OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Meny

En skattebefriad förbrukare är en fysisk eller juridisk person som fått ett godkännande av Skatteverket att ta emot alkoholvaror utan alkoholskatt från en upplagshavare i Sverige för att använda för ett skattebefriat ändamål.

Allmänt om skattebefriade förbrukare

En skattebefriad förbrukare är en fysisk eller juridisk person som fått ett godkännande av Skatteverket att ta emot alkoholvaror utan alkoholskatt från en upplagshavare i Sverige för att använda för ett skattebefriat ändamål (jfr 31 e § LAS).

En skattebefriad förbrukare kan bara ta emot och använda varorna skattefritt för det eller de ändamål som hans godkännande omfattar (jfr 32 § första stycket 6 och 8 § första stycket 7 LAS). Det finns bestämmelser i LAS om skattskyldighet när en skattebefriad förbrukare använder varorna för ett annat ändamål.

Den som är godkänd som upplagshavare har rätt att göra avdrag för skatt på varor som tagits emot av en skattebefriad förbrukare..

Förutsättningar för godkännande som skattebefriad förbrukare

Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som använder alkoholvaror för de ändamål som anges i 32 § första stycket 4 LAS om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig (31 e § första stycket LAS).

Ändamål som anges i 32 § första stycket 4 LAS

Ett godkännande som skattebefriad förbrukare förutsätter att den sökande ska använda alkoholvarorna för något eller några av de ändamål som anges i 32 § första stycket 4 LAS:

 • framställning av vinäger som hänförs till KNnr 2209
 • framställning av läkemedel
 • framställning av smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent
 • användning direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för framställning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje enskilt fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kg chokladprodukter och 5 liter ren alkohol per 100 kg av något annat livsmedel
 • framställning av en vara som inte är avsedd ätas eller drickas, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EUmedlemsstats krav
 • framställning av motorbränsle, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EUmedlemsstats krav
 • användning i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol
 • användning för vetenskapligt ändamål.

Den som använder alkoholvaror

Skatteverket har i en skrivelse redovisat sin syn på rekvisitet ”den som använder alkoholvaror”. Enligt Skatteverkets uppfattning kan det förhållandet att visst arbete vid framställningen utförs av ett utomstående företag inte i sig medföra att det inte är det företag som köper in varorna som använder dem på det sätt som avses i 31 e § LAS. En förutsättning är att företaget hela tiden äger varorna. Om äganderätten övergår är det inte längre det uppdragsgivande företaget som använder varorna. I de fall ett företag anlitar ett annat företag för att, i dennes lokaler och med dennes maskiner och personal, utföra visst arbete vid framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket 2–6 LAS (jfr 32 § första stycket 4 a LAS) används alkoholvarorna, enligt Skatteverkets uppfattning, av det anlitande företaget i den mening som avses i 31 e § LAS. Om övriga förutsättningar för godkännande är uppfyllda får det anlitande företaget godkännas som skattebefriad förbrukare. Motsvarande gäller, enligt Skatteverkets uppfattning, när varorna används i en tillverkningsprocess och slutprodukten inte innehåller alkohol (jfr 32 § första stycket 4 b LAS) och när varorna används för vetenskapligt ändamål (jfr 32 § första stycket 4 c LAS).

Notera att bestämmelserna i punkten 4 i 32 § första stycket LAS fanns i punkten 7 i samma paragraf vid den tidpunkt då skrivelsen publicerades.

Lämplighet

Ett godkännande som skattebefriad förbrukare förutsätter att den sökande är lämplig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (31 e § första stycket LAS). Rekvisiten för lämplighetsprövningen är således desamma som är aktuella för samtliga aktörer inom uppskovsförfarandet som ska lämplighetsprövas (upplagshavare, registrerad avsändare och registrerad varumottagare). Lämplighetsbedömningar avseende andra aktörer, t.ex. godkända upplagshavare, kan därför ge viss ledning för bedömningen av om någon är lämplig att vara skattebefriad förbrukare. Även förarbetsuttalanden angående lämplighetsprövning av aktörerna inom uppskovsförfarandet kan ge viss ledning.

