Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden och under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året.

2006-03-21 Faktura som består av handlingar såväl i pappersform som i elektronisk form
2011-01-25 Utövande konstnärer m.m.; mervärdesskatt
2007-01-30 Livsmedel – skattesats för jordbruksgrödor
2005-06-22 Fråga om myndighetsutövning vid kommuns tillhandahållande av parkering på kvartersmark eller i parkeringshus
1999-05-06 Mervärdesskatt – bokslutsmetoden
2004-01-28 Frågor och svar på grund av nya faktureringsregler m.m. när det gäller mervärdesskatt
2004-04-26 Övergångsproblem vid handel med de nya EU-länderna
2007-04-23 Avdrag för mervärdesskatt på ett aktiebolags kostnader för aktiekapitalet m.m.
2014-11-04 Återbetalning alternativt inbetalning av mervärdesskatt hänförlig till inventarier
2009-12-07 Mervärdesskatt; Bedömning av vem som är näringsidkare i Sverige eller i ett annat land
2010-12-17 Fisketurer; mervärdesskatt
2010-06-30 Underlag för att styrka rätt till ersättning för ingående skatt som avser boende med särskild service
2014-09-30 Estetiska operationer och behandlingar – mervärdesskatt
2006-02-13 Rätt till avdrag för ingående skatt vid leasing av personbil
1995-12-19 Mervärdesskatteplikten för omsättning av varor och tjänster avseende fartyg enligt mervärdesskattelagen
2008-06-17 Mervärdesskatt vid upplåtelse av bostadsrätt för fritidsboende
2002-02-05 Exportbutikers försäljning
2014-12-04 Försäljning av elektroniska tjänster via marknadsplatser och andra förmedlare på Internet, mervärdesskatt
2009-10-21 Spelrätter i golfklubb
1998-07-02 Mässhakar, korkåpor och bårtäcken
2007-12-10 Yrkesmässighet för krematorieverksamhet och annan begravningsverksamhet m.m.
2010-10-21 Förskott vid ändrade omsättningslandsregler
2012-01-26 Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 10 februari 2004 avseende skattskyldighet till mervärdesskatt för bolagsmän i kommanditbolag
2005-10-11 Begreppet ändrad användning vid jämkning av ingående mervärdesskatt
2005-05-13 Uppskjuten återbetalning av överskjutande mervärdesskatt och punktskatt
2007-01-30 Uthyrning av serveringspersonal till fartyg för yrkesmässig sjöfart
2013-07-05 Social omsorg
1999-02-03 Avdragsrätt för ingående moms som avser kostnader av personalvårdskaraktär
2011-08-24 Frågor om tillträde till evenemang - beskattningsland
2007-05-07 Staten och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster
2008-09-24 Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt
2008-01-23 Mervärdesskatt; en kommuns utdebitering av kostnad vid grävningstillstånd för allmän platsmark
2005-11-22 Redovisningsperiod avseende retroaktivt avdrag för ingående skatt
1999-03-05 Ingen marginalbeskattning enligt 9 b kap. ML av en egenproducerad deltjänst
2011-03-23 Skyldighet att betala mervärdesskatt - medverkan av ett svenskt fast etableringsställe
2005-05-18 Investeringsguld omarbetas till dentalguld
2004-07-01 Tillämplig skattesats för verksamhet vid äventyrsbanor
2001-06-11 Mervärdesbeskattning av resebyråers förmedlingstjänster
2007-12-20 Särskilda skäl för redovisning av mervärdesskatt för en redovisningsperiod om en kalendermånad
2006-11-17 Principen om förfarandemissbruk m.m.
