft utgifter för husarbete, fått förmån av husarbete eller redovisat ersättning för husarbete i en förenklad arbetsgivardeklaration (67 kap. 11 § IL).

Den person som varit obegränsat skattskyldig bara under en del av året kan få skattereduktion om han eller hon har haft utgifter för husarbete någon gång under året. Utgifterna för husarbete behöver inte ha uppkommit under den tid som personen varit obegränsat skattskyldig. Det görs inte heller någon fördelning av skattereduktionen med hänsyn till den tid som personen varit obegränsat skattskyldig i Sverige.

Det finns även möjlighet för en person som är begränsat skattskyldig att få skattereduktion (67 kap. 11 § andra stycket IL). Det gäller för den som

Det krävs att deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande (90 procent eller mer), utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Ett dödsbo kan också få skattereduktion, men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Var ska arbetet utföras?

Arbetet ska utföras i köparens hushåll, i eller i nära anslutning till bostaden. För rotarbete krävs dessutom att köparen äger småhuset, ägarlägenheten eller bostadsrätten där arbetet utförts.

Arbetet ska utföras i köparens hushåll

För att få skattereduktion krävs att det utförda husarbetet ska vara hänförligt till köparens hushåll eller till en förälders hushåll. Föräldern ska vara bosatt i Sverige (67 kap. 15 § IL). Husarbete som en förälder låter utföra åt ett barn som bor i en egen bostad ger inte skattereduktion. En bostad där en eller flera personer bor permanent kan i normalfallet inte samtidigt vara en annan persons fritidsbostad.

Skattereduktion för husarbete som utförs i en bostad som är uthyrd medges inte (RÅ 2010 ref. 109).

När en person köpt en ny bostad är det inte ovanligt att man renoverar bostaden helt eller delvis innan man flyttar in. Bostaden är då inte i köparens hushåll förrän köparen flyttat in, som sker efter det att rotarbetet har utförts. Skatteverket har då haft en generös bedömning och godkänt skattereduktion även för det arbete som är utfört innan köparen flyttat in, om köparen genast efter renoveringen flyttar in i bostaden. Om köparen inte flyttar in direkt, kan köparen heller inte medges någon slutlig skattereduktion i inkomstdeklarationen eftersom villkoren inte är uppfyllda.

Vad räknas som bostad?

Skattereduktion för husarbete medges för arbete som utförts i eller i nära anslutning till en bostad som med nyttjanderätt eller äganderätt helt eller till väsentlig del används för boende. Bostaden ska vara belägen inom EES-området. Även biutrymmen räknas till bostaden, som garage, förråd och tvättstuga. Gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, exempelvis trappuppgång, räknas inte som bostad, förutom tvättstuga. Vid dubbelt boende eller tillfälligt arbete omfattas båda bostäderna av begreppet bostad och skattereduktion kan medges för båda.

Med bostad menas inte hotell, pensionat eller vandrarhem. Ett fritidshus eller en lägenhet för fritidsändamål som den sökande hyr för en längre eller kortare tid räknas dock som bostad. Det innebär att rutarbete, t.ex. städning, vid tillfällig hyra en av stuga ger skattereduktion.

Vem är ägare?

Den som äger småhuset, ägarlägenheten eller bostadsrätt där arbetet utförs har rätt till skattereduktion för rotarbete. Ägare är den som har undertecknat köpe- eller gåvohandlingarna och som därmed är eller kan bli lagfaren ägare till fastigheten, eller för en bostadsrätt, medlem i bostadsrättsföreningen. Skatteverket anser att en person som är dold ägare inte kan medges skattereduktion för rotarbete.

Datumet för en överlåtelse kan bero på hur köpehandlingarna är utformade. Ett köpekontrakt innehåller vanligen en klausul som anger att äganderätten ska övergå till köparen först vid en senare tidpunkt. Om det finns en äganderättsklausul i köpekontraktet så är det denna klausul som avgör äganderättens övergång och inte köpekontraktets datum.

Skatteverket anser att för ett dödsbo med flera delägare kan skattereduktion inte medges delägare som har betalat rotarbete på en bostad som ägs av dödsboet. Att vara delägare i ett dödsbo är inte att jämställa med att äga en fastighet. För att en skattereduktion ska kunna medges krävs att det har skett ett arvskifte, att sökanden har tillskiftats fastigheten och att han eller hon bor i bostaden där rotarbetet utförs. För dödsbo med bara en delägare (enmansdödsbo) kan skattereduktion för rotarbete medges dödsbodelägaren för arbete som har utförts och betalats efter det att bouppteckningen registrerats.

Krav på utföraren

För att köparen ska få skattereduktion ställs också vissa krav på utföraren.

