OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2015.

Korttidsuthyrning av lokal för idrottsutövning

Undantaget från skatteplikt och den lägre skattesatsen avseende idrottstjänster gäller även för korttidsupplåtelser av lokaler eller anläggningar för idrottsutövning.

Sådana upplåtelser är undantagna från skatteplikt om uthyraren är staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening (3 kap. 11 a § ML). Om uthyraren är någon annan gäller skattesatsen 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML).

Med korttidsupplåtelse av lokal eller anläggning för idrottsutövning avses utövning av sport eller idrott mot avgift som sker i lokal eller på anläggning. Vad som är idrott ska bedömas utifrån reglerna i 3 kap. 11 a § ML. Som exempel kan nämnas upplåtelse av banor för badminton och tennis oavsett om uthyrningen avser strötimmar eller kontrakt per säsong. Andra exempel är upplåtelse av lokal för bowling eller gymnastik och anläggning för golfspel (prop. 1996/97:10 s. 49).

För att korttidsupplåtelse av idrottslokaler eller idrottsanläggningar för idrottsutövning inte ska hänföras till undantaget för fastighetsupplåtelse i 3 kap. 2 § ML har i förtydligande syfte gjorts ett tillägg i 3 kap. 3 § första stycket 10 ML.

Utanför tillämpningsområdet för korttidsupplåtelser kommer endast vissa speciella situationer att hamna, som t.ex. när ett företag för en längre tid och med uteslutande av alla andra hyr en idrottsanläggning eller en idrottslokal (inte en enstaka bana i en större anläggning). En sådan uthyrning är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § ML (prop. 1996/97:10 s. 49).

Förhandsbesked: Uthyrning av idrottshall

Skatterättsnämnden har uttalat att uthyrning av idrottshall 16 timmar per vecka till ett aktiebolag som skulle använda hallen i gym- och idrottsverksamhet var en korttidsupplåtelse av idrottslokal enligt 3 kap. 3 § första stycket 11 ML (SRN 2008-11-18, dnr 19-07/I).

Korttidsuthyrning för annat ändamål

För korttidsupplåtelse av en idrottslokal eller idrottsanläggning för annat ändamål än idrottsutövning gäller huvudregeln om undantag från skatteplikt för fastighetsupplåtelse i 3 kap. 2 § ML. Det innebär att 3 kap. 3 § första stycket 11 ML inte är tillämplig. Som exempel på en sådan upplåtelse kan nämnas uthyrning av en idrottshall för en konsert eller en antikmässa. En sådan uthyrning är skattefri.

Korttidsuthyrning av annan slags lokal

Om lokalen inte är en idrottslokal eller idrottsanläggning gäller undantaget från skatteplikt i 3 kap. 2 § ML även om där utövas idrott. Som exempel kan nämnas en jordbrukare som under en dag hyr ut ett fält till en idrottsklubb för idrottsutövning. En sådan uthyrning är skattefri.

Korttidsuthyrning till någon annan än idrottsutövaren

Skatteverket anser att undantaget från skatteplikt respektive den lägre skattesatsen för idrottstjänster gäller även om tjänsten omsätts till någon annan än idrottsutövaren.

Det innebär att om upplåtelsen sker till exempelvis en idrottsförening eller till ett företag som hyr lokalen i syfte att själva tillhandahålla idrottstjänster är upplåtelsen undantagen från skatteplikt om uthyraren är staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening. I annat fall gäller skattesatsen 6 procent.

Om exempelvis ett aktiebolag hyr ut idrottslokal till en klubb som ska spela en match är det en skattepliktig korttidsupplåtelse av idrottslokal som ska beskattas med 6 procent.

Uthyrning för längre tid

För annan uthyrning av idrottslokal än s.k. korttidsupplåtelse gäller de allmänna reglerna om skattefri fastighetsupplåtelse enligt 3 kap. 2 § ML. Det gäller oavsett vilken aktivitet som ska bedrivas där.

Bedömningen av om en uthyrning sker för längre tid bör göras med utgångspunkt i hyresavtalet mellan hyresvärden och hyrestagaren.

Om hyresavtalet gäller för obestämd tid eller om hyresavtalet gäller för en bestämd tid som överstiger nio månader (jfr 12 kap. 56 § jordabalken [1970:994]) bör uthyrningen anses ha skett för längre tid. Har ett hyresförhållande varat längre än nio månader, trots att hyrestiden enligt avtalet är kortare men avtalet förlängs automatiskt vid utebliven uppsägning, bör villkoret för längre tid också anses vara uppfyllt. Det gäller under förutsättning att uthyrningen sker med uteslutande av alla andra.

Om lokalen eller anläggningen hyrs ut till flera hyresgäster samtidigt och hyresavtalen gäller för längre tid än nio månader är det däremot en korttidsupplåtelse.

Om lokalen eller anläggningen exempelvis upplåts en dag per vecka på årskontrakt är det också en korttidsupplåtelse. Det innebär att skattesatsen 6 procent gäller om uthyraren inte är ett sådant subjekt vars omsättning är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 11 a § andra stycket ML.

Rättsfall: Uthyrning av golfanläggning

Kammarrätten har ansett att undantaget från skatteplikt för fastighetsuthyrning (3 kap. 2 § ML) var tillämpligt när en förening hyrde ut en golfanläggning till ett bolag som i sin tur upplät anläggningen till andra för idrottsutövning mot avgift. Anläggningen skulle stadigvarande användas i en verksamhet som medförde skattskyldighet i bolaget varför frivillig skattskyldighet för uthyrning av fastighet kunde medges (3 kap. 2 § ML, KRNJ 2004-09-01, mål nr 2651-02).

Förhandsbesked: Uthyrning av golfbana

Skatterättsnämnden har ansett att en upplåtelse av en golfbana till en golfklubb inte kunde anses som en skattefri upplåtelse enligt 3 kap. 2 § första stycket ML. Det var i stället fråga om en sådan korttidsupplåtelse som omfattas av 3 kap. 3 § första stycket 11 ML. Klubben hade ingått ett nyttjanderättsavtal som löpte på 40 år med ägaren till en golfbana. Avtalet gav klubbens medlemmar rätt att för och i samband med golfspel använda golfbanan. För sina rättigheter enligt avtalet skulle klubben för varje medlem med spelrätt till ägaren överlåta dels hela den kapitalinsats som medlemmen var skyldig att betala, dels 90 procent av medlemmens årsavgift. Greenfee-avgifterna tillföll också ägaren till anläggningen. Ägaren hade även rätt att disponera golfbanan för företagsgolf och egna tävlingar. Skatterättsnämnden ansåg att en upplåtelse av idrottsanläggning faller utanför tillämpningsområdet för korttidsupplåtelser i 3 kap. 3 § första stycket 11 ML endast i vissa speciella situationer som när ett företag för en längre tid och med uteslutande av alla andra hyr en idrottsanläggning eller idrottslokal (SRN 1998-01-29).

Förhandsbeskedet får tolkas så att endast långtidsuthyrning och med uteslutande av alla andra av en idrottsanläggning kan omfattas av undantaget från skatteplikt för fastighetsuthyrning, medan övriga tillhandahållanden av idrottsanläggningar omfattas av bestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket 11 ML. Denna upplåtelse är skattefri om uthyraren är staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening (3 kap. 11 a § ML). I annat fall gäller skattesatsen 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 10 ML).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNJ 2004-09-01, mål nr 2651-02 [1]
  • SRN dnr 19-07/I [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet [1] [2]

Ställningstaganden

  • Idrottstjänster - skatteplikt och skattesats [1]

Övrigt

  • srn 1998-01-29 [1]