2012-06-11 Erbjudande om grupprabatter på dealföretags webbplats, s.k. deal-koncept
2005-04-15 Förvaltning och löpande drift av prästlönetillgångar
2004-04-02 Skrivelse nr. 3 beträffande frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2013-12-16 Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen; Mervärdesskatt
2010-06-09 Mervärdesskatt när hyresgäst erhåller kompensation för ombyggnad av hyrd lokal
2007-10-19 Återbetalningsrätt till företag med fast etableringsställe i Sverige
2013-01-31 Mervärdesskatt; Undantag från skatteplikt för fartyg och luftfartyg vid omsättning i flera led
2006-12-19 Leverans av varor till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik
2014-07-11 Överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk; mervärdesskatt
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende reparation eller underhåll av fastighet
2004-09-20 Rätt till retroaktivt avdrag vid frivillig skattskyldighet
2002-08-15 Mervärdesskatt vid ersättning för rättegångskostnader
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av egentillverkade varor
2003-05-26 Retroaktivt avdrag vid uthyrning av verksamhetslokal samt jämkning
2006-03-27 Vissa frågor om mervärdesskatt i museiverksamhet
2014-12-04 Beskattningsunderlag vid import, mervärdesskatt
2011-12-15 Svar till Sveriges Hotell och Restaurangföretagare på frågor om den sänkta momsen på restaurang- och cateringtjänster
1999-07-14 RSV: skrivelse: Några ytterligare frågeställningar beträffande försäljning ombord på färjor och flygplan
2004-10-15 Medlemsavgifter
2001-11-06 Produktionsutläggning, rättighetsupplåtelse eller inte?
2005-06-15 Skatteplikt för vissa tjänster av legitimerad tandläkare m.fl.
1999-12-07 Tillämplig skattesats vid paketförsäljningar
2005-09-06 Utlägg vid betalningsförpliktelse enligt lag
2014-06-19 Tillämpning av avdragsbegränsningen i mervärdesskattelagen vid representation
2014-06-19 Underlag för beräkning av avdrag för mervärdesskatt vid representation
2008-09-12 Redovisning av mervärdesskatt vid omvänd skattskyldighet när fakturadatummetoden tillämpas
2004-09-23 Mervärdesskattelagens krav på uppgifter i kreditnota - hänvisning till ursprungsfakturor
2011-02-10 Ersättning för mervärdesskatt vid utbetalning av skolpeng och tillämpning av schablonen 18 procent för lokalkostnader
2010-12-17 Omsättningsland – persontransporttjänster
2010-12-28 Överlåtelse av s.k. blandad verksamhet, mervärdesskatt
2008-04-21 Mervärdesskatt på tjänster som avser installation av lås m.m.
2001-11-20 Mervärdesskatt och bidrag i vissa fall
2012-06-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt på konkursförvaltararvode m.m.
2011-01-26 Mervärdesskatt - Förmedling eller marknadsföring av finansiella produkter
2012-03-22 Fiskelag, mervärdesskatt
2010-12-06 Mervärdesskatt; skattesats vid korttidsuthyrning av hytter i fartyg
2009-12-07 Omsättningsland för tjänster på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik
2005-03-31 Utgör insatskapital omsättning eller inte?
2013-02-27 Krav på en särskild uppgift eller hänvisning i fakturan; mervärdesskatt
2007-01-23 Förvaltning av investeringsfonder
2005-12-20 Tredimensionell fastighetsindelning och avdragsrätt för mervärdesskatt
2009-06-23 Mervärdesskatt vid mottagande av bidrag från EU:s strukturfonder
2010-06-23 Avdrags- eller återbetalningsrätt för mervärdesskatt när beskattning har skett enligt den s.k. reservregeln
1999-10-12 RSV:s ”rättsbildande” roll och EG-domars tillämplighet
2006-06-01 Verksamhetsöverlåtelse vid olika situationer med mellanhänder
2004-12-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt på mäklararvode vid förvärv av fastighet
2010-12-22 Avdragsrätt för mervärdesskatt hänförlig till mäklararvode vid fastighetsförsäljning
1999-06-08 Ändringar med anledning av att taxfree-försäljningen inom Europeiska unionen upphör den 1 juli 1999, m.m.
2012-02-21 Frågor med anledning av Skatteverkets ställningstagande om företagsförmedling
2001-03-08 Vissa frågor om faktureringsrutiner och redovisning av mervärdesskatt i ett tänkt web-baserat faktureringssystem
2011-01-25 Omsättningsland - idrottsliga aktiviteter och evenemang
2014-02-04 Frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokaler genom att utfärda en faktura med utgående mervärdesskatt
2010-12-13 Undantagen för periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar
2007-10-05 Husbåt i mervärdesskattehänseende
2000-04-11 Angående Jack Vegas och mervärdesskatt
2013-02-27 Valutan i fakturan och omräkning av mervärdesskattebeloppet när skatten ska betalas i Sverige
2002-03-25 Mervärdesskatt vid en arbetsgivares försäljning av s.k. hemdatorer
2002-09-13 Tillämplig mervärdesskattesats avseende fraktkostnad
1999-04-12 Moms på drickspengar
2005-06-15 Skatteplikt för vissa tjänster av legitimerad läkare m.fl.