Utföraren ska vara godkänd för F-skatt

När man tillämpar fakturamodellen ska utföraren vara godkänd för F-skatt när

 • köparen och utföraren avtalar om arbetet, eller
 • när köparen betalar arbetet till utföraren.

Detta gäller även för utländska företag som utför husarbete i Sverige.

Undantag: utförare utomlands

Om husarbetet utförs utomlands och utföraren inte bedriver någon näringsverksamhet i Sverige krävs inte F-skatt. Utföraren ska då i stället ha ett intyg eller någon annan handling som visar att företaget i sitt hemland genomgår motsvarande kontroll som den som är godkänd för F-skatt i Sverige, när det gäller skatter och avgifter (67 kap 17 § IL).

Undantag: utförare utan näringsverksamhet

Köparen kan också anlita en person som inte bedriver näringsverksamhet och därmed inte har F-skatt. I det fallet gäller särskilda regler, se rubriken Köparen anlitar en person som inte har F-skatt (ovan).

Utföraren får inte vara närstående till köparen

Husarbetet får inte rent faktiskt utföras av den fysiska person som ansöker om skattereduktion (köparen) eller av en person som är närstående till honom eller henne (67 kap. 15 § andra stycket IL). Vilka personer som räknas som närstående framgår av nedanstående illustration (2 kap. 20–22 §§ IL).

Krav på arbetet

Det finns vissa grundläggande krav som gäller alla husarbeten. För att läsa mer specifikt om rut- och rotarbeten får man läsa på sidorna Vad räknas som rutarbete? och Vad räknas som rotarbete?

Underlaget får endast gälla arbetskostnaderna

I underlaget till skattereduktionen får man inte räkna in utgifter för material, utrustning och resor (67 kap. 18 § andra stycket IL). Det är alltså endast arbetskostnader som ger rätt till skattereduktion. Det innebär att kostnader för grävmaskiner, borraggregat och liknande maskinell utrustning inte får räknas med i underlaget.

Vissa utförare debiterar en särskild administrativ avgift för att hantera en begäran om utbetalning enligt fakturamodellen. En sådan avgift ger inte heller rätt till skattereduktion. Eftersom dessa kostnader inte berättigar till skattereduktion är det lämpligt att de särskiljs från arbetskostnaden i fakturan (prop. 2008/09:178 s. 38).

Arbetskostnaden måste särskiljas från övriga kostnader, oavsett om arbetet utförs till fast pris eller på löpande räkning.

Det finns inget som hindrar att en utförare ger rabatt på material så länge vinstkostnadspålägget för arbete inte är beräknat på ett sådant sätt att utföraren i själva verket kompenserar sig för rabatten på materialet.

Ingen skattereduktion för arbete som gett försäkringsersättning

Skattereduktion medges inte för ett arbete där en försäkringsersättning har betalats ut (67 kap. 13 c § 2 IL). Om man i samband med att försäkringsskadan åtgärdas även utför tilläggsarbeten kan skattereduktion medges för tilläggsarbetet, så länge det inte har att göra med återställandet efter den ursprungliga skadan. Dessa tilläggsarbeten bör faktureras separat för att skattereduktion ska kunna medges. Skatteverket anser att skattereduktion inte kan medges för åtgärder där försäkringsersättningen reducerats på grund av åldersavdrag. Om försäkringsersättningen uttryckligen endast betalats ut för material kan skattereduktion medges för arbetskostnaden.

Ingen skattereduktion för arbete där köparen fått bidrag

Skattereduktion medges inte för husarbete där bidrag eller annat ekonomiskt stöd har lämnats från staten, en kommun eller ett landsting. Den som fått assistansersättning kan till exempel inte få skattereduktion för det arbete som en personlig assistent utför även om arbetet i sig är sådan omsorg som ingår som rutarbete.

Inte heller den som har köpt kommunala och statliga tjänster till subventionerat pris eller självkostnadspris har rätt till skattereduktion. Skatteverket anser dock att om kommunalägda bolag erbjuder husarbete till marknadsmässig taxa ger arbetskostnaden rätt till skattereduktion.

Husarbete som köps från en utförare där denne fått någon form av statsstöd, kommunalt stöd eller EU-bidrag ger normalt rätt till skattereduktion.

Ingen skattereduktion på nya hus

Som rotarbete räknas inte en om- eller tillbyggnad av ett småhus som sker under de första fem kalenderåren efter det beräknade värdeåret, se Vad räknas som rotarbete?

Krav på betalningen

För att utföraren ska kunna begära utbetalning av Skatteverket krävs att arbetet är såväl utfört som betalt. Det ställs även vissa krav på hur betalningen görs.

