Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2006-05-03

Dnr: 131 267682-06/111

Nytt: 2024-05-28

Detta ställningstagande gäller för förhållanden som avser tid före den 13 februari 2023 då lagen (1994:1564) om alkoholskatt ersattes av en ny lag och bestämmelserna i lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE, flyttades.

Från och med den 13 februari 2023 gäller nedanstående ställningstaganden. Den rättsliga bedömningen är fortsatt densamma.

  • Alkoholskatt – möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare, 2024-05-28, dnr 8-2917919.
  • Skatt på energi – möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare, 2024-05-028, dnr 8-2917931.

1 Sammanfattning

Ett företag kan vara godkänt både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare.

2 Bakgrund och frågeställning

Företag som bedriver sin verksamhet på olika platser har ansökt om att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare. De skulle på så sätt inte behöva ha godkända skatteupplag på samtliga platser där de hanterar skattepliktiga varor för att kunna ta emot dem utan att skatt ska utgå.

Fråga har i anledning av detta uppkommit om det enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS) respektive lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) är möjligt att godkänna ett företag både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 9 § första stycket LAS får som upplagshavare godkännas den som

1. i Sverige avser att yrkesmässigt tillverka eller bearbeta skattepliktiga varor,

2. avser att för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga varor från ett annat EG-land eller från en annan upplagshavare i Sverige,

3. avser att för yrkesmässig försäljning till näringsidkare inom EG importera skattepliktiga varor från tredje land,

4. avser att yrkesmässigt i större omfattning lagra skattepliktiga varor, eller

5. avser att bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

om han disponerar över ett utrymme som kan godkännas som skatteupplag och han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Enligt 31 e § första stycket LAS får som skattebefriad förbrukare godkännas den som använder alkoholvaror för ändamål som anges i 32 § första stycket 7 om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

Enligt 4 kap. 3 § första stycket LSE får som upplagshavare godkännas den som i en yrkesmässig verksamhet som bedrivs i Sverige avser att

1. tillverka eller bearbeta bränslen, eller

2. i större omfattning

a) hålla bränslen i lager, eller

b) återförsälja eller förbruka metan,

om han disponerar över ett utrymme som kan godkännas som skatteupplag och han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Enligt 8 kap. 1 § första stycket LSE får som skattebefriad förbrukare godkännas den som förbrukar bränsle för ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 1-5, 8, 10 eller 12 om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

4 Skatteverkets bedömning

I samband med att reglerna om skattebefriade förbrukare infördes (prop. 2000/01:118) gjordes inga uttalanden om den situationen att ett företag ansöker om godkännande både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare.

Tidigare förarbetsuttalanden tyder på att lagstiftaren tänkt sig att ett företag ska kunna välja att i olika situationer agera såsom upplagshavare eller i annan egenskap. I prop. 1994/95:56 s. 87 uttalas följande.

"Om upplagshavaren önskar lagra skattepliktig vara på annat ställe än i ett godkänt skatteupplag är detta naturligtvis möjligt. Detta kan han dock inte göra såsom upplagshavare och det kan inte ske under suspension av skatten."

För att Skatteverket ska avslå en ansökan om godkännande som upplagshavare respektive skattebefriad förbrukare med hänvisning till att den som ansöker redan är godkänd som skattebefriad förbrukare respektive upplagshavare krävs stöd i lag för ett sådant beslut. Enligt Skatteverkets uppfattning saknas sådant stöd i såväl LAS som LSE. Det förhållandet att den som ansöker om godkännande som upplagshavare är godkänd som skattebefriad förbrukare utgör således inte grund för att avslå ansökan. Inte heller utgör det förhållandet att den som ansöker om godkännande som skattebefriad förbrukare är godkänd som upplagshavare grund för att avslå en sådan ansökan.

Om ett företag godkänns både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare anser Skatteverket att företaget ska ha kännedom om, och ha underlag för kontroll av, i vilken egenskap varor tagits emot. Både i LAS och LSE uppställs krav på lagerbokföring för såväl upplagshavare som skattebefriade förbrukare. Om ett företag godkänts både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare måste således två separata lagerbokföringar föras. Dessutom är bestämmelserna om redovisning av skatt olika utformade för upplagshavare respektive skattebefriade förbrukare.

I prop. 2000/01:118 uttalas att det bör ställas krav på att det hos en upplagshavare enkelt ska gå att se vilka skattebefriade förbrukare som köper varor hos honom (s. 90). Dessutom är bestämmelserna om redovisning av skatten olika utformad beroende på om varorna tagits emot av en upplagshavare eller en skattebefriad förbrukare. Det ankommer således på upplagshavare som levererar varor till den som godkänts både som upplagshavare och skattebefriad förbrukare att försäkra sig om i vilken egenskap mottagaren tar emot varorna.