2009-12-07 Omsättningsland - förmedling för annans räkning i dennes namn
2000-01-19 Relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan
2002-01-30 Biblioteksverksamhet
1996-01-16 Mervärdesskatt vid uthyrning av sjöcontainers
2014-01-27 Idrottsutövares verksamhet bedriven som företag - mervärdesskattekonsekvenser
2006-10-18 Livsmedel - gränsdragning mot läkemedel
2011-04-11 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.
2012-03-02 Undantaget för skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2008-12-11 Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp
2011-01-25 Tillträde till mässa, mervärdesskatt
2014-02-14 Tjänst på vara i tullager eller skatteupplag, mervärdesskatt
2008-04-15 Mervärdesskatt vid uthyrning av bygg- och anläggningsmaskin med förare
1999-12-16 Musik on-line
2008-02-07 Vissa frågor med anledning av EG-domstolens dom i mål C-363/05, JP Morgan
2000-10-10 Fråga om vad inrättande av en s.k. coffeeshop innebär vid bedömning av konsumtion ombord vid EU-intern resa
2007-09-18 Tillhandahållande av vissa tjänster i samband med uthyrning av utrustning för byggarbetsplatser
2006-12-13 Avdragsrätt för mervärdesskatt avseende husbilar med anledning av omklassificering av sådana fordon
2010-12-17 Omsättningsland för varutransporter
2005-06-27 Uppgift för identifiering av säljaren i förenklad faktura
2005-10-03 Omsättning av s.k. giltighetsmärken för camping
2005-06-14 Tillämpning av koncernslussningsregeln vid mervärdesskattefri fastighetsupplåtelse
2007-06-26 Skrivelse nr 3 med frågor och svar i anledning av nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2005-09-02 Skattskyldighet och avdragsrätt till mervärdesskatt för föreningar, stiftelser m.fl. som har till syfte att stimulera entreprenörskap och nyföretagande
2004-09-22 Skattskyldighet vid upplåtelse av parkeringsplats i flera led
2010-12-16 Avdragsrätt för mervärdesskatt på byggåtgärder avseende fastighet i samband med byte av hyresgäst
2010-12-01 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2000-11-23 Kvittning mellan utgående och ingående mervärdesskatt vid bestämmande av underlag för skattetillägg
2002-04-04 Kommuns tillhandahållande av Sfi-undervisning
2011-02-09 Tjänst som programledare, kommentator, bisittare etc. - skattesats för mervärdesskatt
2002-01-24 Frågor om mervärdesskatt i anknytning till EG-domen Stockholm Lindöpark AB, C-150/99
2001-02-08 Några frågor kring utnyttjande av automater vid ombordförsäljning mellan EU-länder
2008-03-20 Mervärdesskatt vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag, en kommentar med anledning av Regeringsrättens beslut 2008-01-30, mål nr 1133-0Skriv innehåll.
2013-06-25 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – mervärdesskatt
1995-11-22 Resetjänster enligt mervärdeskattelagen
2007-10-05 Mervärdesskatt i samband med att en hyresgäst får ersättning av hyresvärd för att avstå från hyresrätten
2007-12-20 Redovisning av mervärdesskatt i skattedeklaration på grund av särskilda skäl m.m.
2011-06-13 Avdrags- och återbetalningsrätt för mervärdesskatt vid import av varor för reparation
2005-01-13 Skattesats för fotbollsgolf
1998-01-30 Moms på entréavgifter till festivaler
2011-01-25 Omsättningsland - konferenstjänster
1998-11-20 Hemtjänster
2006-05-05 Måltider och logi som led i skattefri utbildning
2009-12-15 Ändring av redovisningsmetod till bokslutsmetod
2007-01-11 Försäkringsersättning när en krockskadad bil som ska repareras lämnas som inbyte vid köp av ny bil
2004-03-16 Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt föreligger då det i fakturan har angetts ett felaktigt namn på köparen eller när inköp gjorts av anställd för arbetsgivarens räkning
2004-10-18 Tillämpningen av avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt avseende stadigvarande bostad
1995-03-02 Beträffande mervärdesskatt avseende kundfordringar och leverantörskulder dels under löpande år dels i samband med årsbokslut m.m.