Köparens ska bara betala halva arbetet

Köparen ska endast ha betalat en del av arbetskostnaden, normalt halva arbetskostnaden. Om köparen har betalat hela arbetskostnaden efter Skatteverkets avslagsbeslut och med anledning av avslagsbeslutet, kan man dock bortse från denna slutbetalning (HFD 2013 ref. 87).

Factoring

Om utföraren använder ett factoringbolag kan han eller hon inte ansöka om utbetalning hos Skatteverket förrän köparen har betalat sin del av fakturan till factoringbolaget.

Förskottsbetalning och a conto

Lagreglerna innehåller inte något när det gäller förskottsbetalningar eller betalningar a conto. Det finns inte heller något krav på att ett arbete ska vara helt slutfört och slutbesiktigat för att preliminär eller slutlig skattereduktion ska kunna medges. Däremot är det ett krav att den del av arbetet som köparen har betalat för ska vara utfört. A conto-betalning är närmast att betrakta som en form av delbetalning som ofta sker i förskott och där slutregleringen av betalningen kommer att ske i samband med att köparen slutbetalar det utförda arbetet.

Skatteverket anser att för att skattereduktion för husarbete ska kunna medges krävs att kunden vid varje betalningstillfälle enbart betalar en del av den fakturerade arbetskostnaden, normalt hälften. Detta gäller även i de fall kunden och utföraren kommit överens om att kunden ska betala a conto eller delbetala arbetet. Arbetskostnaden bör vara uträknad och dokumenterad i varje enskild faktura. När det arbete som a conto-betalningen eller delbetalningen avser är utfört kan utföraren ansöka om utbetalning från Skatteverket.

Eftersom varje betalning har ett eget värde oavsett om betalningen sker som förskottsbetalning, a conto, delbetalning eller slutbetalning kan ingen skattereduktion medges om kunden har betalat hela den delfakturerade arbetskostnaden i förskott eller enligt a conto. Detta gäller även om en slutreglering av betalningen görs i samband med att utföraren slutfört arbetet och skickat slutfakturan.

Problem vid förskottsbetalning före ett årsskifte

Som nämnts tidigare får utföraren begära utbetalning för skattereduktion först när husarbetet har utförts och betalats. Utförarens begäran ska också ha kommit till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades (8 § HUSFL). Detta kan resultera i problem vid förskottsbetalning före ett årsskifte. Om betalningen har skett i förskott år 1 och arbetet ska utföras först år 2, krävs att arbetet utförs och utföraren ansöker om utbetalning från Skatteverket senast den 31 januari år 2. Om arbetet utförs den 1 februari eller senare kan begäran om utbetalning inte prövas.

Presentkort som betalning

Skatteverket anser att skattereduktion för husarbete i vissa fall kan medges när kunden betalar med presentkort. Förutsättningen är att presentkortet har ett angivet nominellt värde och att den som köpt presentkortet har betalat minst samma summa till säljaren av kortet. Eftersom presentkortet räknas som betalningsmedel i samband med köpet krävs det inte att köparen av presentkortet är identiskt med den som använder presentkortet som betalningsmedel.

Skattereduktion medges inte för presentkort som avser viss angiven tjänst eftersom överlämnandet av ett sådant presentkort inte kan jämställas med en betalning.

Skattereduktionens storlek

Skattereduktionen är högst 50 000 kr per beskattningsår och person.

En köpare ska löpande under året tillgodoräknas preliminär skattereduktion med

 • det belopp som Skatteverket beslutat att betala ut till en utförare (fakturamodellen) under beskattningsåret

det belopp som redovisats som arbetsgivaravgifter i en förenklad arbetsgivardeklaration för beskattningsåret (17 § HUSFL).

Slutlig skattereduktionen medges i inkomstdeklarationen för köparen och uppgår till

 • belopp motsvarande den preliminära skattereduktionen enligt den s.k. fakturamodellen
 • 50 procent av värdet av förmån av husarbete
 • belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration och som avser husarbete (67 kap. 19 § IL).

Skattereduktion enligt fakturamodellen och för arbetsgivaravgifter redovisade i en förenklad arbetsgivardeklaration ger preliminär skattereduktion efterhand som begäran om utbetalning och arbetsgivardeklarationer kommer in till Skatteverket. En förmån av husarbete ger inte preliminär skattereduktion och medges först i samband med inkomstdeklarationen. Detta innebär att om köparen redan har fått maximal preliminär skattereduktion kan ytterligare slutlig skattereduktion inte medges trots att förmånen redovisats som ett husarbete på kontrolluppgiften. Eftersom det inte görs skatteavdrag på en förmån som kan ge skattereduktion kan detta resultera i ytterligare skatt att betala.