Även om rekvisiten för lämplighetsprövningen är likalydande för samtliga aktörer inom uppskovsförfarandet som ska lämplighetsprövas innebär inte detta att lämplighetsprövningen av de olika aktörerna ska vara identisk. Det ligger i sakens natur att lämplighetsprövningen kan behöva vara mer omfattande vid godkännande av den som avser att vara upplagshavare än för den som avser att vara registrerad varumottagare (jfr prop. 2009/10:40 s. 164 jämförd med s. 187). På motsvarande sätt bör omfattningen av lämplighetsprövningen av den som ansöker om godkännande som skattebefriad förbrukare anpassas efter vad som är relevant för en sådan aktör.

Ansökan om godkännande som skattebefriad förbrukare

Ansökan om godkännande som skattebefriad förbrukare ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket (10 § FAS). Ansökan ska göras på blanketten ”Ansökan, Skattebefriad förbrukare, Alkohol” (SKV 5440).

Beslut om godkännande som skattebefriad förbrukare

Skatteverket prövar frågor om godkännande av skattebefriad förbrukare (5 § FAS). Om Skatteverket finner att förutsättningar för godkännande som skattebefriad förbrukare finns meddelar Skatteverket ett beslut om att den sökande har godkänts som skattebefriad förbrukare. Av beslutet framgår från och med vilket datum som godkännandet gäller.

Av beslutet ska framgå för vilket eller vilka av de skattebefriade ändamålen som den skattebefriade förbrukaren har rätt att ta emot alkoholvaror utan skatt, d.v.s. vilket eller vilka av de skattebefriade ändamålen som godkännandet avser (13 § FAS).

Ett godkännande som skattebefriad förbrukare får meddelas för viss tid eller tills vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare har hanterat obeskattade alkoholvaror utan anmärkning. Ett godkännande får också förenas med villkor (31 e § andra stycket LAS). Om godkännandet är tidsbegränsat eller om godkännandet har förenats med några särskilda villkor ska detta framgå av beslutet (13 § FAS).

Lagerbokföring och lagerinventering

En skattebefriad förbrukare ska löpande bokföra inköp och förbrukning av obeskattade varor och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att varor som köpts in utan skatt använts för det ändamål som var förutsättning för skattefriheten (31 f § LAS).

Skatteverket har meddelat föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt LAS (SKVFS 2005:15). I föreskrifterna regleras bl.a. vad sådan lagerbokföring ska innehålla och när lagerinventering ska ske. I Skatteverkets meddelande SKV M 2005:24 finns kommentarer till dessa föreskrifter.

Återkallelse av godkännandet

Godkännandet som skattebefriad förbrukare får återkallas om

 • förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 • alkoholvarorna används för annat ändamål än vad som anges i godkännandet,
 • förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 31 f § LAS,
 • förbrukaren inte medverkar vid revision enligt SFL, eller
 • förbrukaren begär det (31 g § första stycket LAS).

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (31 g § andra stycket LAS).

Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare

Skatteverket anser att ett företag kan vara godkänt både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare. Företaget måste då veta i vilken egenskap företaget tagit emot varorna i varje enskilt fall.

Företaget ska då också ha två separata lagerbokföringar, d.v.s. en lagerbokföring för den verksamhet som företaget bedriver i egenskap av upplagshavare och en lagerbokföring för den verksamhet som företaget bedriver i egenskap av skattebefriad förbrukare (Skatteverkets ställningstagande Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare).

Referenser på sidan

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi [1]

Lagar & förordningar

Meddelanden

 • Skatteverkets information om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi [1]

Propositioner

 • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1]

Ställningstaganden

 • Användande av alkoholvaror enligt 31 e § lagen (1994:1564) om alkoholskatt när annat företag anlitas för arbete vid framställning m.m. [1]
 • Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare [1]