2007-01-30 Undantaget från skatteplikt rörande tandvård och dentaltekniska produkter
2011-06-07 Återbetalning av ingående skatt på förvärv som hänför sig till omsättning av guld som köparen är skattskyldig för; mervärdesskatt
2005-10-04 Export vid omsättning i flera led
1994-03-07 Beträffande beredskapslån i mervärdeskattehänseende
2009-01-30 Restaurang- och cateringtjänster/serveringstjänster
2010-07-09 Framställning av tryckta produkter; mervärdesskatt
2005-06-17 Mervärdesskatt vid upplåtelser av uppläggningsplatser för båtar och uppställningsplatser för husvagnar
2006-12-20 Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplats till boende då avtal inte ingåtts mellan samma parter som avtalat om bostadsupplåtelsen
1998-10-26 Övergångsersättningar inom idrotten
2004-11-01 Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplatser till lokal- och bostadshyresgäster
2003-10-23 Bokföring av elektroniskt inkomna fakturor och avdrag för ingående mervärdesskatt
2013-06-25 Mervärdesskatt för så kallade övningsföretag
2006-01-31 Tilldelning av redovisningsmetod för delägare i enkla bolag
2012-06-26 Olika former av voucher (värdebevis), mervärdesskatt
2011-05-04 Omsättningsland för tjänst - till företag med flera etableringar eller som omfattas av olika globala avtal; mervärdesskatt
2010-12-20 Tillträde till olika evenemang t.ex. konferenser, mervärdesskatt
2010-12-17 Undantag från skatteplikt - bikostnad vid import
2005-10-20 Hälsointyg och andra utlåtanden - komplettering av skrivelse om skatteplikt för vissa tjänster av legitimerad läkare m.fl.
2011-08-23 Mervärdesskatt; Företagsförmedling, skatteplikt
2003-05-26 Mervärdesskatt och elcertifikat
2007-06-29 Gemenskapsintern omsättning i flera led
2009-02-05 Uttagsbeskattning för mervärdesskatt vid privat användning av en tillgång som hör till verksamheten
2006-03-08 Mervärdesskatt på avbeställningsskydd och avbokningsavgifter vid hotell- och stugbokningar
2001-11-01 Organisationskostnader
2000-06-09 RSV:s skrivelse: Vissa frågor kring ombordförsäljning på fartyg vid EU-intern resa
1998-04-06 Tjänster på campingplatser
2009-04-22 Övergångsbestämmelser till SFS 2008:909 och justering av ersättning vid överlåtelse av investeringsvara i vissa fall
2009-12-16 Jämkning och förenklingsregeln i 8 a kap. 5 § 2 ML när rättighet och skyldighet att jämka övertas
2013-07-04 Virtuella världar
2004-10-04 Avdragsrätt för ingående skatt på ombyggnadskostnader när säljaren redan frånträtt en fastighet som omfattas av frivillig skattskyldighet’
2010-09-22 Jämkning när investeringsvaror används i rörelsen både för ekonomisk och för icke-ekonomisk verksamhet
2012-04-02 Insatser vid insatslopp inom trav och galopp, mervärdesskatt
2011-06-16 Mervärdesskatt, svenska näringsidkares försäljning av applikationer
2004-08-18 Purchasing Card
2004-09-23 Frågor om tillämpning av EG-domstolens dom i målet C-152/02 Terra Baubedarf-Handel
2006-06-29 Begreppet huvudsaklig del vid tillämpning av förenklad vinstmarginalbeskattning
2005-04-26 Arbetsgivares avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för skattefri motions- eller friskvårdsförmån
2007-12-05 Faktura vid försäljning och distribution av telefonkort
2009-12-07 Skattepliktiga tjänster i andra medlemsländer
2008-07-02 Idrottstjänster - skatteplikt och skattesats
1999-06-28 RSV:s skrivelse: Förtydligande angående exportbutiker
2010-04-19 Övertagande av rättighet och skyldighet att jämka vid förvärv av fastighet från ideell förening
2007-12-14 Jämkning av mervärdesskatt avseende förvärv innan frivillig skattskyldighet inträtt
2002-02-01 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på processkostnader i skatteärenden
2006-02-07 Fråga om omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges nackdel och som meddelas efter ordinarie omprövningsfrist alltid är att anse som efterbeskattnings- respektive eftertaxeringsbeslut.