Den slutliga skattereduktionen för husarbete kan aldrig bli större än summan av kommunal och statlig inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Dessutom avräknas skattereduktionerna för kommunal fastighetsskatt, sjöinkomst, allmän pensionsavgift, arbetsinkomst och underskott av kapital före skattereduktionen för husarbete. Om skattebeloppet efter övriga skattereduktioner är lägre än den preliminära skattereduktionen kan detta resultera i ytterligare skatt att betala.

Det är endast köparen som har vetskap om alla förutsättningar för husarbetet, t.ex. att han eller hon fått försäkringsersättning eller bidrag. Skatteverket anser därför att det är köparen som slutligen är ansvarig för en eventuellt för hög preliminär skattereduktion. Krav på återbetalning sker i sådana fall vid beslutet om årlig beskattningen. Köparen blir då återbetalningsskyldig för den preliminära skattereduktionen som finns på hans eller hennes skattekonto.

Exempel 1: när skatten inte räcker till

Tove bor i ett småhus med värdeår 2001. Hon har köpt städtjänster till ett värde av 10 000 kr och byggt om huset för en arbetskostnad (före rot) på 80 000 kr. Hon har därmed fått preliminär skattereduktion med 45 000 kr, 5 000 kr för rutarbete och 40 000 för rotarbete. Toves statliga och kommunala skatt samt fastighetsavgift uppgår till 35 000 kr. Hur stor blir hennes slutliga skattereduktion?

Tove kan få skattereduktion med högst 35 000 kr. Hon kan inte utnyttja den överskjutande delen om 10 000 kr (45 000 - 35 000). Skattereduktionen kan inte heller sparas till nästa år. Eftersom Tove fått en preliminär skattereduktion under året med 45 000 kr men bara kan utnyttja 35 000 kr av dessa kan det resultera i ytterligare skatt att betala för henne.

Omfördelning inom hushållet

Det kan uppkomma situationer där underlaget för en person i ett hushåll överstiger det belopp som personen kan utnyttja. Om den andra personen i hushållet skulle kunna utnyttja ytterligare skattereduktion kan de omfördela underlaget. Den person som övertar ett skattereduktionsbelopp måste också uppfylla villkoren för skattereduktion. Det kräver att personerna tillhör samma hushåll och att de gemensamt låtit utföra husarbetet. Omfördelningen kan göras i inkomstdeklarationen i samband med begäran om slutlig skattereduktion (prop. 2008/09:77 s. 55).

Det är bara den slutliga skattereduktionen som omfördelas. Den preliminära skattereduktionen ligger kvar på den överlåtande personen.

Exempel 2: omfördelning inom hushållet

Leila och Ali bor i ett småhus med värdeår 2001. Huset ägs av Leila. De har tillsammans köpt städning och barnpassning till ett värde av 40 000 kr och byggt om huset för en arbetskostnad (före rot) på 80 000 kr. Leila har fått preliminär skattereduktion med 50 000 kr, 10 000 kr för rutarbete och 40 000 för rotarbete. Ali har fått preliminär skattereduktion med 10 000 kr för rutarbete. Leilas statliga och kommunala skatt samt fastighetsavgift uppgår till 38 000 kr, medan Alis motsvarande skatt uppgår till 100 000 kr Hur stor blir deras slutliga skattereduktioner?

Leila kan få skattereduktion med högst 38 000 kr eftersom hennes skatt inte räcker till högre reduktion. Eftersom Ali kan utnyttja ytterligare skattereduktion kan Leila och Ali i sina inkomstdeklarationer begära omfördelning av de 10 000 kr som avser ruttjänster från Leila till Ali. Den del som avser rottjänster kan inte överföras till Ali eftersom han inte äger huset. Leila kan därför bara utnyttja 38 000 kr av de 40 000 kr som hon annars skulle kunnat få som slutlig skattereduktion. Detta kan resultera i ytterligare skatt att betala, medan Ali får mindre skatt att betala.

Kompletterande information

Läs mer

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2013 ref. 87 [1]
 • RÅ 2010 ref. 109 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. [1]
 • Proposition 2007/08:13 Skattelättnader för förmån av hushållstjänster [1]
 • Proposition 2008/09:178 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder [1] [2]
 • Proposition 2008/09:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete [1] [2]

Ställningstaganden

 • Husarbete enligt fakturamodellen återkrav av preliminär skattereduktion [1]
 • Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag [1]
 • Skattereduktion för ROT-arbete för dödsbodelägare [1]
 • Skattereduktion för husarbete - betalning med presentkort [1]
 • Skattereduktion för husarbete - dold äganderätt [1]
 • Skattereduktion för husarbete - försäkringsersättningar [1]
 • Skattereduktion vid förskottsbetalning eller betalning a conto [1]

Övrigt

 • Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. 2013 [1]

Referenser inom rot- och rutarbete