2007-12-12 Mervärdesskatt, skatteplikt för s.k. böteskassor
2010-12-21 Vinstmarginalbeskattning och god tro vid inköp av begagnade bilar och motorcyklar från annat EU-land, mervärdesskatt
2007-05-07 Kommunerna och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster
2000-02-16 Refraktionsanpassningstjänster
2009-12-08 Försäljning till annat EU-land eller till tredjeland av varor som ska genomgå bearbetning
2004-09-17 Skattesats för qigong, idrott eller ej
2002-03-21 Mervärdesskatt - transaktioner mellan huvudkontor och filial i skilda länder
2008-06-09 Beslut att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för tre
2008-01-30 Utvecklingsarvode till facklig verksamhet
2014-11-21 Beskattningsbar person som agerar i denna egenskap vid import, mervärdesskatt
2012-07-04 Avregistrering på Skatteverkets initiativ; mervärdesskatt
2008-12-18 Gemenskapsinternt förvärv och förvärvströskeln vid s.k. blandad verksamhet
2009-12-07 Omsättningsland - tolkning av 5 kap. 16-17 §§ mervärdesskattelagen
2012-05-31 Avdrag för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation
2012-12-18 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2014-06-09 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – mervärdesskatt
2011-01-25 Omsättningsland - tränartjänster m.m.
2005-04-14 Identitet mellan åberopat VAT-nr och köparen
2003-12-04 Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt
2009-07-03 Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster
2012-03-29 Skattesats för restaurang- och cateringtjänster i samband med konferenser m.m.
2008-04-09 Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel
2002-12-19 Mervärdesskatt för artistframträdanden och produktionsbolag
2010-07-05 Mervärdesskatt - stödrätter för gårdsstöd inom jordbruksområdet
2006-10-18 Jämkning av ingående mervärdesskatt när särskild handling inte utfärdats eller är ofullständig
2013-11-21 Begreppet särskilda skäl vid frivillig skattskyldighet under ett uppförandeskede; mervärdesskatt
2007-11-19 Export när transporten ut ur EG sker av köparen eller för köparens räkning
2014-09-30 Utfärdande av intyg och utlåtanden samt vissa andra sjukvårdstjänster – mervärdesskatt
2004-11-01 Verksamhetsöverlåtelse
1999-12-07 Mervärdesskatt - upplåtelse av torg- och marknadsplatser m.m.
2010-12-10 Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor som överförs från andra EU-länder
2008-12-16 Kommuners möjlighet till ersättning för mervärdesskatt vid förvärv av byggnad inrättad för vissa boendeformer med särskild service.
2005-03-17 Beskattningsunderlag vid uttagsbeskattning för mervärdesskatt avseende privat användning av båt som tillhör en verksamhet
2009-06-29 Skattesats för dansskolor
2006-03-21 Bonusförskott/förskottsrabatt
1998-08-17 Hemdatorer, stat och kommun
2008-12-09 Uttrycket inte endast tillfälligt vid omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2007-12-17 Vinstmarginalbeskattning; försäljning av levande djur
2010-03-09 Uthyrning av s.k. modulbyggnader
2011-01-25 Omsättningsland - pedagogisk aktivitet
2010-09-22 Mervärdesskatt, inventarier i stadigvarande bostad
2007-09-28 Tillhandahållande av konferensarrangemang
2001-01-16 Skattesatser på personbefordran
2000-03-13 Promemoria rörande vissa skatterättsliga frågor med anledning av slopade s.k. stoppregler
2014-11-13 Presumtioner för var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, mervärdesskatt
2013-03-01 Undantag från skatteplikt vid försäljning av varor till andra EU-länder, mervärdesskatt
2010-06-30 Ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt från mervärdesskattegrupper
2004-12-20 Fråga om skatteplikt vid factoring med anledning av EG-domstolens dom C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring
2007-05-15 Transaktioner mellan delägare och HB/KB
1996-02-28 Mervärdesskatt på resetjänster
2006-06-29 Beskattning vid överlåtelse av vissa tillgångar
2014-09-30 Undantaget från skatteplikt för tandvård – mervärdesskatt
2014-05-23 Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen; Mervärdesskatt
2004-11-12 Mervärdesskattebeloppet i faktura
2009-06-16 Mervärdesskatt – barnomsorg
2008-01-31 Turistförsäljning
2005-09-16 Vidareförsäljning av köpt leasingbil ej skattepliktig; mervärdesskatt
2006-12-13 Faktura vid exekutiv försäljning
2003-10-24 Mervärdesskatt på stöd till interregional persontrafik
2006-07-06 Fakturas utseende när bidrag är direkt kopplat till priset på en leverans och bidraget därför ska ingå i beskattningsunderlaget samt köparens avdragsrätt
1999-06-17 Arkivverksamhet
2002-01-11 Hantering av mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering m.m.
2011-11-24 Restaurangtjänster, mervärdesskatt
2008-06-10 Utfärdande av jämkningshandling avseende mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet
2007-12-05 God tro vid försäljning av varor till annat land samt krav på dokumentation
2004-03-22 Mervärdesskatt på varor och tjänster i samband med begravning
2008-07-03 Mervärdesskatt; tillämpningsområdet för fakturadatummetoden
2014-01-27 Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet - mervärdesskatt
2010-06-10 Marknads- och tivolinöjen – mervärdesskatt
2010-10-29 Mervärdesskatt - Samordnare av familjehem
2007-05-07 Mervärdesskatt vid återuthyrning av lokal från hyresgäst till fastighetsägare
2010-12-10 Förenklad redovisning - överföring i stället för gemenskapsintern försäljning?
2008-02-29 Sammanställning nr 6 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
1998-10-15 Gruppregistrering enligt 6 a kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML
2000-06-21 Pant avseende ny typ av returenheter
2014-05-12 Mervärdesskatt; beskattningsunderlag vid rättelse i efterhand
2014-09-01 Sammanställning nr 7 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
1999-12-27 Ersättning till återförsäljare vid emission av premieobligationer
2014-01-13 Kommunens ersättning för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen - mervärdesskatt
2014-06-09 Upphävande av styrsignalen Förskott vid ändrade omsättningslandsregler
2006-02-14 Fakturering av flera säljares omsättning i samma handling
2002-12-13 Statliga myndigheters försäljning av vissa tillgångar
2010-12-13 Omvärdering av beskattningsunderlag för personalmåltider i restaurangföretag
2002-11-25 Reparationstjänster på bilar från land utanför EG
2008-06-12 Betydelsen av god tro för avdragsrätten för ingående skatt när säljarens omsättning inte medför skattskyldighet till mervärdesskatt
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner
2014-02-13 Avgifter vid avbokning och utebliven närvaro (no show), mervärdesskatt
2011-01-28 Praktisk information rörande överföring och gemenskapsintern försäljning
2012-05-23 Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt
2011-09-12 Skattesats på böcker m.m.; mervärdesskatt
2012-01-13 Innebörden av begreppet Slutlig användning eller förbrukning i reglerna om varor i vissa lager
1997-11-06 Droit de suite
2008-06-18 Mervärdesskatt - Tidpunkt för enmånadsperiod efter begäran
2008-10-24 Ersättningar vid marknadsföringsaktiviteter
1999-10-21 RSV:s skrivelse: Diplomaters rätt att göra punktskatte- och mervärdeskattefria inköp på EU-interna resor och i exportbutiker, m.m.
2002-11-08 Fråga om avdragsrätt för mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering till andra bolag i en koncern
2004-02-23 Ytterligare frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2010-01-27 Handel med utsläppsrätter, elcertifikat och liknande rättigheter
2011-03-09 Redovisning av mervärdesskatt vid byggnation som påbörjas i egen regi men avslutas som entreprenad
2014-06-19 Beräkning av avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation
2008-01-30 Överlåtelse av verksamhet till utländskt företag
2012-06-15 Skattesats på spritdrycker, vin och starköl, mervärdesskatt
2004-07-08 Innehåll på faktura vid kassarabatter
2008-04-07 Mervärdesskatt – nedskrivning av kundfordringar
2007-12-04 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid import när ett indirekt ombud anlitas
2005-09-30 Hänvisning till ursprunglig faktura i kreditnota
2000-05-10 Dentaltekniska produkter
2006-07-06 Begreppet "nära anslutning till" vid varuleveranser till beskickningar, konsulat och väpnade styrkor
2005-03-01 Skatteplikt vid tillhandahållande av logi i elevhem och uthyrning av elevhem åt en kommun
2004-07-23 Skrivelse nr. 4 beträffande frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2008-04-17 Mervärdesskatt, upplåtelse av golfsimulator m.m.
2011-03-21 Uttagsbeskattning av tjänster för privat bruk eller rörelsefrämmande ändamål (mervärdesskatt)
2008-04-21 Mervärdesskatt, skattesats på s.k. turridning
2010-06-30 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt på tjänster avseende lyftarbeten på byggarbetsplats
2010-06-24 Till vilken redovisningsperiod ska, vid tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen, en mervärdesskattehöjning för skattskyldig med tremånadersredovisning och räkenskapsår 1 maj - 30 april hänföras?
2010-12-09 Omsättningsland för omsättning och förmedling av resetjänster
2008-10-21 Inköp/vidareförsäljning eller tillhandahållande av kredit mot bakgrund av C-185/01, Auto Lease Holland
1999-04-15 Tidpunkt för redovisning av mervärdesskatt
2008-02-29 Mervärdesskatt vid montering av byggnadsställningar
2004-12-22 Skatteplikt vid upplåtelse av platser för parkering av fordon
2009-12-07 Omsättningsland - näringsidkare agerar i denna egenskap; Mervärdesskatt
2007-12-20 Begreppen omsättning och leverans m.m.
2009-12-07 Omsättningsland vid klinisk läkemedelsprövning
2006-01-13 Löpnummer vid självfakturering och vid utläggning av faktureringsfunktionen (s.k. outsourcing)
2009-06-29 Mervärdesskatt, pensionsstiftelser
2009-12-22 Månadsrapportering i den periodiska sammanställningen på grund av särskilda skäl
2009-12-08 Överföring av varor för värdering eller bearbetning
2011-01-25 Idrottsutövares verksamhet bedriven som företag - mervärdesskattekonsekvenser
2006-04-19 Samlarföremål och undantaget från skatteplikt för sedlar och mynt
2004-12-01 Hyresgaranti - skattskyldighet för mervärdesskatt
2006-12-19 Tillämpning av avdragsbegränsningarna för mervärdesskatt avseende personbilar och motorcyklar på fordon avsedda för tävlingsverksamhet
2005-06-03 Uthyrning av lokaler utrustade med viss utrustning för vårdverksamhet
2010-07-06 Förvärvsbeskattning enligt den s.k. reservregeln
2004-03-31 Mervärdesskatt på KULM-bidrag samt bidrag inom biodlingsområdet
2006-01-18 Personbilsbegreppet i mervärdesskattelagen - skåpkarosseri med separat förarhytt och lätta lastbilar med dubbelhytt.
1998-11-09 Tillämplig skattesats på gästhamnsavgifter
2013-06-25 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – Mervärdesskattekonsekvenser för Ideella föreningar
2005-02-14 Mervärdesskatt vid utbyggnad av bredband
2009-10-19 Skadestånd; mervärdesskatt
2006-04-04 Återbetalning av felaktigt inbetald mervärdesskatt, en kommentar till Regeringsrättens dom 2005-12-27, mål nr 4010-03
2011-05-18 Periodisk publikation - minst fyra nummer per år; mervärdesskatt
2005-05-02 Redovisningstidpunkt för mervärdesskatt vid överlåtelse av mjölkkvoter
2000-02-09 Skattesats vid utbetalning av royalty
2011-07-07 Inkomstbeskattning av tryckerier som begär återbetalning av utgående mervärdesskatt
2002-06-14 Tillämplig skattesats för tidning med medföljande vara
2010-06-02 Avdragsrätt för ingående skatt hänförlig till förvärv av projekteringstjänster
2007-06-29 Yrkesmässighet vid innehav av näringsfastighet m.m. samt fråga om sponsorbidrag
2008-12-17 Felaktigt debiterad mervärdesskatt och tidpunkt för redovisning av ändring om särskilda skäl föreligger
2009-12-22 Redovisningsskyldighetens inträde för omsättning av tjänster som ska redovisas i en periodisk sammanställning
2005-01-24 Jämkning enligt punkten 8 i övergångsbestämmelserna
2009-01-28 Förströelsespelsautomater
2007-06-26 Skrivelse nr 1 med frågor och svar i anledning av nya regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2004-12-22 Jämkning och återbetalning när uppförandeskede upphör
2009-12-08 Förvärvströskeln när en näringsidkare är registrerad till mervärdesskatt endast för förvärv eller omsättning av tjänster
2007-05-30 Tillämpning av bestämmelsen i 8 a kap. 5 § 2 ML vid uthyrning av lokaler med frivillig skattskyldighet
2008-01-24 Mervärdesskatt vid installationer för fjärrvärme
2001-05-04 Avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för de anställdas privata bruk - direkt eller genom personalstiftelse
2007-11-19 Mervärdesskatt och hyresgästanpassningar av bostäder eller lokaler
2012-07-04 Omsättningsland för omsättning i samband med import, mervärdesskatt
2012-01-11 Tjänst på vara i tullager eller skatteupplag, mervärdesskatt
2009-11-11 Premier inom trav och galopp; mervärdesskatt
2010-12-21 Avdragsrätt för mervärdesskatt på investeringsvaror som används både i verksamheten och för privat bruk
2008-05-30 Överföring av varor i samband med försäljning till ett annat EG-land eller till ett tredjeland
2005-03-11 Förenklad faktura vid vinstmarginalbeskattning
2005-01-20 Mervärdesskatt vid uthyrning av tillfällig bostad i rum och stugor
2013-07-01 Myndigheter och begreppet ekonomisk verksamhet, mervärdesskatt
2007-09-11 Distansförsäljning till och från Sverige
2010-02-22 Ansökan om frivillig skattskyldighet för upplåtelse av plats för mobillänk (antenn) på mast
2008-05-05 Bytestransaktioner
2000-02-07 Uthyrning av arbetskraft till fartyg
2004-07-06 Tillämplig skattesats vid tillhandahållanden av kurser i kundaliniyoga
2011-06-20 Mervärdesskattefrågor vid överlåtelse av projekteringsunderlag och försäljning av vindkraftverk
2011-01-19 Avdragsrätt för mervärdesskatt på förvärv i samband med försäljning av aktier i en ekonomisk verksamhet
2009-12-29 Redovisningsskyldighetens inträde vid gemenskapsintern handel med varor
2002-04-23 Biblioteksersättning; omsättning eller bidrag
2011-03-23 Fast etableringsställe; mervärdesskatt
2010-03-18 Luftfartyg; undantag från skatteplikt
2010-05-19 Tidningar med medföljande varor
1999-10-04 Beräkning av beskattningsunderlaget enligt 7 kap 5 ML vid uttagsbeskattning av fastighetstjänster enligt 2 kap 8 ML
2014-06-02 Redovisning av mervärdesskatt per beskattningsår - EU-handel
2010-01-25 Liknande rättigheter; mervärdesskatt
2010-06-30 Avdragsbegränsningen för ingående skatt som avser representation
2013-01-28 Tillämpningsområdet för mervärdesskattelagens faktureringsregler
2010-03-09 Underlag för ersättning för ingående skatt för kommuner och landsting
2014-10-07 Begreppet ”faktisk användning och utnyttjande”, mervärdesskatt
2007-11-19 Sammanställning nr 5 med frågor och svar i anledning av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2006-12-18 Mervärdesskatt vid uthyrning av loger i idrottsanläggning
2006-05-12 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid rivning av byggnad och oljesanering av mark
1998-05-08 Brevsvar avseende överlåtelse av fordran och indrivningstjänst
1995-10-31 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor m.m.
2014-10-16 Försäljning av elektroniska tjänster via marknadsplatser och andra förmedlare på Internet, mervärdesskatt
2010-11-25 Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt och gemensamma ytor vid uthyrning av gruppbostäder
2009-12-07 Från mervärdesskatt undantagna tjänster i Sverige som vid bedömning av omsättningsland omfattas av huvudregeln